Нека заедно да бъдем по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., поръчайте своя годишен абонамент за Списание ЗОП ПЛЮС още днес!

Новини

Обнародвани са промените в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор

В средата на февруари 2019 г. влизат в сила промените в Закона за финансовото управление и контрол в  публичния сектор. Актуализираните разпоредби, чиито текстове бяха подготвени в Министерството на финансите в края на миналата година, са приети от Народното събрание в края на миналия месец. Те са обнародвани в последния брой на „Държавен вестник“ (бр. 13 от 12.02.2019 г.) и влизат в сила три дни след обнародването им.

В какво се състоят новите моменти, става ясно от прегледа на цялостната редакция на закона. Разширен е кръгът на организациите от публичния сектор, които са задължени да прилагат правилата от същинската част на нормативния акт. В действащата редакция на закона е предвидено той да се прилага по отношение на няколко групи субекти. Между тях попадат бюджетните организации по смисъла на Закона за публичните финанси, общинските предприятия по смисъла на Закона за общинската собственост, държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.

Задължени да спазват правилата за финансово управление и контрол ще са и търговски дружества, включително тези от тях, които са лечебни заведения, ако същите имат над 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала, както и дружествата, чиито капитал е изцяло собственост на дружества с преобладаващо държавно и/или общинско участие в капитала. Предвидено е също така ръководителите на търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала да отговарят за състоянието на финансовото управление и контрол в дружествата, като се отчитат пред общинския съвет.

Занапред редът и начинът за осъществяване на предварителния контрол за законосъобразност се определят от ръководителите на организациите, които трябва да изпълняват посочения закон, въз основа на оценка на риска и анализ на разходите и ползите и в съответствие с указанията на министъра на финансите. Методическите насоки и указания на министъра на финансите, издадени по прилагането на закона, са задължителни за прилагане от организациите и се публикуват на интернет страницата на Министерството на финансите.

Завишават се глобите, предвидени в чл. 21, за тези от ръководителите на определени организации в обхвата на закона, които не са изпълнили задължението си за представяне на информация за състоянието на системите за финансово управление и контрол в определения за целта срок. Минималният размер на паричната санкция вместо 200 лв. се завишава на 500 лв. Максималната глоба ще е на стойност 2000 лв., т. е. два пъти повече спрямо максималния размер от 1000 лв., прилаган преди измененията. Отпада административно-наказателната отговорност при неосигуряване на достъп и непредставяне на документи и информация, тъй като е свързана със задължение по отменения чл. 20д от закона.

Допълнения се правят и в терминологията, характеризираща осъществяването на финансовото управление и контрол. Дефиницията на понятието „предварителен контрол за законосъобразност“ обхваща всички проверки на документи, факти и обстоятелства, свързани с предоставяне на увереност за спазване на приложимото законодателство, преди да се вземе решение или да се извърши действие от страна на ръководителя на дадената организация. Предварителният контрол за законосъобразност може да се извършва както от финансови контрольори, така от други лица, определени от съответния ръководител.

Тълкувание се дава на понятието „последващи оценки на изпълнението“. Това са всички проверки, насочени към откриване на възможни грешки или нередности на приключил процес, договор или стопанска операция. Пояснено е, че именно чрез тези проверки се установява дали ресурсите са придобити, или са разходвани законосъобразно и във връзка с поставените цели и нивото на постигнатите резултати. Редът и начинът за извършване на проверките се определят от ръководителите на организациите по чл. 2 от закона въз основа на оценка на риска и анализ на разходите и ползите. Нови са определенията за това какво значение се влага в термините „прозрачност“, „адекватност“ и „одитна пътека“. Във връзка с функцията „лице, отговорно за счетоводните записвания“ е направена препратка към Закона за счетоводството.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker