Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Минали обученияНовини

Е-ПОРЪЧКИ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 12-13 юли, 2018 г.

Новият европейски регламент за защита на личните данни EU 2016/679 – GDPR и електрони обществени поръчки през системата ЦАИС - АОП

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА МЯСТО

Е-ПОРЪЧКИ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Новият европейски регламент за защита на личните данни EU 2016/679 – GDPR и електрони обществени поръчки през системата ЦАИС – АОП

През 2018 година българските възложители се изправиха пред две нови предизвикателства, а именно да възлагат изцяло електронно поръчките си и да преведат системата си за управление на цикъла на обществените поръчки в съответствие с приложимото европейско законодателство в областта на личните данни. Пред всички нас вече стоят изцяло нови  ангажименти свързани с електронните поръчки и защитата на личните данни, както и  нови понятия, които са по-различни от тези, които сме свикнали са свързваме с материята – като електронно офериране, разглеждане, обявяване, изпращане и разглеждане на оферти, електронно фактуриране, длъжностни лица по защита на личните данни. И много други…

Предвид горното, решихме да изготвим специална Програма „ЗОП + GDPR”, която максимално да комбинира тематичния блок относно генерирането и подаването на еЕЕДОП и използването на ЦАИС ЕОП от м. октомври 2018 г. с прилагането на Регламента за личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679 в сила от м. май 2018 г.      

Включете се и Вие!

Водещи лектори с дългогодишен практически опит

Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки
Д-р Невин Фети, преподавател в Националния институт на правосъдието и в Института по публична администрация по въпроси, свързани със защитата на личните данни във връзка с прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR). Експерт от Комисията за защита на личните данни
Олга Александрова – експерт от Дирекция „Нормативна дейност, международно сътрудничество, планиране и обучение“ Комисия за защита на личните данни

 Място на провеждане :

Хотел “Централ” ****
 гр. София, бул. “Христо Ботев” №52
12– 13 юли, 2018 г.

ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕКСПЕРТИ

 

Акценти на събитието

Обученията ще се провеждат в рамките на тематични модули, в рамките на които ще се разгледат ключовите предизвикателства в областта на обществените поръчки и изискванията на законодателството за защита на личните данни. Всеки модул ще включва няколко презентации по проблематиката, изнесени от лекторите, наситени с примери от практиката, както и време за дискусии, които ще пренесат участниците в реалната атмосфера на работата по възлагане на обществени поръчки и защита на личните данни.

ТЕМИ И АКЦЕНТИ

 • Системата на АОП – ЦАИС ЕОП – КАК ЩЕ ВЪЗЛАГАМЕ ЕЛЕКТРОННО ОТ ОКТОМВРИ 2018 г.;
 • Използване на ОПЦИИ – инструментът на професионалистите;
 • Нарушения при които ОСЕС и Управляващите органи налага ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ;
 • Как да изготвим документацията си законосъобразно;
 • ЕЕДОП в електронен вид;
 • Как да НЕ нарушим чл. 33, ал. 1 от ППЗОП при съставяне на методиката си за оценка;
 • Актуални решения на КЗК и ВАС;
 • Практика на АОП и специфика на процедурите възлагани по Програмата за селските райони;
 • Из протоколите на комисиите: Къде най-често срещат трудности оценителните комисии.

 

 • Практическо приложение на регламента и Закона за защита на личните данни
 • Защита на лични данни в процеса на възлагане на обществени поръчки;
 • Обработване на данните в съответствие с принципите за защита на личните данни, заложени в регламента – отчетност;
 • Определяне и задължения на длъжностно лице по защита на личните данни;
 • Поддържане на регистър на дейностите по обработване, за които отговаря;
 • Прилагане на подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на данните.
 • Национална уредба и административно-наказателни разпоредби.

