Нека заедно да бъдем по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., поръчайте своя годишен абонамент за Списание ЗОП ПЛЮС още днес!

Новини

„Електроенергиен системен оператор” ЕАД обяви обществена поръчка за основен ремонт на 3 броя реактори

„Електроенергиен системен оператор” ЕАД се нуждае от определянето на външен изпълнител за извършването на основен ремонт на 3 броя шунтови реактори. Като място за изпълнение са посочени обекти на територията на София област и област Плевен. Видът на обществената поръчка е открита процедура.

Обявлението за процедурата предвижда ремонтът да се извърши при заводски условия с отстраняване на източниците на газоотделяне. Освен ремонт, в обхвата на услугата се включват и спомагателни дейности като демонтаж от мястото на експлоатация, съответно монтаж на мястото за експлоатация, привеждане в транспортен вид и транспорт на изделията, както и привеждането им в експлоатационен вид. Пределната стойност, която възложителят има готовност да заплати за ремонта, възлиза на 1 000 000 лв. без ДДС. Предвид заложения критерий за оценка на офертите, може да се предположи, че по-голям шанс за добро представяне ще имат кандидатите, които предложат относително по-ниска цена спрямо заложената прогнозна стойност.

Анонсирано е, че участниците трябва да покриват следните критерии за технически и професионални възможности. На първо място, желаещите да се състезават за изпълнението на договора трябва да са изпълнили за последните три години от датата на подаване на офертата услуга с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката. Второ, в офертата трябва да се съдържат данни, че участникът прилага система за управление на качеството съгласно БДС ЕN ISO 9001:2008/БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват, включващ ремонт или производство на силови трансформатори и/или шунтови реактори. В обявлението за обществената поръчка се уточнява, че при подаване на офертата участниците единствено декларират съответствието си с критериите за подбор, чрез попълване на информацията, изисквана от възложителя, в съответния раздел в ЕЕДОП. Едва на по-следващ етап, преди сключването на договора за обществената поръчка, е необходимо документите, с които се доказва съответствието с поставените критерии за подбор, да се представят за проверка от възложителя, и то само от участника, определен за изпълнител.

От информацията в раздел „Изисквано минимално/ни ниво/а“ става ясно, че успешният кандидат следва да е изпълнил за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко една услуга с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката. Във връзка с това под услуга, сходна с предмета на поръчката, следва да се разбира ремонт или производство на силови трансформатори или реактори с мощност по-голяма или равна на 25 MVA. Друго изискване е участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно БДС ЕN ISO 9001:2008/БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват, включващ ремонт или производство на силови трансформатори и/или шунтови реактори.

Възложителят ще се ангажира да заплати на изпълнителя цената по договора за всеки реактор поотделно в размер на сто процента до тридесет дни, считано от приемане изпълнението на услугата, при условие, че 72-часови проби са успешно преминати. Общият срок на договора е 12 месеца.

Всички компании, които имат интерес към участие в тръжната процедура, трябва да се съобразят със срока за получаване на оферти – 20.02.2018 г., 17:00 ч. българско време. Два дена по-късно се очаква да бъдат отворени получените оферти.

Източник: ted.europa.eu

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си