Нека заедно да бъдем по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., поръчайте своя годишен абонамент за Списание ЗОП ПЛЮС още днес!

Новини

Влизат в сила новите правила на ППЗОП за предварителния контрол на АОП

Припомняме на всички колеги, че в началото на месец юли в сила влизат поредна част от промените в правилника за Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), обнародвани в края на април – тези, свързани с предварителния контрол, осъществяван от АОП.

В случая, считано от 01.07.2021 г. ще породят действие новите, допълнени, изменени или отменени разпоредби, относими към Глава четиринадесета „Външен предварителен контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки“ от ППЗОП.

Както се потвърди и от поредица от няколко анонса на АОП от последните дни, измененията в правилата за предварителния контрол, са свързани най-вече с това, че обменът на документи между възложителите и АОП вече ще се осъществява само чрез платформата ЦАИС ЕОП.

Кратка справка в ПМС №167 от 22.04.2021 г., обн. ДВ, бр. 35 от 27.4.2021 г., показва, че по конкретни разпоредби тези промени в ППЗОП се изразяват в следното:

 1. В раздел I „Общи правила“, нормата на чл. 117, ал. 1 вече гласи, че обменът на документи между възложителите и АОП във връзка с контрола по чл. 115 се осъществява чрез платформата. Наред с това, в чл. 118 се указва, че условията и редът за изпращане на документи във връзка с осъществяването на контрола по чл. 115 се определят с правила, утвърдени от изпълнителния директор на АОП.
 2. По отношение на раздел II „Условия и ред за осъществяване на контрол чрез случаен избор“, в  чл. 122, ал. 2 думите „по реда на чл. 117, ал. 1“ се заменят с „чрез платформата по правилата на чл. 118“. Освен това, ал. 3 от същия член вече гласи, че получаването на документите от АОП се потвърждава чрез електронно съобщение, генерирано от платформата.
 3. В чл. 122в, второто изречение на ал. 1 вече предвижда, че в случаите по чл. 232, ал. 9 от ЗОП контролът завършва след осъществяване на първи етап. Алинея 2 от същия член е отменена, а в ал. 3 след думата „номера“, относима към предварителното становище на АОП, се добавя „и датата“.
 4. В чл. 123, ал. 3 е добавено изрично, че ако възложителят не попълни информацията по чл. 122в, ал. 3 (т.е. номера и датата на предварителното становище), вторият етап на предварителния контрол не се извършва.
 5. Ал. 1 на чл. 124 вече гласи, че когато откриването на процедура, избрана за предварителен контрол, е оповестено чрез предварително обявление по чл. 23, ал. 3, 4 или 6 от ЗОП, възложителят изпраща в АОП проекта на покана за потвърждаване на интерес заедно с проектите на технически спецификации, когато те не са одобрени с решението за откриване на процедурата и на методиката за оценка на оферти, когато е приложимо. Проектите на документи се изпращат с придружително писмо, в което се посочва номерът на процедурата в регистъра.
 6. В чл. 125, алинея 1 вече гласи, че в случаите по чл. 124 в деня на публикуване на поканата за потвърждаване на интерес възложителят изпраща придружително писмо по електронна поща до АОП, в което посочва номера на процедурата в РОП и номера на предварителното становище, а в случаите по чл. 232, ал. 7 от ЗОП – прилага мотиви. В допълнение, в ал. 2 използваната преди дума „публикувана“ е заменена с „публикувани“, което по-точно отразява факта, че в регистъра са достъпни всички документи, попадащи в обхвата на извършвания контрол.
 7. В новата си редакция чл. 126 вече предвижда, че становищата от предварителния контрол се изпращат на възложителя чрез платформата, а тези по чл. 124, ал. 3 и чл. 125, ал. 3 – по електронна поща, подписани с електронен подпис. Окончателните становища по чл. 232, ал. 8 от ЗОП се изпращат и на органите по чл. 238, ал. 1 от ЗОП.
 8. По отношение на Раздел III „Условия и ред за осъществяване на контрол върху процедури на договаряне“, в актуалния текст на чл. 132 се указва, че в деня на публикуване в регистъра на решението за откриване на процедура по чл. 233, ал. 1 от ЗОП възложителят изпраща доказателства за описаните в мотивите обстоятелства и посочва уникалния номер на поръчката, за която се отнасят.
 9. В чл. 134 думите „писмото по чл. 117, ал. 1“ се заменят с „уведомлението до АОП“, което също се изпраща посредством функционалностите на Платформата.
 10. В чл. 135, алинея 1 вече гласи, че за резултатите от осъществяване на контрола АОП издава становище за законосъобразност в 30-дневен срок от публикуване в регистъра на решението за откриване на процедурата. Във връзка с това становище в ал. 3 след думата „изпращат“ изрично се уточнява „чрез платформата“, а думите „по електронна поща, подписани с електронен подпис“ вече не съществуват, доколкото, както вече бе посочено, обменът на информация се реализира само и единствено чрез ЦАИС ЕОП.
 11. По отношение на Раздел V „Условия и ред за осъществяване на контрол върху изменения на договори за обществени поръчки на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗОП“, с промените в чл. 138 алинея 2 вече предвижда, че за осъществяване на контрола по ал. 1 възложителят изпраща до АОП мотиви за прилагане на избраното основание и доказателства за изпълнение на изискванията на ЗОП.  Алинея 3 на същия член е отменена.
 12. В чл. 139, ал. 1 след думата „изпраща“, относима към становището изготвено от АОП, също се добавя уточнението „чрез платформата“.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си