Закон за обществените поръчки

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

Закон за обществените поръчки (в сила до 15.04.2016 г.)

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (в сила до 15.04.2016 г.)

Постановление № 415 от 15 декември 2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 150 на Министерския съвет от 2006 г.

Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (текст от значение за ЕИП)

Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (текст от значение за ЕИП)

Постановление № 57 от 28.02.2017 г. за приемане на Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за налагане на финансови корекции, и процентните показатели за определяне на размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Методология за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и Фондовете от общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“

Закон за Сметната палата

Закон за интеграция на хората с увреждания

Решение на Министерсия съвет №591 от 18 юли 2016 г. за определяне на списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в поцедурата за избор с публична покана от бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове

Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,  Норвежкия финансов механизъм, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“

Постановление № 191 от 29 юли 2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки

Решение № 593 от 20 юли 2016 г. за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори

Наредба № Н-18 от 8 август 2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства

Правила за наблюдателите по чл. 232, ал. 8 от Закона за обществените поръчки

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014-2020 г.

План за изпълнение на Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014-2020 г.

ОБРАЗЦИ

Образец на съобщение до средствата за масово осведомяване по смисъла на §1, т.28а от допълнителните разпоредби на ЗОП (отм.)

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ И УКАЗАНИЯ

Пресмятане на отклонение от средната стойност на предложенията на останалите участници по показател за оценка при прилагане на чл. 70, ал. 1 от ЗОП (отм.)

ПОЛЕЗНИ АДРЕСИ

Министерски съвет

Министерство на икономиката

Агенция по обществени поръчки