Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 на Комисията от 5 януари 2016 година за установяване на стандартния образец за единния европейски документ за обществени поръчки

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/7 НА КОМИСИЯТА

от 5 януари 2016 година

за установяване на стандартния образец за единния европейски документ за обществени поръчки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (1), и по-специално член 59, параграф 2 от нея, и Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (2), и по-специално член 80, параграф 3 от нея.

като има предвид, че:

(1)

Една от основните цели на директиви 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС е облекчаването на административната тежест за възлагащите органи, възложителите и икономическите оператори, най-вече за малките и средните предприятия. Ключов елемент от това усилие е единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Стандартният образец за ЕЕДОП следва съответно да бъде изготвен по такъв начин, че да бъде премахната необходимостта от представяне на значителен брой сертификати или други документи, свързани с критериите за изключване и подбор. За същата цел стандартният образец следва да съдържа и необходимата информация относно субектите, на чийто капацитет разчита икономическият оператор, така че тази информация да може да бъде проверена едновременно и при същите условия, когато се извършва проверката на основния икономически оператор.

(2)

Освен това ЕЕДОП следва да може да се използва от възложителите, по отношение на които се прилага Директива 2014/25/ЕС и които, когато прилагат критериите за изключване и подбор, предвидени в Директива 2014/24/ЕС, трябва да го правят по същия начин и при същите условия като възлагащите органи.

(3)

За да се избегне налагането на административна тежест за възлагащите органи и възложителите и евентуални противоречиви указания в отделните документи от документацията за поръчката, информацията, която икономическите оператори трябва да представят в ЕЕДОП, следва предварително да бъде ясно посочена от възлагащите органи и възложителите в поканата за участие в състезателната процедура или чрез препратки към други части на документацията за поръчката, с която икономическите оператори трябва във всички случаи да се запознаят внимателно предвид участието си и евентуалното подаване на оферти.

(4)

ЕЕДОП следва също допълнително да улесни работата на икономическите оператори, възлагащите органи и възложителите, като замени различните и разнообразни национални лични декларации с един стандартен образец, установен на европейско равнище. Това следва също така да спомогне за намаляване на проблемите, свързани с точното формулиране на официалните изявления и декларациите за съгласие, както и на езиковите проблеми, тъй като стандартният образец ще бъде достъпен на официалните езици. По този начин ЕЕДОП следва да допринесе за засилване на трансграничното участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки.

(5)

Всяка обработка и обмен на данни, които трябва да се извършат във връзка с ЕЕДОП, следва да се осъществяват в съответствие с националните правила за прилагане на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3), и по-специално с националните правила, приложими към обработката на данни, отнасящи се до закононарушения, наказателни присъди или мерки за сигурност съгласно член 8, параграф 5 от посочената директива.

(6)

Следва да се припомни, че Комисията трябва да направи преглед на прилагането на практика на ЕЕДОП, като вземе предвид техническото развитие на базите данни в държавите членки, и да докладва по този въпрос пред Европейския парламент и Съвета преди 18 април 2017 г. В тази връзка Комисията може да вземе предвид евентуални предложения с цел подобряване на функционалността на документа с оглед повишаване на възможностите за трансгранично участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки, не на последно място за МСП, или евентуални опростявания в рамките на Директива 2014/24/ЕС; тя може също така да разгледа евентуални проблеми, свързани с практики на системно изискване всички участници в дадена процедура за възлагане на обществена поръчка да представят сертификати или други форми на документални доказателства, или практики, състоящи се в определянето по дискриминационен начин на икономическите оператори, които са задължени да представят такава документация.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Консултативния комитет по обществени поръчки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От момента, в който националните мерки за прилагане на Директива 2014/24/ЕС влязат в сила, и най-късно от 18 април 2016 г., стандартният образец, поместен в приложение 2 към настоящия регламент, се използва за целите на изготвянето на единния европейски документ за обществени поръчки, посочен в член 59 от Директива 2014/24/ЕС. Приложение 1 към настоящия регламент съдържа инструкции за неговото използване.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 януари 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65.

(2)  ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243.

