Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Новини

Обнародваха закона за извънредните мерки, в сила са и промените при обществените поръчки

В  извънредния бр. 28 на Държавен вестник от 24.3.2020 г. бе обнародван Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Законът бе приет от Народното събрание на 20.03, но след частично вето на президента, на 23.03 отново бе разгледан от депутатите, които се съобразиха с мотивите на държавния глава и отхвърлиха оспорените текстове относно наказателно преследване при невярна информация за разпространение на заразна болест и защитата на потребителите срещу необосновано високи цени (т.нар „мерки против спекулата“).

Сред множеството значими за обществото мерки, с обнародвания нормативен акт се реализират и промени в правилата в областта на обществените поръчки. По-конкретно, с приетите текстове временно се отлага началото на задължителното електронно възлагане за възложителите, които трябваше да използват ЦАИС ЕОП след 1 април съгласно графика за въвеждане на електронните поръчки в платформата ЦАИС ЕОП, приет с ПМС.

Съгласно приетата норма на пар. 12 от ПЗР на закона, възложителите, за които не е възникнало задължението за прилагане на платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП до влизането в сила на този закон, прилагат за обществени поръчки, открити до един месец след отмяната на извънредното положение, реда за възлагане, действащ до 1 ноември 2019 г.

Изключение от новото правило ще е налице само за изрично посочени разпоредби от ЗОП (чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 1, т. 5 и 7, чл. 20, ал. 1, чл. 21, ал. 2, чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“, чл. 100, ал. 3 и 12, чл. 107, т. 5 и 6, чл. 112, ал. 9 и 10, чл. 112а и чл. 149, ал. 1, т. 13 от ЗОП), които ще се прилагат в редакцията от 1 януари 2020 г. В това число влизат наскоро променените нормативни текстове относно изключението за вътрешно (in-house) възлагане от публични възложители, новите стойностни прагове, задължението за актуалност на прогнозната стойност на обществената поръчка, определени основания за отстраняване, вкл. при представяне на документ с невярно съдържание, някои правила при промени в условията на процедурата и др.

Наред с горното, с новия закон бяха приети и нови изключения от приложното поле на Закона за обществените поръчки. По-конкретно, в чл. 13, ал. 1 на новия закон се предвижда, че разпоредбите на ЗОП не се прилагат при:
1. закупуване от възложителите на хигиенни материали, дезинфектанти, медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки;
2. закупуване на медицински изделия, медицинска и лабораторна апаратура, необходими за диагностика и лечение на заразените пациенти, консумативите за тях, както и дейности, свързани с внедряването им;
3. възлагане на дейности по обезвреждане на опасни и болнични отпадъци съгласно Наредба № 1 за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (обн., ДВ, бр. 13 от 2015 г.; изм., бр. 102 от 2018 г.).

След предложение на народен представител бе включена и норма, с която се указва, че по искане на изпълнител на обществена поръчка може да бъде предоговорен срокът за изпълнение, но не повече от срока на действие на извънредното положение (чл. 13, ал. 2 от гласувания закон).

Съгласно пар. 52 от преходните и заключителните разпоредби на новия закон, той влиза в сила от 13 март 2020 г., с изключение на чл. 5, § 3, § 12, § 25 – 31, § 41, § 49 и § 51, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“, и се прилага до отмяна на извънредното положение. Така след обнародването си актът влезе в сила в своята цялост.

Очаквайте експертния коментар по текстовете на закона, относими към обществените поръчки, на водещия ни консултант по тази материя г-н Ивайло Стоянов.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си