Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Актуални обученияАнонси

Професионално обучение: ЕКСПЕРТНО ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ ПОРЪЧКИ И ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ (2-4 декември, 2020 г.)

* УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ * Е-ПОРЪЧКИ В ЦАИС ЕОП * ФИНАНСОВ КОНТРОЛ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2020 *

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

В отговор на високия интерес към нашите семинари, насочени към подготовка за работата по ЗОП в средата на платформата ЦАИС ЕОП, а и за да дадем възможност за повишаване на квалификацията и в други професионални области, включваме в своята обучителна програма допълнително специализирано обучение, което ще реализираме сред природната хармония и комфорта на Хотел РИЛА в к.к. Боровец.

В рамките на събитието, при спазване на всички необходими правила и стандарти за безопасност, отново ще съберем представители на експертната общност от цялата страна, за да можем заедно да осъществим успешния преход към електронни обществени поръчки в ЦАИС ЕОП. Като в дух на сътрудничество и колегиална подкрепа обсъдим всички предизвикателства в практиката и споделим опит за най-ефективните начини за справяне с тях съгласно АКТУАЛНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ в ЗОП и ППЗОП. За да достигнем до овладяване на всички нови начини на работа, дигитални умения и компетентности, които вече се превръщат в неизменна част от арсенала на всеки експерт по ЗОП.

Както при всички наши тренинги, приоритетно ще бъде изграждането на реални практически умения за дигитално възлагане и участие в процедури по ЗОП посредством интерактивно представяне на работата в ЦАИС ЕОП. За целта необходимата информацията и работни процеси в електронна среда ще бъдат представени чрез детайлизирани модули, предназначени както за участници, така и за възложители.

За да сме още по-полезни, като допълнителен акцент на обучението ще разгледаме и темите Годишното счетоводно приключване в бюджетните организации за 2020 г. и Финансовото управление и контрол в публичния сектор, представени от топ експерт в тази специализирана материя.

Обучението е подходящо както за напреднали, така и за начинаещи в електронните обществени поръчки, и може да бъде полезно за всички, без значение от техния опит.

Предвид противоепидемичните мерки местата са ограничени! Очакваме ви!

СВАЛИ ПОКАНА С ПРОГРАМА

Hotel RILA ****
к.к. Боровец
2-4 декември, 2020 г.


АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО


Събитието ще се проведе в рамките на тематични практически модули. Всеки модул ще включва презентации по проблематиката, наситени с примери от практиката, както и време за дискусии и практическа работа, които ще пренесат участниците в реалната атмосфера на работата по възлагане на обществени поръчки, финансово управление и контрол.

КОГАТО ЗНАНИЯТА ПО ЗОП И ЦАИС ЕОП ВЪРВЯТ РЪКА ЗА РЪКА С ЕКСПЕРТИЗАТА ВЪВ ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ!

ПРАКТИКУМ ПО ЕЛЕКТРОННО ВЪЗЛАГАНЕ И УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – „ЦАИС ЕОП“

 • Преглед и визуализация на основните функционалности на системата за електронно възлагане, обхват на системата и приложима нормативна уредба, практикум по възлагане и участие в електронни поръчки

МОДУЛ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ 

 • Отражение на нормативните промени за електронното възлагане върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и правилата за документооборота;
 • Длъжностни лица в „ЦАИС ЕОП“;
 • Практическа симулация на работа с „ЦАИС ЕОП“;
 • Подготовка на електронна обществената поръчка в Платформата;
 • Работа на комисия, отваряне и проверка на оферти в „ЦАИС ЕОП“;
 • Приключване на обществената поръчка;
 • Сключване и изпълнение на договори за обществени поръчки.

МОДУЛ ЗА УЧАСТНИЦИ

 • Търсене на възможности за участие в обществени поръчки в „ЦАИС ЕОП“;
 • Подготовка и подаване на оферта в „ЦАИС ЕОП“;
 • Деклариране на обстоятелства в еЕЕДОП от представители на стопански субекти и упълномощаване;
 • Декриптиране на офертата и комуникация;
 • Предоставяне на документи за сключване на договор за обществена поръчка.

МОДУЛ „ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 2020“

 • Изисквания на МФ относно изготвяне и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение
 • Практически насоки при извършване на годишната инвентаризация на активите и пасивите в бюджетните организации (прилагане на указанията на МФ, дадени с ДДС № 10 от 2017 г.).
 • Периодичен преглед за обезценка/преоценка на нефинансовите активи, вземанията, задълженията, материалните запаси и наличната валута – практически насоки, документиране, допускани грешки.
 • Признаване на дълготрайните активи, прекласифициране и коригиране на неправилни отчитания, с които се засягат параметрите на индивидуалния амортизационен план – практика.
 • Пропуски и неправилни отчитания на стопански операции във финансовите отчети на бюджетната организация, установени при извършените финансови одити на ГФО за 2019 г.
 • Изготвяне на оборотни ведомости и друга информация съгласно чл. 167 от ЗПФ;
 • Годишно приключване на счетоводните сметки.

