Бъдете част от общността за експертна подкрепа на Списание "ЗОП ПЛЮС" и през 2020 година! Абонирайте се още днес, за да сте онлайн с обществените поръчки!
Актуални обученияНовини

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ: Електронните поръчки през 2020 година – правилата в действие (11-13 март, 2020 г.)

* НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ * РАБОТА С "ЦАИС ЕОП" * ВЪЗЛАГАНЕ И УЧАСТИЕ В Е-ПОРЪЧКИ

* КОГАТО ПРАВНАТА ЕКСПЕРТИЗА ПО ЗОП ВЪРВИ РЪКА ЗА РЪКА
С ТЕХНИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С „ЦАИС ЕОП“ *

Хотел “Старосел” ****
www.starosel.com

Старосел
11-13 март, 2020 г.

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

Началото на новата 2020 г. беляза началото на задължителното възлагане на обществени поръчки в централизираната платформа ЦАИС ЕОП. Този мащабен преход в прилагането на ЗОП и правилата за разходване на обществени поръчки закономерно донесе промени в нормативна уредба (ЗИДЗОП, обн. ДВ бр. 102/2019 г. и очаквани редакции в ППЗОП), както и необходимост от възприемане на нови методи в управлението на процесите по възлагане, участие и изпълнение на обществени поръчки.

За да отговорим на всички тези предизвикателства, а и за да осигурим оптимална атмосфера и експертна среда за изграждане на нови електронни компетентности и трансфер на опит и ноу-хау в дигиталната работа по ЗОП, ние от Списание “ЗОП ПЛЮС” организираме професионално обучение в един от най-магнетичните райони на България, където древност и съвремие се срещат по уникален начин – Старосел.

В рамките на събитието ще съберем представители на експертната общност от цялата страна, за да открием подобаващо новата година на задължително дигитално възлагане. Както и да обсъдим и обсъдим най-ефективните начини за справяне с електронните поръчки в платформата „ЦАИС ЕОП. Както и да Ви запознаем с новите моменти в прилагането на ЗОП и оспорването на финансови корекции, съобразявайки актуалната практика на ВАС, КЗК, АОП и АДФИ.

В основата и на това наше обучително събитие ще бъде изграждането на практически умения за дигитално възлагане и участие в процедури по ЗОП, посредством интерактивно представяне на работата на Централизираната платформа чрез детайлизирани модулиСпециален акцент на обучението ще бъдат актуализираните функционалности на „ЦАИС ЕОП” след обновяването на системата, както и използването на модули „Подбор”, „Оценка”, „Профил на купувача” и други!

А за да бъде срещата ни максимално полезна, след лекторите планираме да бъдат представители на Върховния административен съд и Комисията за защита на конкуренцията (очаква се потвърждение)!

За максимално удобство на участниците и висока ефективност на обучителния процес, в залите, в които се провеждат обученията по обществени поръчки с ЦАИС ЕОП, са осигурени големи екрани с висока резолюция за оптимална визуализация на работата с платформата.

По време на обучението всеки участник ще има на разположение WiFi достъп до Интернет и ще може да влезе със собствено устройство в профила си в ЦАИС ЕОП, или да създаде нова регистрация в системата, както и да постави конкретни въпроси, съответно да получи насоки и съдействие от лекторите за работа със системата!

Присъединете се и вие!

СВАЛИ ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕТО

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО

Събитието ще се проведе в рамките на тематични практически модули. Всеки модул ще включва презентации по проблематиката, наситени с примери от практиката, както и време за дискусии и практическа работа, които ще пренесат участниците в реалната атмосфера на работата по възлагане на обществени поръчки.

КОМБИНИРАНА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП И ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ В ЦАИС ЕОП – МИСИЯТА ВЪЗМОЖНА!

ПРАКТИКУМ ПО ЕЛЕКТРОННО ВЪЗЛАГАНЕ И УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА „ЦАИС ЕОП“

 МОДУЛ „ВЪЗЛАГАНЕ“ 

 • Акценти от практиката по промените в ЗОП и ППЗОП (ЗИДЗОП, обн. ДВ бр. 102/2019 г. и очаквани промени в проект за промяна на ППЗОП);
 • Преглед и визуализация на основните функционалности на системата за електронно възлагане и обхват на системата. Изисквания към използваните КЕП в системата;
 • Правила за работа с ЦАИС ЕОП и указания на Агенцията по обществени поръчки;
 • Регистрация в платформата – вътрешни документи: заповеди и длъжностни характеристики;
 • Администратор/и на системата и определяне на роли в системата, смяна на длъжностните лица – администратори, замяна чрез АОП, дефиниране на кръга на ангажиментите, осигуряване на проследимост на действията, вътрешно регламентиране на задълженията на длъжностните лица и външните експерти;
 • Нови изисквания към вътрешните правила по чл. 244 от ЗОП за управление на цикъла на обществените поръчки и правилата за документооборота, изисквания към досието на обществената поръчка – срокове за съхранение и осигуряване на информация и документи при обжалване на обществена поръчка, проверка на контролни органи и други;
 • Практикум: Подготовка на обществена поръчка в системата, вътрешна организация, съгласуване и одитна следа, създаване на решения, обявления, обяви, еЕЕДОП, обявяване на поръчката – подпис КЕП – Възложител, промяна на условията, кореспонденция, искане за разяснения, обосновки, осигуряване на доказателства и връчване на решения;
 • Назначаване и работа на комисията – изисквания към членовете, състав, публичност на действията, разглеждане на офертите, отстраняване по чл. 107 от ЗОП и други.

