Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Новини

Излезе официално указание и за оповестяването на изпълнител по рамково споразумение

Официално методическо указание e публикувано и по въпросите относно оповестяването на избран изпълнител по рамково споразумение съгласно ЗОП. Това е видно от съобщение на Портала за обществени поръчки.

В документа с № МУ-12 от 20 юли 2020 г., Агенцията по обществени поръчки внася разяснения относно изпращането на информация за резултата от провеждане на вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение.

От АОП припомнят, че съгласно чл. 82, ал. 3 от ЗОП възложителят провежда вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител, когато в рамковото споразумение не са определени всички условия и то е сключено с повече от едно лице. Действията, които възложителят следва да извърши в рамките на вътрешния конкурентен избор са уредени в чл. 82, ал. 4 от ЗОП.

От органа по методология допълват, че когато в резултат на вътрешния конкурентен избор е възложена поръчка, възложителят има задължение да изпрати информация относно сключването на договора, като за целта той следва да попълни обявление за възлагане на поръчка.

Както се уточнява, при договор, сключен въз основа на рамково споразумение възложителят има две възможности за изпращане на това обявление. Първата е да го публикува в 30-дневен срок от сключване на съответния договор (чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗОП), като в обявлението се попълва информация само за него.

Втората възможност е информацията да се изпрати в срок до 30 дни след края на тримесечието. В този случай обявлението следва да съдържа информация за всички сключени договори през съответното тримесечие (чл. 26, ал. 4 от ЗОП), предвид което за всеки конкретен договор се попълва отделен раздел „V. Възлагане на поръчката“.

Впоследствие, ако в хода на изпълнение на договора възложителят го измени, той трябва да изпрати обявление за изменение на договора по чл. 27 от ЗОП. След приключване на договора, независимо от резултата, възложителят следва да изпрати информация за него чрез обявление за приключване на договор за обществена поръчка (чл. 29 от ЗОП).

Както поясняват експертите от АОП, в практиката се срещат различни разбирания относно необходимостта от изпращане на информация, в случаите когато вътрешният конкурентен избор е преустановен, доколкото няма изрична разпоредба, която да регламентира такова задължение.

Съществено тук се явява това, че според чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОП възложителят следва да изпраща за публикуване обявление за възлагане на поръчка при прекратяване на процедура, т.е. когато е приключена възможността за по-нататъшно възлагане на поръчката.

Същевременно, вътрешният конкурентен избор не е процедура по смисъла на чл. 18 от ЗОП. Освен това, с неговото преустановяване не се изчерпва възможността да се започне отново възлагането на конкретната поръчка.

В тази връзка и доколкото възложителят следва да оповести в Регистъра на обществените поръчки, респ. в „Официален вестник” на ЕС крайния резултат от възлаганите поръчки /сключен договор, прекратена процедура, разходвани средства н т.н./, от АОП са категорични, че той няма задължение да изпраща информация, в случай че възлагането на поръчката в рамките на вътрешния конкурентен избор с неуспешно.

Указанието, което е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“, може да видите тук.

Източник: АОП

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си