Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Анонси

Комуникацията между възложител и заинтерсовани лица не винаги е директно чрез ЦАИС ЕОП

В отговор на някои запитвания, постъпили в редакцията, бихме искали да поясним, че дори при електронно възлагане на обществени поръчки, каквото ще е задължително за всички след 14 юни, приложението на правилото за електронна комуникация директно чрез платформата ЦАИС ЕОП има и някои специфични изключения.

Ще поясним, че съгласно чл. 9к, ал. 1 от ППЗОП, обменът на документи и съобщения между възложители, кандидати, участници и изпълнители на обществени поръчки се осъществява чрез платформата, освен в случаите по чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП. Или с други думи, при електронните поръчки комуникацията също следва да се осъществява в дигиталната среда на единната платформа ЦАИС ЕОП.

На практика обаче, цитираното правило на чл. 9к от ППЗОП намира приложение единствено на етапа след изтичане на сроковете за подаване на заявления/оферти, а не преди това, освен ако лице което вече е подало оферта не изпрати запитване за предоставяне на разяснение.

Едно от специфичните изключения от правилото на чл. 9к от ППЗОП например е налице, когато постъпи искане за разяснение по условията на процедура за възлагане на обществена поръчка, отправено от лице, което не е подало оферта, т.е. от заинтересовано лице, а не от кандидат или участник.

В тази връзка ще припомним, че по смисъла на § 2, т. 14 от ДР на ЗОП „заинтересовано лице“ е всяко лице, което има или е имало интерес от получаването на определена обществена поръчка и на което е нанесена или може да бъде нанесена вреда от твърдяното нарушение. Докато по смисъла на § 2, т. 12 от ДР на ЗОП „кандидат“ е стопански субект, който е подал заявление за участие в ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, договаряне с предварителна покана за участие, договаряне с публикуване на обявление, състезателен диалог, партньорство за иновации или участва в ограничен конкурс за проект. А по смисъла на § 2, т. 13. от ДР на ЗОП „участник“ е стопански субект, който е представил оферта или идеен проект или е поканен да участва в преговори.

Предвид изложеното, намираме за важно да отбележим, че възложителите трябва да регистрират всички запитвания и въпроси по условията на конкретната обществена поръчка и да отговарят чрез публикуване на отговор в профила на купувача в ЦАИС ЕОП, независимо от обстоятелството как именно са получили искането за разяснение (по поща, по електрона поща, по факс или друг способ).

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си