(3)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Указания

ЕЕДОП е лична декларация от страна на икономическите оператори, която предоставя предварителни доказателства и замества сертификатите, издадени от публични органи или трети страни. Както е предвидено в член 59 от Директива 2014/24/ЕС, той представлява официална декларация на икономическия оператор, че той не е в някое от положенията, при които икономическите оператори задължително биват или е възможно да бъдат изключени; отговаря на съответните критерии за подбор, както и че, когато е приложимо, отговаря на обективните правила и критерии, установени с цел ограничаване на броя на квалифицираните кандидати, които да бъдат поканени за участие. Целта е да се намали административната тежест, породена от изискването да се представят значителен брой сертификати или други документи, свързани с критериите за изключване и подбор.

За да улеснят задачата на икономическите оператори при попълването на ЕЕДОП, държавите членки могат да издадат насоки относно използването на ЕЕДОП, в които да се обяснява например кои разпоредби от националното право са актуални в контекста на част III, раздел А (1), да се пояснява, че е възможно в някои държави членки да не бъдат изготвяни или издавани официални списъци на одобрените икономически оператори или еквивалентни сертификати, или да се посочва какви данни и информация трябва да бъдат предоставени, за да могат възлагащите органи или възложителите да извлекат даден сертификат по електронен път.

При изготвянето на документите за дадена процедура за възлагане на обществена поръчка възлагащите органи и възложителите трябва да посочат в поканата за участие в състезателна процедура, в документацията за поръчката, посочена в поканата за участие, или в поканите за потвърждаване на интерес, каква информация ще изискват от икономическите оператори, включително изрично уточнено дали трябва или не трябва да се представя информацията от части II и III (2) по отношение на подизпълнителите, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва (3). Те могат също така да улеснят задачата на икономическите оператори, като включат тази информация директно в електронната версия на ЕЕДОП, например чрез използването на системата за ЕЕДОП (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html (4)), която Комисията ще предостави безплатно на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни.

Офертите при откритите процедури и заявленията за участие в ограничени процедури, в състезателни процедури с договаряне, в състезателен диалог или в партньорства за иновации трябва да бъдат придружени от ЕЕДОП, попълнен от икономическите оператори с цел предоставяне на необходимата информация (5). Освен при някои договори, които се основават на рамкови споразумения, оферентът, на когото ще бъде възложен договорът, трябва да предостави актуални сертификати и придружаващи документи.

Държавите членки могат да регулират или да оставят на възлагащите органи и възложителите да решават дали да използват ЕЕДОП и като част от процедурите за възлагане на обществени поръчки, които не са или отчасти са предмет на подробните процесуални правила на Директиви 2014/24/ЕС или 2014/25/ЕС, например за обществени поръчки под съответните прагове или възлагането на поръчки при условията на специалните правила, приложими за социални и други специфични услуги („облекченият режим“) (6). По същия начин държавите членки могат да регулират или да оставят на възлагащите органи и възложителите да решават дали да използват ЕЕДОП във връзка с възлагането на договори за концесии, независимо дали те са предмет на разпоредбите на Директива 2014/23/ЕС (7).

Възлагащият орган или възложителят може да поиска от оферентите във всеки момент от процедурата да представят всички или част от изискваните сертификати и придружаващи документи, когато това е необходимо, с цел осигуряване на правилното провеждане на процедурата.

Икономическите оператори могат да бъдат изключени от процедурата за възлагане на обществена поръчка или да бъдат предмет на съдебно преследване съгласно националното право в случай на подаване на неверни данни при попълване на ЕЕДОП или като цяло при предоставянето на информацията, необходима за проверката на липсата на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор, или когато икономическите оператори укриват такава информация или не са в състояние да представят придружаващите документи.

Икономическите оператори могат да използват повторно информацията, предоставена в ЕЕДОП, използван във връзка с предходни процедури за обществени поръчки, при условие че информацията продължава да бъде вярна и приложима. Най-лесният начин да се направи това е чрез въвеждането на информацията в новия ЕЕДОП чрез използването на подходящите функционални възможности, които са предвидени за тази цел в горепосочената електронна система за ЕЕДОП. Разбира се, възможна е и повторна употреба на информацията чрез други форми на копиране — например на информация, която се съхранява в информационно технологичното оборудване (компютри, таблети, сървъри …) на икономическия оператор.

