Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Новини

Започна обсъждането на промените в ППЗОП, възприети са ключови предложения на НСЕОП

Макар и с известно закъснение спрямо очакванията в експертната общност, на 24.02 бе обявено началото на общественото обсъждане на промените в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). Това става ясно от публикация на Портала за обществени консултации.

На Портала е публикуван проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с ПМС № 73 от 05.04.2016 г., проект на доклад от министъра на финансите и съпътстващи документи.

Както се посочва и в доклада на финансовия министър, предложените промени в ППЗОП са в изпълнение на § 44 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г.).

Преобладаващата част от предложените изменения в правилника са свързани с използване на електронната платформа ЦАИС ЕОП. Останалите промени прецизират и допълват някои разпоредби, с цел улесняване на прилагането им в практиката.

Предложените изменения се отнасят до правилата за:

 • работа на платформата;
 • обмена на документи и съобщения;
 • подготовката на процедурите;
 • подаването на заявления за участие и оферти;
 • действията на комисията на възложителя по разглеждане на заявленията и офертите;
 • условията и реда за включване на лица в списъка на външните експерти с професионална компетентност, които възложителите могат да използват при подготовката и провеждането на поръчки;
 • външния предварителен контрол чрез случаен избор, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки (АОП).

Предлага се прецизиране на разпоредбите, които уреждат криптирането и съхраняването на заявленията за участие и офертите до отварянето им в платформата с оглед предотвратяване на грешки и пропуски в практиката. С направените редакции се обхващат всички документи, свързани с участие в процедурите, включително тези, които придружават офертите в откритата процедура и публичното състезание.

Предложени са промени в разпоредбите, които се отнасят до броенето на сроковете при провеждане на поръчки. С оглед характера и спецификите на електронното възлагане се въвежда уточнение, че последният ден на срока за получаване и отваряне на заявления за участие и оферти чрез платформата се определя винаги в присъствен ден.

За преодоляване на проблеми в практиката е предложено допълнение в правилата за подаване на заявления за участие и оферти чрез платформата. Уточнено е, че с подписването на заявлението или офертата чрез функционалностите на платформата от лице с представителна власт, се считат за подписани всички документи, които съдържат волеизявление на това лице. Освен това с подписването се приема, че се потвърждава и верността на приложените документи, които не са представени в оригинал. Предложението идва и след настойчива позиция на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки, изразена още през м. ноември 2020 г. пред Комисията по правни въпроси в Парламента (за която ви информирахме).

Прецизирани са и някои правила при възлагане на поръчки по рамково споразумение. Уточнено е, че докладите и протоколите на комисиите се изпращат на участниците заедно с решението за определяне на изпълнител.

С проекта се предлага прецизиране и допълване на други разпоредби в ППЗОП, с оглед уеднаквяване на практиката по прилагане на нормативната уредба в областта. Такива са нормите относно:

 • образеца на обявление, с което се оповестява поправка на допуснати грешки в обявленията за възлагане на поръчки, за резултатите от конкурса за проект и за промени в договорите (чл. 16, ал. 2);
 • момента на публично оповестяване на ценовите предложения на участниците във вътрешния конкурентен избор по рамково споразумение при публикуване на обявлението за възложена поръчка (чл. 19а, ал. 3);
 • невъзможност за позоваване на конфиденциалност по отношение на единичните цени в ценовото предложение (чл. 39, ал. 5);
 • състава на журито при провеждане на конкурс за проект (чл. 88, ал. 1);
 • уведомяването на кандидатите или участниците при промяна в датата и часа на отваряне на заявленията за участие или на офертите (чл. 53);
 • визуализация на ценовите предложения (чл. 56, ал. 3).

Друго предложение, свързано с обществените поръчки в сектор „Здравеопазване“, също има връзка с наскоро изразената подкрепа на НСЕОП за идеята да се допуска подаване на оферти и по отделни номенклатури от обособени позиции. С лансирания проект се предлага възможността за използване на номенклатури при възлагане на поръчки за доставка на лекарствени продукти или на медицински изделия, поддържана от Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ (ЦОПСЗ), регламентирана в чл. 30 от ППЗОП, да се прилага до края на 2022 г.

Вносителите на проекта обясняват, че до посочената дата се очаква въвеждането на нови формуляри на европейски образци при възлагане на обществени поръчки, в които няма да може да се изпраща и публикува информация за сключени договори по номенклатури, включително по различни обособени позиции. С това разяснение индиректно се обяснява отхвърлянето на предложението за връщане на възможността за подаване на оферти по номенклатури, който дойде от експертните среди. При все това, явно отчитайки съществуващата неоптималност при поръчките в здравеопазването, вносителите предлагат в преходните и заключителни разпоредби на ППЗОП да се предвиди срок, до който лечебните заведения, могат да използват възможността за представяне на оферти по отделни номенклатури в рамките на обособени позиции чрез платформата.

Въпреки компромисния характер на заложеното в проекта, в мотивите все пак се сочи някакво възможно алтернативно решение на проблемите, които срещат възложителите от този критично важен сектор. От МФ и АОП обясняват, че доколкото европейската практика при възлагането на такива поръчки е да се прилагат основно динамични системи за покупки и рамкови споразумения, се предлага след тази дата лечебните заведения, които са възложители, както и ЦОПСЗ да се адаптират към прилагането на тези способи при възлагане на договори за лекарствени продукти и медицински изделия.

Проектите на документите са достъпни и на електронната страница на Министерството на финансите в раздел „Проекти на нормативни и други актове“, подраздел Проекти на постановления, правилници и наредби на Министерския съвет.

Срокът за приключване на общественото обсъждане е 25 март 2021 г. Бележки и коментари могат да бъдат изпращани на адрес: p.dimitrova@aop.bg

Източник: Портал за обществени консултации, МФ

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си