МОДУЛ „ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ“

 • Същност на вътрешния контрол. Условия за ефективни системи за вътрешен контрол.
 • Целеполагане и връзка между целите и системата за вътрешен контрол
 • Елементи на системите за вътрешен контрол
 • Предпоставки за осъществяване на ефективен предварителен контрол за законосъобразност
 • Последващи оценки на изпълнението – същност и ред за осъществяването им.

ЗАБЕЛЕЖКА: Събитието се провежда при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповеди на министъра на здравеопазването, в това число относно спазването на физическа дистанция и намалена заетост на капацитета на помещенията. С оглед на това, местата за участие в събитието са ограничени!


ЛЕКТОРИ – ЕКСПЕРТИ ПО ЗОП,  Е-ПОРЪЧКИ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ


 • Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП). Работил е като началник на Отдел „Предварителен контрол” на АОП, вътрешен одитор в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и др.
 • Пепа Хаджиева, директор на дирекция „Вътрешен одит” в НОИ. Заемала различни експертни и ръководни длъжности в Сметната палата на РБългария, в т.ч. началник на отдел „Методология“ и директор на дирекция „Финансови одити“.

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ


СТОЙНОСТТА НА ПЪЛЕН ТРЕНИНГ ПАКЕТ за участие е в размер на 690 лв. за един участник. В цената е включена такса за участие, две нощувки в двойна стая, пълен пансион, кафе-паузи и обучителни материали. Доплащането на вечер за настаняване в самостоятелна стая е в размер на 80 лева.

ОТСТЪПКАТА за АБОНАТИ на сп. “ЗОП ПЛЮС” е в размер на 60 лв. за организация. 

Всеки участник ще получи удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, избраното настаняване (единично или двойно), както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване по-долу.

Заплащането се извършва единствено след изпратена заявка и получено потвърждение!

СВАЛИ ПОКАНА С ПРОГРАМА

 


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


tel: 0882 653 036, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ


ПРОГРАМА


ДЕН ПЪРВИ – 2 ДЕКЕМВРИ /СРЯДА/

12.00 Пристигане, настаняване и регистрация на участниците

13.00 – 14.00 Обяд

14.15 – 15.30 Откриване на обучението

МОДУЛ “АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА И СЪДЕБНАTA ПРАКТИКА”

Нормативна уредба относно електронните обществени поръчки в ЦАИС ЕОП. Отражение на нормативните промени за електронното възлагане върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и правилата за документооборота. Определяне на задълженията на длъжностните лица и определяне на роли в Платформата. Досие на обществената поръчка. Обмен на информация в ЦАИС ЕОП и извън Платформата. Изисквания към организацията на процеса при участниците. Упълномощаване при изготвяне и подаване на офертите. Деклариране на обстоятелства в ЕЕДОП. Попълване на ЕЕДОП от обединения, нови документи за доказване на професионалната компетентност. Лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП. Деклариране на обстоятелства съгласно чл. 41 от ППЗОП. Посочване на мерки за надеждност. Защита на личните данни и търговската тайна. Нови моменти в работата на комисията, отговорности и задължения на председателя и членовете на комисиите.

15.30 – 16.00 Кафе пауза

16.00 – 17.30 Често допускани грешки в ЦАИС ЕОП. Практика на КЗК и ВАС по отношение на обществени поръчки в ЦАИС ЕОП.

Лектор: Ивайло Стоянов

19.30 Работна вечеря с програма в ресторанта на хотела

ДЕН ВТОРИ – 3 ДЕКЕМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК/

08.00 – 09.30 Закуска

09.30 – 11.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП” (Част 1)

Изисквания за работа със системата. Регистрация и организация на работата и отговорностите на длъжностните лица и членовете на комисиите в платформата. Модули на Платформата. Присъединяване на служители и външни експерти към профила на възложителя. Определяне и предоставяне на роли. Изготвяне и обявяване на публично състезание с обособени позиции в Платформата. Специфика при работа с обособените позиции в ЦАИС ЕОП. Обявяване на процедурата. Промени в процедурите, съгласно чл. 100 от ЗОП и оповестяване чрез решение и обявление за изменение или допълнителна информация. Спиране и прекратяване на обществени поръчки в ЦАИС ЕОП. Законови хипотези, водещи до спиране или прекратяване на процедури – решения за прекратяване. Трудности при работа с ЦАИС ЕОП и начини за решаването им. Терминология на ЦАИС ЕОП. Искане и предоставяне на разяснения. Възлагателни стъпки за работа с ЦАИС ЕОП. Сключване на договори за обществени поръчки. Промяна на договорите за обществени поръчки. Основания за промяна по чл. 116 от ЗОП. Оповестяване на измененията при договори за обществена поръчка.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 12.30 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП“