Съгласно член 59, параграф 2, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС ЕЕДОП се предоставя единствено в електронен вид; това изискване обаче може да бъде отложено най-късно до 18 април 2018 г. (8). Това означава, че както изцяло електронната версия на ЕЕДОП, така и версията на хартиен носител могат да съществуват едновременно най-късно до 18 април 2018 г. Вече споменатата онлайн система за ЕЕДОП ще позволи на икономическите оператори да подават ЕЕДОП по електронен път във всички случаи, като по този начин ще им позволи да извлекат пълния потенциал на предлаганите възможности (не на последно място повторното използване на информацията). При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които използването на електронни средства за комуникация е отложено (най-късно до 18 април 2018 г.), системата за ЕЕДОП позволява на икономическите оператори да отпечатат попълнения в електронен формат ЕЕДОП като документ на хартиен носител, който впоследствие може да бъде предаден на възлагащия орган или възложителя чрез други средства за комуникация, а не по електронен път (9).

Както се посочва по-горе, ЕЕДОП включва официална декларация на икономическия оператор, че съответните основания за изключване не се прилагат, че съответните критерии за подбор са изпълнени и че той ще предостави съответната информация, изисквана от възлагащия орган или възложителя.

Когато поръчките са разделени на обособени позиции и критериите за подбор (10) се различават за отделните обособени позиции, ЕЕДОП следва да се попълни за всяка обособена позиция (или група обособени позиции с еднакви критерии за подбор).

Освен това в ЕЕДОП се посочва публичният орган или третата страна, отговорни за изготвянето на придружаващите документи (11), и се съдържа официална декларация, че при поискване икономическият оператор ще може без забавяне да представи тези придружаващи документи.

Възлагащите органи или възложителите могат да решат или да бъдат задължени от държавите членки (12) да ограничат до един въпрос информацията, която се изисква по отношение на критериите за подбор: икономическите оператори отговарят ли на всички задължителни критерии за подбор — „да“ или „не“. Въпреки че впоследствие може да бъдат изискани допълнителна информация и/или документи, следва да се вземат мерки, за да се избегне създаването на прекалена административна тежест за икономическите оператори чрез системното изискване на сертификати и други форми на документални доказателства от всички участници в дадена процедура за възлагане на обществена поръчка, или да се предотвратят практики на дискриминационно определяне на икономическите оператори, които са задължени да предоставят такива документи.

Възлагащите органи и възложителите са задължени да се сдобият със съответните документи, които може да бъдат получени чрез пряк безплатен достъп до националната база данни във всяка държава членка. Това важи и за случаите, при които първоначално изискваната информация за критериите за подбор е ограничена до отговор с „да“ или „не“. Ако се изискват такива електронни документи, икономическите оператори предоставят на възлагащия орган или възложителя информацията, необходима за достъп до съответната документация, по-скоро при проверката на критериите за подбор, вместо направо в ЕЕДОП.

Когато възлагащият орган или възложителят може да получи по електронен път извлечение от съответния регистър (например съдебен регистър), икономическият оператор може да посочи къде може да бъде получена тази информация (т.е. наименованието на регистъра, интернет адрес, идентификационен номер на досието или документа и др.), така че възлагащият орган или възложителят да е в състояние да извлече тази информация. Чрез посочване на тази информация икономическият оператор дава съгласие, че възлагащият орган или възложителят може да получи необходимата документация при спазване на националните правила за прилагане на Директива 95/46/ЕО  (13) за обработката на лични данни, и по-конкретно на специалните категории данни, като например данни за закононарушения, наказателни присъди или мерки за сигурност.

В съответствие с член 64 от Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета икономическите оператори, които са регистрирани в официалните списъци на одобрените икономически оператори или притежават съответното сертифициране от органи, учредени съгласно публичното или частното право, могат, във връзка с информацията, изисквана съгласно части III— V, да представят на възлагащия орган или възложителя сертификата за регистрация, издаден от компетентния орган, или сертификата, издаден от компетентния сертифициращ орган.

Икономически оператор, който участва самостоятелно и не използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, трябва да попълни един ЕЕДОП.

Икономически оператор, който участва самостоятелно, но ще използва капацитета на един или повече други субекти, трябва да гарантира, че възлагащият орган или възложителят ще получи неговия собствен ЕЕДОП заедно с отделен ЕЕДОП, съдържащ съответната информация (14) за всеки от съответните субекти.

