Бъдете част от общността за експертна подкрепа на Списание "ЗОП ПЛЮС" и през 2020 година! Абонирайте се още днес, за да сте онлайн с обществените поръчки!
Актуално

Въвеждаме ЦАИС ЕОП на две скорости, големите възложители стартират от началото на 2020 г.

Задължението за електронно възлагане на обществени поръчки чрез централизираната платформа ще влезе в сила на два етапа – от началото на 2020 г. за големите възложители и три месеца по-късно за всички останали. Това предвижда проекта за ПМС, с който Правителството ще приеме графика, даващ начало на дигиталното прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Припомняме, че задължението за използване на Централизираната автоматизираната информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) първоначално бе прието да влезе в сила от 1 ноември. Поради съображения, свързани с готовността на възложителите и системата за директно преминаване към новия режим, със спешна редакция на ЗОП, вече обнародвана в брой 83 от 22 октомври 2019 г. на Държавен вестник, същото бе отложено и следва да се реализира по график, приет от МС.

Съгласно проекта на постановление, което се приема на основание § 131, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 86 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2019 г.), графикът за изпълнение на задължението на възложителите за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал.1 от ЗОП предвижда задължението за възлагане чрез ЦАИС ЕОП да влезе в сила на два етапа.

От 1 януари 2020 г., само чрез ЦАИС ЕОП ще трябва да възлагат обществените си поръчки следните категории възложители:

  • възложителите по чл. 5, ал. 2, т. 3, 4 и 10 – 12 от Закона за обществените поръчки;
  • кметовете на Столична община, община Пловдив, община Варна, община Стара Загора, община Благоевград, община Бургас и община Русе;
  • възложители по чл. 5, ал. 4 от Закона за обществените поръчки – „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД, „Мини Марица – изток“ ЕАД, Национална компания „Железопътна инфраструктура“, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД;

От 1 април 2020 г. ЦАИС ЕОП става задължителна и за:

  • възложителите по чл. 5, ал. 2, 3 и 4 от Закона за обществените поръчки, които не са посочени в т. 1;
  • възложителите по чл. 5, ал. 2, т. 17 от Закона за обществените поръчки относно изпълнението на задълженията по чл. 35 и 36 от Закона за обществените поръчки;
  • възложителите по чл. 6, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

Както е видно от проекта, за пионери в електронното възлагане са определени възложители, които възлагат най-голям обем поръчки за които се предполага, че притежават необходимия човешки, организационен и технически ресурс да се справят с предизвикателството на прехода към електронно възлагане. В това число влизат възложителите на органите от централната изпълнителна власт и по-конкретно обхваща Министерският съвет, министерствата, държавните комисии и агенции, изпълнителните агенции и други държавни органи с такъв статут. От 1 януари 2020 г. електронно ще възлагат и 7 големи общини – областни центрове, както и няколко големи секторни възложители.

Три месеца по-късно, или от 1 април 2020 г., ЦАИС ЕОП ще стане задължителна и за останалите възложители. В това число влизат останалите възложители от публичната администрация – президентът на Република България, председателят на Народното събрание, омбудсманът на Република България, управителят на Българската народна банка, ръководителите на органите от съдебната система, областните управители и всички останали кметове на общини, на райони, на кметства, както и кметските наместници, когато са разпоредители с бюджет.

Към втората вълна влизат и ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, включително обособени структури на органите на изпълнителната власт, когато са юридически лица и разпоредители с бюджет. Тук се числят и представляващите публичноправните организации, ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, както и на постоянните представителства на Република България към международни организации.

След 1 април 2020 г. ЦАИС ЕОП ще са длъжни да използват и всички ръководители на лечебните заведения – търговски дружества по чл. 36 – 37 от Закона за лечебните заведения, собственост на държавата и/или общините, на които повече от 50 на сто от приходите са от държавния и/или общинския бюджет, и от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

От 1 април 2020 г. само чрез ЦАИС ЕОП ще реализират поръчките си и обединенията от възложители, всички останали секторни възложители (за които не е предвиден „ранен старт“), както и възложителите за конкретен случай (тези по чл. 6, ал. 1 от ЗОП). Във втората група влизат и централизираните органи за покупки, които следва да използват платформата само за публикуване на обявленията и решенията, свързани с възлагане на обществени поръчки.

Според авторите на проекта, целта на поетапното навлизане на дигиталното възлагане чрез ЦАИС ЕОП е оптимално натоварване на платформата и осигуряване на нейното стабилно функциониране с оглед минимизиране на евентуални рискове от забавяне на поръчките при използването ѝ от всички възложители. 

Макар да е ясна логиката задължените лица по ЗОП с по-малко опит и/или капацитет да получат известна отсрочка при използването на ЦАИС ЕОП, остава открит въпросът дали софтуерната платформа ще може още от 1 януари 2020 г. да поеме натоварването на всички поръчки, възлагани от най-големите възложители в страната.

Обществената консултация на проекта на нормативен акт бе обявена на 7 ноември и трябва да приключи до 8 декември. Ако междувременно не бъдат приети промени в предложения график,  дългоочакваният старт на възлагането на електронни поръчки чрез централизираната платформа ще бъде даден по-малко от месец след края на консултацията – с началото на календарната 2020 година.

Източник: МС

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си