За осигуряване на необходимата помощ в усложнената ситуация, до края на април Горещата телефонна линия 0700 20680 ще работи в подкрепа на всички експерти по обществени поръчки! Защото сме по-силни заедно!  
Анонси

Съобразиха част от предложенията на НСЕОП по проекта на ЗИДЗОП, по други дебатът продължава

Видно от Решение на Министерския съвет № 655 от 6 ноември 2019 година, с което бе одобрен проекта за промени в Закона за обществените поръчки, Правителството е съобразило ключови предложения на Националното сдужение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП), изложени в редица позиции на Сдружението.

С приетите редакции на ЗИДЗОП на практика са отстранени някои неоптималности в чл. 21, ал. 2 от ЗОП, за които многократно бе алармирано от страна на професионалната организация.

От експертната общност изразиха удовлетвореност от факта, че с модификациите са взети предвид съображенията, изложени в становища на НСЕОП. Същите бяха представени и в материал от главния секретар на организацията г-н Ивайло Стоянов относно разпоредбата на чл. 21, ал. 2 и практиката на Европейския Съд, поместен в в брой10 на Списание „ЗОП ПЛЮС“.

Не всички предложения на експертната общност обаче бяха взети предвид при финализиране на решението на МС за одобрение на проекта за ЗИДЗОП. Едно от ярките потвърждения за това бе запазването на предложението за редакция на чл. 57 в частта относно доказването на обстоятелствата по т. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП. Това предизвика категорично несъгласие от страна на НСЕОП, които са убедени, че същата е несъответна на Директива 2014/24/ЕС и практиката на Съда на ЕС.

Ще припомним, че в решението на МС за одобрение на ЗИДЗОП тази разпоредба се лансира промяна в закона, според която в списъка на отстранени стопански субекти по чл. 57, ал. 4 от ЗОП следва да се извършва вписване, само ако съответното обстоятелство е доказано с влязло в сила съдебно или арбитражно решение.

Според позицията на НСЕОП, така формулиран предложеният текст не съответства с предоставеното от АОП методическо указание, според което доказването на вина за неизпълнението не следва непременно да е с влязъл в сила акт на компетентен орган, в това число съдебен.

От професионалната организация са склонни да определят като значително по-правилно и юридически издържано именно становището от методическото указание, защото е естествено много често да няма съдебно решение, с което да се докаже наличието на виновно неизпълнение.

В контекста на казаното, от НСЕОП специално поредчертават, че самите европейски директиви не изискват установяването на неизпълнението на договор за обществена поръчка да става единствено със съдебно или арбитражно решение.

Наред с това, според НСЕОП с така предложения текст на законова промяна де факто се връща предходно положение на чл. 47, ал. 2, т. 2а от ЗОП (отм.), което е било напълно неработещо в практиката.

С оглед на изложеното от НСЕОП потвърждават позицията си, че преди да се вземе каквото и да е решение за законови изменения в тази връзка, безспорно следва да се направи експертен анализ на приложимата практика на Европейския съд. Според същата, и по отношение на новите директиви остава валидно заключението, че не се допуска национална правна уредба, която предвижда, че е налице сериозно професионално нарушение, което води до автоматично изключване на съответния икономически оператор от текуща процедура за възлагане на обществена поръчка или такава, която задължава възлагащия орган да изключи автоматично икономически оператор.

Изложената практика на Съда, в пълна степен е споделена и от националните органи – КЗК и ВАС. Така например, в серия свои решения IV-то Отделение на ВАС, потвърждава, че не е допустимо автоматичното отстраняване на участниците. Съгласно съдебните мотиви за да бъде аргументирано допускането или недопускането на съответния участник в процедурата, това следва да става само и единствено след извършване на самостоятелна оценка и проучване от страна на помощния орган.

Предвид изложеното, от НСЕОП потвърждават становището си, че така предложен, текстът в § 15 на ЗИДЗОП, одобрен с РМС № 655 от 6 ноември 2019 г., не само няма да внесе необходимата яснота относно предвидената законова възможност за отстраняване на некоректни изпълнители, а де факто ще направи нормата отново неработеща. Никак не е маловажен в случая и фактът, че, предложеният текст на §14 от проекта е в явно противоречие с Член 57, параграф 4, буква „ж„ от Директива 2014/24/ЕС.

Предвид това, че становището на НСЕОП е изпратено до Комисията по правни въпроси на НС, дебатът по предложените редакции на ЗОП ще продължи и при обсъжданията на текстовете в Народно събрание.

Източник: НСЕОП

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си