А когато в процедурата за възлагане на обществена поръчка участват заедно групи от икономически оператори, включително временни сдружения, за всеки един от участващите икономическите оператори трябва да се представи отделен ЕЕДОП, съдържащ информацията, изисквана съгласно части II—V.

Във всички случаи, когато повече от едно лице е член на административния, управителния или надзорния орган на даден икономически оператор или има правомощия да представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, всяко лице може да се наложи да подпише един и същ ЕЕДОП в зависимост от националните правила, включително правилата, уреждащи защитата на данните.

Относно подписа(ите) върху ЕЕДОП, моля, имайте предвид, че може да не бъде необходимо да се поставя подпис върху ЕЕДОП, когато документът се предава като част от набор от документи, чиято автентичност и цялостност се гарантира чрез необходимия(ите) подпис(и) на средствата за предаване на данни (15).

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, при които в Официален вестник на Европейския съюз се публикувана покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП.
Когато не се публикува покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюзвъзлагащият орган или възложителят трябва да посочи информацията, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана. Всякаква друга информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

ЕЕДОП съдържа следните части и раздели:

Част I. Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя.

Част II. Информация за икономическия оператор.

Част III. Критерии за изключване:

А: Основания, свързани с осъдителни присъди (тяхното прилагане е задължително съгласно член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС). Тяхното прилагане е задължително и за възлагащите органи в съответствие с член 80, параграф 1, втора алинея от Директива 2014/25/ЕС, докато възложителите, различни от възлагащите органи, може да решат да прилагат тези критерии за изключване).

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски (тяхното прилагане е задължително съгласно член 57, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС при наличие на окончателно и обвързващо решение. В някои случаи прилагането на тези основания е задължително и за възлагащите органи в съответствие с член 80, параграф 1, втора алинея от Директива 2014/25/ЕС, докато възложителите, различни от възлагащите органи, може да решат да прилагат тези критерии за изключване). Обръщаме внимание, че според националното законодателство на някои държави членки изключването е задължително дори когато решението не е окончателно и обвързващо).

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение (вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС) (случаи, при които икономическите оператори могат да бъдат изключени; държавите членки може да задължат своите възлагащи органи да прилагат тези основания за изключване. Съгласно член 80, параграф 1 от Директива 2014/25/ЕС всички възложители, независимо дали са възлагащи органи, може да решат или да бъдат задължени от държавата членка да прилагат тези основания за изключване).

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка.

Част IV. Критерии за подбор  (16):

α: Общо указание за всички критерии за подбор

А: Годност

Б: Икономическо и финансово състояние

В: Технически и професионални способности

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление  (17)  (18)

Част V. Намаляване на броя на квалифицираните кандидати  (19)

Част VI. Заключителни положения


(1)  Например, че при попълване на информация относно присъди във връзка с участие в престъпна организация или изпирането на пари икономическите оператори трябва да посочат, ако са били осъждани по членове x, y и z от националния наказателен кодекс.

(2)  Информация относно основанията за изключване.

(3)  Вж. член 71, параграф 5, трета алинея от Директива 2014/24/ЕС и член 88, параграф 5, трета алинея от Директива 2014/25/ЕС

(4)  Това е електронната препратка към предварителната версия, която е в процес на разработване. Електронната препратка към пълната версия ще бъде вмъкната или предоставена по друг начин, когато е готова.

(5)  Положението е по-сложно по отношение на процедурите на договаряне без предварително обявление, предвидени в член 32 от Директива 2014/24/ЕС и член 50 от Директива 2014/25/ЕС, тъй като тези разпоредби се прилагат при много различни обстоятелства.

Изискването на ЕЕДОП би представлявало ненужна административна тежест или би било нецелесъобразно 1) когато е възможно да има само един, предварително определен участник (съответно член 32, параграф 2, буква б), параграф 3, букви б) и г) и параграф 5 от Директива 2014/24/ЕС и член 50, букви в), д), е) и и) от Директива 2014/25/ЕС) и 2) поради неотложния характер (съответно член 32, параграф 2, буква в) от Директива 2014/24/ЕС и член 50, букви г) и з) от Директива 2014/25/ЕС) или поради особените характеристики на сделката за доставки, които се котират и купуват на стоков пазар (член 32, параграф 3, буква в) от Директива 2014/24/ЕС и член 50, буква ж) от Директива 2014/25/ЕС).