МОДУЛ „УЧАСТИЕ“ 

 • Регистрация в платформата като стопански субект – упълномощаване. Изисквания за работа с централизираната информационна система – КЕП, представители на стопански субекти, обвързаност на данните с Търговския регистър;
 • Как да търсим подходящи обществени поръчки и необходимата информация, получаване на съобщения за стартирани обществени поръчки – вътрешна организация на работата по участие;
 • Практикум „Практическа симулация на работа с ЦАИС ЕОП“ – преглед на документите и условията по поръчката и подаване на оферта – подписване с КЕП, акцент по отделни елементи на изискванията, искане на разяснения чрез системата, попълване на еЕЕДОП в системата, предоставяне на допълнителни документи, електронна кореспонденция между страните и връчване на решения по процедурата чрез Централизираната система;
 • Отключване на офертата и ценовото предложение – начин и период на отключване – замяна на ключа при загубване, както и други съществени моменти от процеса.

АКЦЕНТИ И ПРАКТИКА

 • Прилагане на промените ЗОП и ППЗОП в сила от октомври 2018 г., март 2019 г. и началото на 2020 г.;
 • Новите стойностни прагове, допълнителните изисквания при договори за вътрешно (in house) възлагане, изискванията относно актуалността на прогнозната стойност съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОП, прецизираните норми, касаещи основания за отстраняване, промяна в условията на обявените процедури и сключването на договори;
 • Начин на образуване на прогнозна стойност – доклад и пазарно проучване, нови изисквания в етапа на прогнозиране и планиране и забраната за разделяне на обществени поръчки;
 • Правила за възлагане чрез обяви, попълване на ЕЕДОП от обединения; кръг на задължените лица по чл. 54 и 55 от ЗОП, възможности за еквивалентни предложения по чл. 50 от ЗОП, нови моменти при доказване на изискванията за екипа, прилагане на мерки за надеждност и други;
 • Използване капацитета на “трети лица”, определяне и законосъобразност на критериите за подбор и показателите за оценка.

СЪДЕБНА И КОНТРОЛНА ПРАКТИКА ПО ЗОП И ЗУСЕСИФ

 • Как да защитим правата си по най-добрия начин – актуална практика на КЗК и ВАС по обжалването на обществените поръчки;
 • Нови моменти, свързани с функциите и контрола, осъществяван от АОП. Практика от предварителния контрол на АОП;
 • Практика на ВАС по прилагане на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове по оспорване на финансови корекции;
 • Практика на АДФИ по установяване на нарушения на ЗОП и ППЗОП и прилагане на административно-наказателните състави.

ЛЕКТОРИ – ЕКСПЕРТИ по ЗОП и ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП

 • Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП). Работил е като началник на Отдел „Предварителен контрол” на АОП, вътрешен одитор в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и др.
 • Йордан Халаджов, зам.-председател на УС на НСЕОП, експерт по обществени поръчки с практически опит на централно и местно ниво. Работил е като главен експерт в Отдел „Предварителен контрол” на Агенцията по обществени поръчки.
 • Представител на ВАС – очаква се потвърждение
 • Представител на КЗК – очаква се потвърждение

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ

СТОЙНОСТТА НА ПЪЛЕН ТРЕНИНГ ПАКЕТ за участие е в размер на 690 лв. за един участник. В цената е включена такса за участие, две нощувки в двойна стая, пълен пансион, кафе-паузи, лекционни материали, попълнен образец на ЕЕДОП, обявление и др. Доплащането за 2 нощувки в самостоятелна стая е в размер на 80 лв. на вечер.

ОТСТЪПКАТА за АБОНАТИ на сп. “ЗОП ПЛЮС” е в размер на 60 лв. за институция.

За да потвърдите участието си, моля изпратете ЗАЯВКА свободен текст на e-mail: zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, избраното настаняване (единично или двойно), както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване по-долу.

Всеки участник ще получи удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП!

По време на обучението всеки участник ще има на раположение WiFi достъп до Интернет и ще може да влезе със собствено устроийство в профила си в ЦАИС ЕОП, или да създаде нова регистрация в системата, както и да постави конкретни въпроси, съответно да получи насоки и съдействие от лекторите за работа със системата!

Участниците ще бъдат настанени в Тракийска резиденция „Старосел“ – новата хотелска част на комплекса. В пакета за настаняване е включено ползването на „СИНЯ ЗОНА“ от СПА център „Тракийска резиденция“. Тази зона е създадена като Аква-термален СПА парк с шест минерални басейна и включва:

 • Два плувни закрити басейна с хидромасажни лежанки (в единия са добавени и водни джетове, вулкан, подводна река и присъединено джакузи);
 • Детски басейн с водна пързалка и басейн за гмуркане;
 • Джакузи с детска секция;
 • Вътрешно четири местно джакузи;
 • Външен басейн с хидромасаж, детска зона и пързалка;
 • Ниско и високотемпуратурни съоражения, изградени в неповторимия стил на Комплекса – арома сауна, хидромасажна парна баня и външна сауна, кът за топъл релакс;
 • На разположение са и две финландски сауни, две парни бани, зона за топла отмора със свободнотечаща минерална вода и зали за хладен релакс;
 • Фитнес;
 • Съблекални с душове.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

tel: 0879 279 180, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си