Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Новини

Променят ЗОП с изменения в Закона за защита на личните данни

Дни след публикуване на поредните промени в нормативната уредба на обществените поръчки – тези в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (обн. ДВ. бр.17/26.02.2019 г.), нови модификации бяха направени и в замия закон. Това става с актуалните промени в Закона за защита на личните данни.

Промените в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) са обнародвани в броя на „Държавен вестник“ от 26 февруари 2019 г. От тях е видно, че по силата на § 49 от ЗИД на ЗЗЛД някои изменения и допълнения са направени и в Закона за обществените поръчки.

Една от промените засяга правилата относно профила на купувача. След измененията, разпоредбата на чл. 36а, ал. 3 от ЗОП ще предвижда: „При публикуване на документите по ал. 1 се заличава информацията, по отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна, единния граждански номер или личния номер на чужденец и подписи на физическите лица, както и друга информация, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва основанието за заличаване.“ Въпросната промяна ще породи ефект от 01.03.2019 г.

Друг нов момент в ЗОП е добавената ал. 7 на чл. 48 от закона. Тя влиза в сила от 02.03.2019 г. Според актуализираната редакция, когато предметът на поръчката е разработване, проектиране и използване на услуги и продукти, които се основават на обработване на лични данни или обработват лични данни, и когато съответното обработване на лични данни попада в материалния обхват на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), техническите спецификации, които определят характеристиките на предмета на поръчката, трябва да бъдат съобразени с правилата за защита на лични данни съгласно чл. 25 от същия регламент.

Промяната потвърждава общото мнение на експертната общност за наличие на висока динамика на нормативната уредба в областта на обществените поръчки. Според мнозина това е една контрапродуктивна тенденция с редица неблагоприятни ефекти, включително по отношение на прав­ната сигурност и пред­видимостта на обществените отношения, които са основни принципи на правото.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си