От друга страна, ползите от ЕЕДОП биха могли да бъдат извлечени в пълна степен в останалите случаи, при които е възможно участието на повече от един участник, липсва неотложност или особени характеристики, свързани със сделката, поради което в тези случаи използването на документа следва да бъде задължително; такъв е случаят във връзка с член 32, параграф 2, буква а), параграф 3, буква а) и параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС и член 50, букви а), б) и ѝ) от Директива 2014/25/ЕС.

(6)  Членове 74—77 от Директива 2014/24/ЕС и членове 91—94 от Директива 2014/25/ЕС.

(7)  Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия, ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1.

(8)  Вж.: член 90, параграф 3 от Директива 2014/24/ЕС.

(9)  Те също така ще могат да изготвят своя ЕЕДОП под формата на PDF файл, който може да бъде изпращан по електронен път като приложение. За да може впоследствие да използват повторно информацията, икономическите оператори следва да съхранят попълнения ЕЕДОП в подходящ електронен формат (напр. като.xml).

(10)  Такъв може да бъде случаят с минималния изискван оборот, който в тези случаи трябва да се определи в зависимост от максималната прогнозна стойност на отделните обособени позиции.

(11)  Освен в случаите, когато възлагащите органи или възложителите са посочили, че първоначално ще бъде достатъчно предоставянето на обща информация (отговор с „да“/„не“) относно изпълнението на изискванията. Вж. по-долу за повече разяснения относно този вариант.

(12)  Тези изисквания могат да бъдат общи или ограничени до определени случаи, например само при открити процедури или — при двуетапните процедури — когато за участие са поканени всички кандидати, които отговарят на минималните изисквания.

(13)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(14)  Вж. част II, раздел В.

(15)  Например: Ако офертата и придружаващият я ЕЕДОП при открита процедура се предават чрез електронна поща, снабдена с електронен подпис от необходимия вид, тогава може да не са необходими допълнителни подписи върху ЕЕДОП. Използването на електронен подпис върху ЕЕДОП също може да не бъде необходимо, когато ЕЕДОП е интегриран в платформа за електронно възлагане на обществени поръчки и за използването на тази платформа се изисква електронно удостоверяване на автентичността.

(16)  Съгласно член 80, параграф 2 от Директива 2014/25/ЕС възложителите, независимо дали са възлагащи органи, могат да решат да прилагат критериите за подбор, предвидени в член 58 на Директива 2014/24/ЕС (част IV, раздели А, Б и В).

(17)  Използването на ЕЕДОП от възложителите във връзка с изискванията, свързани със схемите за осигуряване на качеството и стандартите за екологично управление (част IV, раздел Г) не е изрично предвидено в Директива 2014/25/ЕС, но въпреки това следва да бъде разрешено по практически причини, тъй като разпоредбите на член 62 от Директива 2014/24/ЕС и член 81 от Директива 2014/25/ЕС са по същество едни и същи.

(18)  Съгласно член 77, параграф 2 и член 78, параграф 1 от Директива 2014/25/ЕС, възложителите избират участниците въз основа на обективни правила и критерии. Както беше описано по-горе, тези критерии може в някои случаи да са същите като предвидените в Директива 2014/24/ЕС или да включват идентични по същество разпоредби (вж. бележка под линия 16). Все пак обективните правила и критерии могат да бъдат специфични за даден възложител или специфична процедура за възлагане на обществена поръчка. Такива случаи обаче не могат да бъдат обхванати в стандартния образец.

(19)  Използването на ЕЕДОП от възложителите във връзка с намаляването на броя на квалифицираните кандидати (част V) не е изрично предвидено в Директива 2014/25/ЕС, но въпреки това следва да бъде разрешено по практически причини, тъй като съгласно член 65 от Директива 2014/24/ЕС и член 78, параграф 2 от Директива 2014/25/ЕС такова намаляване на броя трябва да се извършва в съответствие с обективни и недискриминационни критерии или правила.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СТАНДАРТЕН ОБРАЗЕЦ ЗА ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП)

Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

Image

Част II: Информация за икономическия оператор

Image

Image

Image

Част III: Основания за изключване

Image

Image

Image

Image

Част IV: Критерии за подбор

Image

Image

Image

Image

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Image

Част VI: Заключителни положения

Image

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си