Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Новини

КЗК се произнесе по липсата на опция за критерий „най-ниска цена“ при поръчките в ЦАИС ЕОП

Навлизането на електронно възлагане на обществени поръчки съвсем закономерно вече намира отражение и в практиката на органите по обжалване. Едно от първите потвърждения за това идва с решение на Комисията за защита на конкуренцията, в което се коментира липсата на техническа възможност да се избере критерий „най-ниска цена“ при реализиране на поръчката в платформата ЦАИС ЕОП.

Конкретното решение №344 от 14.05.2020 г. е постановено по жалба на участник в процедура за охранителни услуги на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Освен всички други твърдения, жалбоподателят твърди, че липсва законосъобразен критерий за възлагане на поръчката в противоречие с чл. 70, ал. 2 от ЗОП. Това твърдени се обосновава с факта, че в обявлението на обществената поръчка е записан критерий за възлагане „цена“ за всяка от обособените позиции, а подобен критерий не съществува в действащото законодателство по обществени поръчки. Конкретизира се, че в чл. 70, ал. 2 са цитирани императивно възможностите на възложителя за избор в три точки: най-ниска цена, ниво на разходите и оптимално съотношение качество/цена, но в решението и обявлението на поръчката не е изразен нито един от трите законосъобразни критерий за възлагане.

Конкретното твърдение от жалбата КЗК обаче намира за неоснователно. Като потвърждават изискването на закона по отношение на критериите за определяне на икономически най-изгодната оферта, от Комисията изтъкват обстоятелството, че обжалваната обществена поръчка е открита и като цяло нейното възлагане се осъществява посредством използването на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), поддържана от Агенция по обществените поръчки. Предвид това при подготовката, както на обявлението за обществената поръчка, така и на документацията за нея и нейните образци и приложения, дадените в тази насока спрямо поисканите от заинтересованите лица разяснения и др. съпътстващи документи – за нейния възложител е налице задължението да спазва указанията и конкретните стъпки, генерирани във въпросната информационна система ЦАИС ЕОП.

След проверка в посочената информационна система от КЗК се установяват нещо, което е добре известно на експертите практикуващи материята на ЗОП: при използване на заложените в ЦАИС ЕОП образци, сред които е и обявлението за обществената поръчка – в раздел П.2.5 „критерии за възлагане”, са предвидени следните опции: „критерии за качество”, „критерии, свързани с разходи”, „цена” и „цената не е единствения критерии за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка”. С други думи, опция буквално гласяща „най-ниска цена“ не е налична.

В тази връзка, от антимонополния орган отбелязват, че видно от съдържанието на посочения от жалбоподателя раздел П.2.5 „критерии за възлагане” от обявлението за обжалваната обществена поръчка – за всяка една от трите ѝ обособени позиции, възложителят е избрал опцията „цена“, която всъщност представлява и искания от него критерий за възлагане.

От КЗК коментират също, че макар да е основателно посоченото от жалбоподателя, че в чл. 70, ал. 2 от ЗОП един от критериите е „най-ниска цена”, в конкретния случай използваната от възложителя електронната платформа (ЦАИС ЕОП), действително както се изтъква в становището на изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, му е предоставила възможност да отбележи само „цена”. С други думи, залагането на целения от страна на възложителя критерий за възлагане „най-ниска цена“ посредством дадените в информационната система ЦАИС ЕОП опции е осъществено именно чрез избора на единствената предоставена възможност от електронната платформа – „цена“.

Предвид гореизложеното, Комисията формира заключение, че определеният по този начин критерий за възлагане в разглежданата обществена поръчка е законосъобразен. Другите твърдения на протестиращия участник също са приети за неоснователни и необосновани, а жалбата му в цялост е оставена без уважение.

Източник: КЗК

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си