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ

СТОЙНОСТ за участие е в размер на 280 лева за един участник. В цената е включена такса за участие, обяд на първият обучителен ден, кафе-паузи, обучителни материали, сборник нормативни актове с актуалните ЗОП и ППЗОП със специална анотация, образец на ЕЕДОП, обявление и др.

ОТСТЪПКИ за АБОНАТИ на сп. “ЗОП ПЛЮС” в размер на 20 лева на абонат.

Всеки участник ще получи удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, избраното настаняване (единично или двойно), както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване на www.zopplus.com.

П Р О Г Р А М А

ДЕН ПЪРВИ – 12 юли /четвъртък/

09.00 – 09.30       Регистрация на участниците

09.30 – 11.00        Принципи и основания за обработване на лични данни. Права на субекта на данни – съдържание и ред за упражняване. (Обхващат се правото на информираност; правото на достъп; правото на коригиране; правото на изтриване („правото да бъдеш забравен“); правото на ограничаване на обработването; правото на преносимост; правото на възражение; правото на субекта на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване; правото на защита по съдебен или административен ред; правото на обезщетение за претърпени вреди) 

11.00 – 11.30          Кафе пауза 

11.30 – 12.00          Задължения на администраторите и обработващите лични данни. (Обхващат се задълженията за обработване на лични данни в съответствие с принципите на ОРЗД и отчетност; осигуряване на защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране; определяне на длъжностно лице по защита на данните; уведомяване в случай на нарушаване на сигурността на личните данни и документиране на всяко нарушение; извършване на оценка на въздействието; провеждане на предварителна консултация с надзорния орган; прилагане на подходящи технически и организационни мерки, сътрудничеството с надзорния орган за защита на личните данни при изпълнение на задълженията по ОРЗД) 

12.00 – 13.00         Практически стъпки за прилагане на Общия регламент относно защитата на данните. Дискусия.

Д-р Невин Фети

13.00 – 14.00         Обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 15.30         Длъжностно лице по защита на данните. Правно положние. Функции и задачи. Практически казуси във връзка с правното положение и функции на длъжностното лице по защита на данните Нарушение на сигурността на данните. Действия на администраторите при нарушение на сигурността на данните. Уведомяване на надзорния орган. Практически стъпки. Кодекси за поведение и сертифициране. Административно-наказателни разпоредби. Санкции. 

15.30 – 16.00         Кафе пауза

 16.00 – 17.30       Обработка на личните данни на работното място. Практически въпроси по приложение на новата уредба на защитата на личните данни.                                                                          

Олга Александрова

ДЕН ВТОРИ – 13 юли /петък/

09.30 – 11.00    Практически модул „Възлагане на обществената поръчка” Практически модул „Подготовка и проверка на оферта”

Източници на информация при търсене на подходящи обществени поръчки. Форма и подготовка на офертата. Кои са най-често допусканите грешки в практиката при подготовка на офертите. Попълване на ЕЕДОП, специфика при обособени позиции, възможности за коригиране на несъответствия, грешки водещи до отстраняване от процедурата. Актуална съдебна практика на Комисията за защита на конкуренцията и ВАС. Доказване на капацитет чрез други субекти. Незаконосъобразни показатели за оценка, грешки свързани с чл. 33, ал. 1 ППЗОП, други основания за незаконосъобразност на актовете на възложителя. Мотивиране на актовете на възложителя, обосновки, уведомяване.

11.00 – 11.30        Кафе пауза

11.30 – 13.00        Практически модул „Електронни обществени поръчки, ЕЕДОП и ЦАИС ЕОП”

Практическо попълване на ЕЕДОП в електронен вид за възложители и за участници, често допускани грешки, примери с попълване на отделни полета и поставяне на критерии за подбор и изисквания за отстраняване. Системата на АОП – ЦАИС „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Ивайло Стоянов

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Талон за заявка

МОЛЯ ВЪВЕДЕТЕ СЛЕДНИТЕ ДАННИ:

ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:

Покажи повече
error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си