Новини

КЗЛД със становище за заличаването на лични данни в процедури по ЗОП

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) излезе със специално становище относно защитата на личните данни в процедури по Закона за обществените поръчки. Това е видно от съобщение на Интернет сайта на Комисията.

Становището идва в отговор на запитване от главния секретар на Министерството на вътрешните работи. От МВР са се обърнали към специализирания колективен орган с няколко въпроса относно необходимостта да бъдат заличавани лични данни на възложителите, членовете на оценителни комисии, участниците и техните упълномощени представители от документите, които подлежат на публикуване на профила на купувача.

В изразеното от КЗЛД становище по въпросното питане се прави обстоен правен анализ на приложимата нормативна уредба, в т.ч. актуалните регулации в ЗОП. В мотивите на органа се сочи, че при публикуване  в профила на купувача на изчерпателно изброените в чл. 36а, ал. 1, т. 1-11 от ЗОП документи следва да се заличава информацията, по отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна, единният граждански номер или личният номер на чужденец и подписите на физическите лица, както и друга информация, която е защитена със закон, като на мястото на заличената информация се посочва основанието за заличаването й (арг. чл. 36а, ал. 3 от 3ОП). Прави се уточнението, че визираното задължение за заличаване е на възложителя в качеството му на администратор на лични данни и същото изключва изразяването на допълнителна воля от страна на участниците в процедурите по възлагане на обществени поръчки.

Видно от указанието на КЗЛД, посочената норма е правно изражение на принципа за „свеждане на данните до минимум”, съгласно който личните данни следва да са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват (арг. чл. 5, пар. 1, б. „в” от Регламент (ЕС) 2016/679). Според позицията на Комисията, публикуването в профила на купувача на ЕГН/ЛНЧ и подписи на лицата би било прекомерно действие, надхвърлящо целите на обработка на данните. При все това, по аргумент от противното, имената на участващите в процедурите по ЗОП физически лица (възложители, членове на комисии, участници или техни упълномощени представители и т.н.) не следва да бъдат заличавани с оглед спазване на принципа за публичност и прозрачност.

В заключение от Комисията излизат със становище, в което се подчертава, че промените в ЗОП, касаещи защитата на личните данни на физическите лица, предвиждат задължение на възложителя за заличаване на единния граждански номер (или личния номер на чужденеца), както и подписите на лицата, участващи в процедурите по закона.

Указанието на КЗЛД обаче е, че имената на съответните физически лица (възложители, членове на комисии, участници и техни упълномощени представители и т.н.) не следва да бъдат заличавани с оглед спазване на принципа на публичност и прозрачност, прогласен в чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

С целия текст на становището може да се запознаете тук.

Източник: КЗЛД

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker