Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Новини

След призив на експертите по ЗОП, от АОП с указание за възлагането в електронната платформа ЦАИС ЕОП

В първото си за 2020 г. методическо указание, от Агенцията по обществени поръчки внесоха яснота по някои важни въпроси, свързани с прилагане на задължението за електронно възлагане в централизираната електронна платформа (ЦАИС ЕОП). Очакваният от експертната общност документ идва и в отговор на официален апел от професионалната им организация НСЕОП, отправен към отговорните институции преди повече от месец.

В конкретните насоки на АОП, публикувани под номер МУ-1 и вероятно сгрешената дата 06.01.2019 г., се изяснява редът за възлагане на обществени поръчки до възникване на задължението за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП. Като отново се напомня, че преминаването към изцяло електронно възлагане идва в изпълнение на страната ни по европейски директиви, в указанието се сочи, че това ще се реализира именно чрез въведената в експлоатация още на 01.11.2019 г. централизирана електронна платформа ЦАИС ЕОП.

От Агенцията припомнят също, че използването на платформата се осъществява поетапно като последователността, по която различни групи възложители ще я прилагат, се определя съгласно график, приет с ПМС № 332 от 13.12.2019 г. Както вече бе оповестено, графикът включва два етапа, като първият, започва от 1 януари 2020 г., а вторият – от 1 април 2020 г.

В методическите насоки се обръща внимание и на последиците от последните промени в закона, реализирани със ЗИДЗОП, обнародван ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г. С него бе променен и § 131 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗОП (обн. ДВ, бр. 83 от 2019 г.), в сила от 1 ноември 2019 г. Както уточняват от ресорната агенция, целта на промяната е да се уредят различни хипотези относно довършването на висящите правоотношения.

В тази връзка се конкретизира, че първата такава хипотеза засяга обществените поръчки, които са открити до 31 декември 2019 г. включително. Съгласно относимите разпоредби на ЗОП те следва да се възлагат по реда, действащ до 1 ноември 2019 г. Този ред се прилага и за сключване и изпълнение на рамковите споразумения и договорите, включително за изпращане на изискуемата информация.

Втората хипотеза урежда възлагането на обществени поръчки, чието откриване стартира в периода от 1 януари 2020 г. до 1 април 2020 г. от възложители, за които не е възникнало задължение за използване на платформата. Съгласно § 131, ал. 3 от ПЗР на ЗОП (обн. ДВ, бр. 102 от 31.12.2019г.), тези поръчки също се възлагат по реда, действащ до 1 ноември 2019 г. както и в първата хипотеза, този ред се прилага и за сключване и изпълнение на рамковите споразумения и договорите, включително за изпращане на изискуемата информация.

Експертите на Агенцията специално подчертават, че макар визираната норма да предвижда възлагане по отменен ред, посочените възложители трябва да съчетаят прилагането на този ред с изчерпателно изброени разпоредби от ЗОП, в редакцията им, в сила от 01.01.2020 г. В указанието подробно се посочени всички законови разпоредби и специфични положения, които следва да се вземат предвид при изпълнение на въпросното задължение. Сред тях влизат новите стойностни прагове, допълнителните изисквания при договори за вътрешно (in house) възлагане, изискванията относно актуалността на прогнозната стойност съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОП, прецизираните норми, касаещи основания за отстраняване, промяна в условията на обявените процедури и сключването на договори.

В обобщение органът за методология и предварителен контрол по ЗОП отбелязва, че възложителите, които откриват обществени поръчки от 1 януари 2020 г. и от тази дата за тях възниква задължението за използване на централизираната електронна платформа следва да прилагат изцяло закона, който е в сила от 1 януари 2020 г.

От НСЕОП не скриват удовлетворението си от факта, че молбата им за яснота по новите законови текстове срещна разбиране и подкрепа от отговорните институции.

Пълният текст на методическото указание може да видите тук.

Източник: АОП, НСЕОП

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си