Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Новини

Експертите по ЗОП с апел към контролните органи за приемане на указания по промените в ЗОП

От Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП) изпратиха официален апел към органите за контрол по ЗОП. В него от професионалната организация помолиха за приемане на насоки по прилагане на последните промени в закона относно влизане в сила на задължението за електронно възлагане на обществени поръчки чрез централизираната платформа ЦАИС ЕОП.

В молбата към Сметната палата на Република България, Агенцията по обществени поръчки (АОП) и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), се изразява позиция за необходимост от повече яснота конкретно във връзка с измененията на § 131 от ПЗР на ЗОП, реализирани с § 77 от Закона за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (ДВ, бр. 83 от 2019 г.).

Ще припомним, че съгласно така приетите изменения, в сила от 01.11.2019 г., възложителите на обществени поръчки следва да започнат да изпълняват задължението за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП съгласно график, приет с постановление на Министерския съвет, в срок до 15 януари 2020 г.

Според експертите по ЗОП, съществено в случая се явява и предвиденото в ал. 2 на § 131 от ПЗР на ЗОП, че за обществените поръчки, чието възлагане е започнало до датата, определена в графика, се прилага редът за възлагане, действащ до 1 ноември 2019 г. Както и че този ред се прилага и за сключване и изпълнение на рамковите споразумения и договорите, включително изпращане на изискуемата информация.

Съобразно това, от сдружението призовават отговорните институции за приемане на насоки по чл. 246, ал. 2 от ЗОП за прилагане на закона при осъществяване на контролната дейност, осъществявана от тях. От експертната общност приемат това за изключително важно, особено предвид факта, че така обнародваната норма касае множество разпоредби в ЗОП и правилника за прилагане на закона, които националните възложители следва да прилагат в обичайно натоварения период в края на бюджетната година, в т.ч. и по отношение поръчки, финансирани със средства от Европейските фондове. Според НСЕОП, подобни насоки биха били полезни с оглед недопускане на разнородна практика на контролните и одитни органи, както и за постигане на така необходимата правна сигурност.

От Сдружението намират за необходимо и подходящо да бъдат изяснени конкретни практически въпроси относно прилагането на законовите разпоредби, считано от 01.11.2019 г., както и да бъде уточнен и еднозначно посочен точният момент на възникване на съответните законови задължения. Наред с това е отправена препоръка във въпросните насоки да бъде обсъден и въпросът относно прилагането на закона от страна на възложители, които по своя инициатива стартират възлагателната си дейност ЦАИС ЕОП преди за тях да възникне задължение за това съгласно проекта на ПМС за приемане на график за използване на централизираната електронна платформа.

Верни на принципите си, от професионалната организация изразяват надежда, че молбата им към СП, АОП И АДФИ за приемане на съвместно указание по ЗОП ще срещне подкрепата и разбирането на отговорните институции, като с това те заедно ще допринесат за утвърждаване на принципите на откритост, съгласуваност, диалогичност и единодействие при създаване и развитие на нормативната рамка в сектора на обществените поръчки в България.

Източник: НСЕОП

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си