Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Актуални обученияАнонси

Присъствено двудневно практическо обучение: ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ (10-11 декември, 2020 г.)

ПРАКТИКУМ ПО Е-ПОРЪЧКИ В ЦАИС ЕОП, ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ОСНОВИ НА ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ

* КОГАТО ЗНАНИЯТА ПО ЗОП И ЦАИС ЕОП ВЪРВЯТ РЪКА ЗА РЪКА С ЕКСПЕРТИЗАТА ВЪВ ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ *

СПА ХОТЕЛ ЦАРСКО СЕЛО ****

гр. София, Околовръстен път 72, Драгалевци

https://tsarskoselo-bg.com


10-11 декември, 2020 г.


 

  Уважаеми колеги, скъпи приятели,

В заключителния етап от есенната ни обучителна програма по електронни поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП ще проведем нов присъствен експертен семинар в София в началото на декември.

Основна цел и задача на практическото обучение е надграждането на базисните знания и умения за електронно възлагане и постигането на високи нива на експертиза във всички специфики при използването на платформата „ЦАИС ЕОП“. На база на дългогодишния си опит в сектора сме създали обучителен подход, чрез който да можем да отговорим на изпитанията на новата много по-динамична дигитална реалност. По този начин подкрепяме изграждането на всички необходими както правни, така и технологични компетентности в областта на обществените поръчки.

Както при всички наши тренинги, главен акцент ще бъде изграждането на реални практически умения за дигитално възлагане и участие в процедури по ЗОП посредством интерактивно представяне на работата в „ЦАИС ЕОП“. За целта необходимата информацията и работни процеси в електронна среда ще бъдат представени чрез детайлизирани модули, предназначени както за участници, така и за възложители.

За преподаватели отново сме осигурили водещи експерти в областта на обществените поръчки и финансовия контрол, които могат в най-голяма степен да добавят стойност в подготовката и професионалното израстване на записалите се участници чрез обмен на ноу-хау и активно споделяне на добри практики и работещи решения.

А за да сме още по-полезни на всички експерти, като специален акцент на обучението ще разгледаме и темите Годишното счетоводно приключване в бюджетните организации за 2020 г. и Финансовото управление и контрол в публичния сектор, представени от топ експерт в тази специализирана материя.

Обучението е подходящо както за напреднали, така и за начинаещи в електронното възлагане и участие в обществени поръчки, и може да бъде полезно за всички, без значение от техния опит и квалификация.

Очакваме Ви!

СВАЛИ ПОКАНА С ПРОГРАМА

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО

Събитието ще се проведе в рамките на тематични практически модули. Всеки модул ще включва презентации по проблематиката, наситени с примери от практиката, както и време за дискусии и практическа работа, които ще пренесат участниците в реалната атмосфера на работата по възлагане на електронни обществени поръчки и финансовото управление и контрол в публичния сектор.

КОМБИНИРАНА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП И ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ В ЦАИС ЕОП – МИСИЯТА ВЪЗМОЖНА!

ПРАКТИКУМ ПО ЕЛЕКТРОННО ВЪЗЛАГАНЕ И УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – „ЦАИС ЕОП“

 • Преглед и визуализация на основните функционалности на системата за електронно възлагане, обхват на системата и приложима нормативна уредба, практикум по възлагане и участие в електронни обществени поръчки в платформата ЦАИС ЕОП.

МОДУЛ ЗА УЧАСТНИЦИ

 • Помощ и регистрация в платформата като стопански субект – участник;
 • Как да търсим в системата необходимата информация и обществени поръчки, как да получаваме съобщения за стартирани обществени поръчки – организация на работата по участие;
 • Изисквания за работа с централизираната информационна система – КЕП, представители на стопански субекти, обвързаност на данните с Търговския регистър;
 • Практическа симулация на работа с ЦАИС ЕОП – преглед на документите по обществената поръчка и подаване на оферта – КЕП, повишено внимание по отделни елементи на изискванията и документацията, искане на разяснения чрез системата, възможности за еквивалентни решения по чл. 50 от ЗОП;
 • Подготовка на оферта в „ЦАИС ЕОП“. Доказване, доказване на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, предлагане на мерки за надеждност, попълване на еЕЕДОП в системата, предоставяне на допълнителни документи, доказване на съответствието с критериите за подбор за експерти, електронна кореспонденция между страните чрез ЦАИС ЕОП;
 • Декриптиране на офертата и ценовото предложение и период на отключване – загубване на ключа и други съществени моменти от процеса.

