Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Новини

В сила са нови антикризисни мерки, нарушили трудовото законодателство също с достъп до еврофондовете

Лица с нарушения на Кодекса на труда и Закона за трудовата миграция също да имат право да кандидатстват за европроекти и да получават безвъзмездна финансова помощ от европейските фондове.

Това стана факт, след като на 22.12 влезе в сила ЗИД на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (ЗМДВИП). Актът бе приет от Парламента на първо и второ четене още на 18.12 и още същия ден бе обнародван в ДВ, бр. 109 от 2020 г.

С промените, в чл. 21 на ЗМДВИП, който касае управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, се създават нови ал. 10 и ал. 11. Първата норма предвижда, че „в процедура чрез подбор на проектни предложения може да участват и безвъзмездна финансова помощ може да бъде предоставена и на лица, за които са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки и нямат публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 и 7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, както и на лица, чиито задължения са отсрочени, разсрочени или обезпечени“.

Съгласно разпоредбата на новата ал. 11, обстоятелствата по чл. 3 и 4 от Закона за малките и средните предприятия при участие в процедура за подбор на проектни предложения и сключване на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ може да се посочат от кандидата и във Формуляра за кандидатстване към проектното му предложение.

Промяната дойде по предложение на група народни представители, а като мотиви бе посочено, че тя цели засегнатите от заповедите на министъра на здравеопазването затворени отделни бизнеси, предвид COVID – кризата, да могат да се възползват максимално широко от предоставената държавна помощ, така че да се запазят работни места и да се предотвратят фалити.

Като друга антикризисна мярка, също предложена от депутати, с промяна в ЗМДВИП (нов чл. 6в) се дава възможност по време на извънредната епидемична обстановка и 2 месеца след нейната отмяна да се намали размерът или да се освободят от плащане на вноските за наем и за ползване на имоти държавна или общинска собственост някои физически и юридически лица, наематели или ползватели. Мярката е приложима за тези от тях, които са ограничили или преустановили дейността си в съответния имот вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка.

Източници: ДВ, Народно събрание

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си