Изготвяне, подписване и подаване на заявления и оферти в ЦАИС ЕОП. Действия при непланирано прекъсване на ЦАИС ЕОП. Декриптиране на офертите – периоди на декриптиране. Комуникация с възложителя. Длъжностни лица за контакт. Подаване на оферти от профил на упълномощено лице. Подаване на оферти от обединения. Възможни начини за упълномощаване и представителна власт на упълномощеното лице. Как да търсим в системата необходимата информация и обществени поръчки, как да получаваме съобщения за стартирани обществени поръчки – организация на работата по участие. Упълномощаване на лица да изготвят и подават офертата чрез ЦАИС ЕОП. Подаване на оферти чрез платформата ЦАИС ЕОП – искане на разяснение, декриптиране на оферта в работното поле, оттегляне на оферта, действия при изгубване на ключа. Попълване на еЕЕДОП в Платформата, в т.ч. и от обединения. Изисквания за работа с КЕП, подписване на офертата с КЕП. Практическа симулация на работа с ЦАИС ЕОП – преглед на документите по обществената поръчка и подаване на оферта чрез Платформата, повишено внимание по отделни елементи на изискванията и условията по поръчката, искане на разяснения чрез системата, възможности за еквивалентни решения по чл. 50 от ЗОП, предоставяне на допълнителни документи и разяснения, доказване на съответствието с критериите за подбор за експерти, електронна кореспонденция между страните. Декриптиране на заявлението и офертата, период на отключване и други ключови моменти от процеса.

12.30 – 13.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП” (Част 2)

Работа на комисията в ЦАИС ЕОП, определяне на членовете на комисията, прикачване на заповед за работа на комисията, декларации по чл. 103 от ЗОП, изготвяне на протоколи и доклад. Определяне на комисията. Заместване и замяна на членове на комисията. Резервни членове, заповед за замяна и декларации от новите членове на комисията. Декриптиране на офертата от председателя. Проверка и оценка на офертите. Мотивиране на констатациите на комисията. Искане за предоставяне на обосновка по чл. 72 от ЗОП. Оповестяване на работата на комисията. Комуникация с участниците и кандидатите. Одобряване или връщане работата на комисията. Приключване работата на комисията. Предоставяне на документи по чл. 112 от ЗОП и сключване на договор в ЦАИС ЕОП, чрез Модул „Договори“. Задължения за оповестяване – обявление за възложена поръчка и за изпълнена поръчка. Контрол на изпълнението на обществени поръчки и изисквания на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор за оценка на изпълнението.

Лектор: Ивайло Стоянов

13.00 – 14.00 Работен обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 16.00 ПРАКТИКУМ „РАБОТА В ЦАИС ЕОП”

Провеждане на процедура на пряко договаряне. Провеждане на преговори при процедури на договаряне. Провеждане на обществена поръчка чрез обява. Прекратяване на възлагателните действия при събиране на оферти с обяви и покани до конкретни лица. Въпроси и дискусия.

Лектори: Ивайло Стоянов и консултанти на сп. ЗОП ПЛЮС

20.00 Работна вечеря с програма в ресторанта на хотела

ДЕН ТРЕТИ – 4 ДЕКЕМВРИ /ПЕТЪК/

08.00 – 09.30 Закуска

09.30 – 11.00 Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации 2020: Изисквания на МФ за годишните отчети за касовото изпълнение. Практически насоки за извършване на годишната инвентаризация на активите и пасивите. Периодичен преглед за обезценка/преоценка на нефинансовите активи, вземанията. Признаване на дълготрайните активи, прекласифициране и коригиране на неправилни отчитания, с които се засягат параметрите на индивидуалния амортизационен план – практика. Пропуски и неправилни отчитания на стопански операции във финансовите отчети на бюджетната организация, установени при извършените финансови одити на ГФО за 2019 г. задълженията, материалните запаси и наличната валута. Изготвяне на оборотни ведомости и друга информация съгласно чл. 167 от ЗПФ. Годишно приключване на счетоводните сметки.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 12.30 Финансово управление и контрол в публичния сектор: Същност на вътрешния контрол. Условия за ефективни системи за вътрешен контрол. Целеполагане. Елементи на системите за вътрешен контрол. Предпоставки за осъществяване на ефективен предварителен контрол за законосъобразност. Последващи оценки на изпълнението.

Лектор: Пепа Хаджиева

13.00 Закриване на събитието и обяд

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

 

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си