МОДУЛ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ 

 • Помощ и регистрация в платформата като възложител/представител на възложител. Заповеди, упълномощаване и длъжностни характеристики. Администратор на системата и определяне на роли в системата;
 • Отражение на нормативните промени за електронното възлагане върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и правилата за документооборота;
 • Начин на образуване на прогнозна стойност – доклад и пазарно проучване, нови изисквания в етапа на прогнозиране и планиране и забраната за разделяне на обществени поръчки, попълване на ЕЕДОП от обединения, задължените лица по чл. 54 и 55 от ЗОП, нови документи за доказване на професионалната компетентност;
 • Поддържане на досие на обществената поръчка;
 • Подготовка на обществената поръчка в системата, промяна на условията, обявяване, подписване с КЕП от възложителя, кореспонденция между страните и връчване на решения;
 • Назначаване на комисия, отваряне и проверка на оферти в „ЦАИС ЕОП“;
 • Срокове и изисквания за публикуване в профила на купувача, РОП и ОВ на ЕС, изисквания към обявата и процедурите;
 • Прилагане на чл. 72 от ЗОП, работа на комисията – изисквания към комисията и други.

МОДУЛ „ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 2020“

 • Изисквания на МФ относно изготвяне и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение
 • Практически насоки при извършване на годишната инвентаризация на активите и пасивите в бюджетните организации (прилагане на указанията на МФ, дадени с ДДС № 10 от 2017 г.).
 • Периодичен преглед за обезценка/преоценка на нефинансовите активи, вземанията, задълженията, материалните запаси и наличната валута – практически насоки, документиране, допускани грешки.
 • Признаване на дълготрайните активи, прекласифициране и коригиране на неправилни отчитания, с които се засягат параметрите на индивидуалния амортизационен план – практика.
 • Пропуски и неправилни отчитания на стопански операции във финансовите отчети на бюджетната организация, установени при извършените финансови одити на ГФО за 2019 г.
 • Изготвяне на оборотни ведомости и друга информация съгласно чл. 167 от ЗПФ;
 • Годишно приключване на счетоводните сметки.

МОДУЛ „ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ“

 • Същност на вътрешния контрол. Условия за ефективни системи за вътрешен контрол.
 • Целеполагане и връзка между целите и системата за вътрешен контрол
 • Елементи на системите за вътрешен контрол
 • Предпоставки за осъществяване на ефективен предварителен контрол за законосъобразност
 • Последващи оценки на изпълнението – същност и ред за осъществяването им.

ЛЕКТОРИ – ЕКСПЕРТИ по ЗОП и ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП

 • Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП). Работил е като началник на Отдел „Предварителен контрол” на АОП, вътрешен одитор в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и др.
 • Пепа Хаджиева, директор на дирекция „Вътрешен одит” в НОИ. Заемала различни експертни и ръководни длъжности в Сметната палата на РБългария, в т.ч. началник на отдел „Методология“ и директор на дирекция „Финансови одити“.

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ

СТОЙНОСТТА за участие е в размер на 460,00 лева за един участник. В цената е включена такса за участие, една нощувка в двойна стая, вечеря с програма, два обяда, кафе-паузи и обучителни материали. Доплащането на вечер за настаняване в самостоятелна стая е в размер на 50 лв. ОТСТЪПКИ за АБОНАТИ на сп. “ЗОП ПЛЮС” в размер на 20 лева на организация. Стойността на пакета за участие без нощувка е 360 лв. Стойността само на такса за участие е 280 лв.

Всеки участник ще получи удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване по-долу.

СВАЛИ ПОКАНА С ПРОГРАМА

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

tel: 0882 653 036, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ПРОГРАМА

ДЕН ПЪРВИ – 10 ДЕКЕМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК/

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 МОДУЛ „АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА И СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА”

Нормативна уредба относно електронните обществени поръчки в ЦАИС ЕОП. Отражение на нормативните промени за електронното възлагане върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и правилата за документооборота. Определяне на задълженията на длъжностните лица и определяне на роли в Платформата. Досие на обществената поръчка. Обмен на информация в ЦАИС ЕОП и извън Платформата. Изисквания към организацията на процеса при участниците. Упълномощаване при изготвяне и подаване на офертите. Деклариране на обстоятелства в ЕЕДОП. Попълване на ЕЕДОП от обединения, нови документи за доказване на професионалната компетентност. Лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП. Деклариране на обстоятелства съгласно чл. 41 от ППЗОП. Посочване на мерки за надеждност. Защита на личните данни и търговската тайна. . Нови моменти в работа на комисията, отговорности и задължения на председателя и членовете на комисиите. Често допускани грешки в ЦАИС ЕОП. Практика на КЗК и ВАС по отношение на обществени поръчки в ЦАИС ЕОП.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ИЗГОТВЯНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА В ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП”

Изисквания за работа със системата. Регистрация и организация на работата и отговорностите на длъжностните лица и членовете на комисиите в платформата. Модули на Платформата. Присъединяване на служители и външни експерти към профила на възложителя. Определяне и предоставяне на роли. Изготвяне и обявяване на публично състезание с обособени позиции в Платформата. Специфика при работа с обособените позиции в ЦАИС ЕОП. Обявяване на процедурата. Промени в процедурите, съгласно чл. 100 от ЗОП и оповестяване чрез решение и обявление за изменение или допълнителна информация. Спиране и прекратяване на обществени поръчки в ЦАИС ЕОП. Законови хипотези, водещи до спиране или прекратяване на процедури – решения за прекратяване. Трудности при работа с ЦАИС ЕОП и начина за решаването им. Терминология на ЦАИС ЕОП. Искане и предоставяне на разяснения. Възлагателни стъпки за работа с ЦАИС ЕОП.
Сключване на договори за обществени поръчки. Промяна на договорите за обществени поръчки. Основания за промяна по чл. 116 от ЗОП. Оповестяване на измененията при договори за обществена поръчка.

