Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Анонси

Комуникацията между възложител и заинтерсовани лица не винаги е директно чрез ЦАИС ЕОП

В отговор на някои запитвания, постъпили в редакцията, бихме искали да поясним, че дори при електронно възлагане на обществени поръчки, каквото ще е задължително за всички след 14 юни, приложението на правилото за електронна комуникация директно чрез платформата ЦАИС ЕОП има и някои специфични изключения.

Ще поясним, че съгласно чл. 9к, ал. 1 от ППЗОП, обменът на документи и съобщения между възложители, кандидати, участници и изпълнители на обществени поръчки се осъществява чрез платформата, освен в случаите по чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП. Или с други думи, при електронните поръчки комуникацията също следва да се осъществява в дигиталната среда на единната платформа ЦАИС ЕОП.

На практика обаче, цитираното правило на чл. 9к от ППЗОП намира приложение единствено на етапа след изтичане на сроковете за подаване на заявления/оферти, а не преди това, освен ако лице което вече е подало оферта не изпрати запитване за предоставяне на разяснение.

Едно от специфичните изключения от правилото на чл. 9к от ППЗОП например е налице, когато постъпи искане за разяснение по условията на процедура за възлагане на обществена поръчка, отправено от лице, което не е подало оферта, т.е. от заинтересовано лице, а не от кандидат или участник.

В тази връзка ще припомним, че по смисъла на § 2, т. 14 от ДР на ЗОП „заинтересовано лице“ е всяко лице, което има или е имало интерес от получаването на определена обществена поръчка и на което е нанесена или може да бъде нанесена вреда от твърдяното нарушение. Докато по смисъла на § 2, т. 12 от ДР на ЗОП „кандидат“ е стопански субект, който е подал заявление за участие в ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, договаряне с предварителна покана за участие, договаряне с публикуване на обявление, състезателен диалог, партньорство за иновации или участва в ограничен конкурс за проект. А по смисъла на § 2, т. 13. от ДР на ЗОП „участник“ е стопански субект, който е представил оферта или идеен проект или е поканен да участва в преговори.

Предвид изложеното, намираме за важно да отбележим, че възложителите трябва да регистрират всички запитвания и въпроси по условията на конкретната обществена поръчка и да отговарят чрез публикуване на отговор в профила на купувача в ЦАИС ЕОП, независимо от обстоятелството как именно са получили искането за разяснение (по поща, по електрона поща, по факс или друг способ).

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си