13.00 – 14.00 Работен обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 15.30 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП”

Изготвяне, подписване и подаване на заявления и оферти в ЦАИС ЕОП. Действия при непланирано прекъсване на ЦАИС ЕОП. Декриптиране на офертите – периоди на декриптиране. Комуникация с възложителя. Длъжностни лица за контакт. Подаване на оферти от профил на упълномощено лице. Подаване на оферти от обединения. Възможни начини за упълномощаване и представителна власт на упълномощеното лице. Как да търсим в системата необходимата информация и обществени поръчки, как да получаваме съобщения за стартирани обществени поръчки – организация на работата по участие. Упълномощаване на лица да изготвят и подават офертата чрез ЦАИС ЕОП. Подаване на оферти чрез платформата ЦАИС ЕОП – искане на разяснение, декриптиране на оферта в работното поле, оттегляне на оферта, действия при изгубване на ключа. Попълване на еЕЕДОП в Платформата, в т.ч. и от обединения. Изисквания за работа с КЕП, подписване на офертата с КЕП. Практическа симулация на работа с ЦАИС ЕОП – преглед на документите по обществената поръчка и подаване на оферта чрез Платформата, повишено внимание по отделни елементи на изискванията и условията по поръчката, искане на разяснения чрез системата, възможности за еквивалентни решения по чл. 50 от ЗОП, предоставяне на допълнителни документи и разяснения, доказване на съответствието с критериите за подбор за експерти, електронна кореспонденция между страните. Декриптиране на заявлението и офертата, период на отключване и други ключови моменти от процеса.

15.30 – 16.00 Кафе пауза

16.00 – 17.30 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „РАБОТА НА КОМИСИЯТА И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ВЪЗЛАГАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС”

Работа на комисията в ЦАИС ЕОП, определяне на членовете на комисията, прикачване на заповед за работа на комисията, декларации по чл. 103 от ЗОП, изготвяне на протоколи и доклад. Определяне на комисията. Заместване и замяна на членове на комисията. Резервни членове, заповед за замяна и декларации от новите членове на комисията. Декриптиране на офертата от председателя. Проверка и оценка на офертите. Мотивиране на констатациите на комисията. Искане за предоставяне на обосновка по чл. 72 от ЗОП. Оповестяване на работата на комисията. Комуникация с участниците и кандидатите. Одобряване или връщане работата на комисията. Приключване работата на комисията. Предоставяне на документи по чл. 112 от ЗОП и сключване на договор в ЦАИС ЕОП, чрез Модул „Договори“. Задължения за оповестяване – обявление за възложена поръчка и за изпълнена поръчка.

Ивайло Стоянов

19.00 Вечеря с програма

ДЕН ВТОРИ – 11 ДЕКЕМВРИ /ПЕТЪК/

09.30 – 11.00 МОДУЛ „Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации 2020” (част първа)

Изисквания на МФ за годишните отчети за касовото изпълнение. Практически насоки за извършване на годишната инвентаризация на активите и пасивите. Периодичен преглед за обезценка/преоценка на нефинансовите активи, вземанията. Признаване на дълготрайните активи, прекласифициране и коригиране на неправилни отчитания, с които се засягат параметрите на индивидуалния амортизационен план – практика.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 МОДУЛ „Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации 2020” (част втора)

Пропуски и неправилни отчитания на стопански операции във финансовите отчети на бюджетната организация, установени при извършените финансови одити на ГФО за 2019 г. задълженията, материалните запаси и наличната валута. Изготвяне на оборотни ведомости и друга информация съгласно чл. 167 от ЗПФ. Годишно приключване на счетоводните сметки.

13.00 – 14.00 Обедна пауза

14.00 – 15.30 МОДУЛ „Финансово управление и контрол в публичния сектор” (част първа)

Същност на вътрешния контрол. Условия за ефективни системи за вътрешен контрол. Целеполагане и връзка между целите и системата за вътрешен контрол. Елементи на системите за вътрешен контрол.

15.30 – 16.00 Кафе пауза

16.00 – 17.30 МОДУЛ „Финансово управление и контрол в публичния сектор” (част втора)

Предпоставки за осъществяване на ефективен предварителен контрол за законосъобразност. Последващи оценки на изпълнението – същност и ред за осъществяването им.

Финална дискусия и обобщение: След промените в ЗФУКПС и новите указания кои са предизвикателствата пред нас? Какво е необходимо за изграждането на адекватен вътрешен контрол?

Пепа Хаджиева

13.00 Закриване на събитието * Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си