Актуални обученияАнонси

Заявете своя “ЗОП+ Асистент” по обществени поръчки (АКТУАЛНА ОФЕРТА 2024)

ОФЕРТА 2024

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

През 2024 г. електронното възлагане чрез централизираната платформа “ЦАИС ЕОП” вече отдавна е стандарт при обществените поръчки и разходването на публични средства. Същевременно, секторът е изправен и пред най-обхватните, комплексни и значими промени в законовата и подзаконовата нормативна уредба на обществените поръчки от влизането в сила на сега действащия Закона за обществените поръчки през вече далечната 2016 г.

За справяне с посочените предизвикателства безспорно се изисква високо ниво на правна експертиза, постоянно усъвършенстване на знанията не само по ЗОП, но и в множество други области, относими към материята на обществените поръчки, както и продължаващо развитие на умения за справяне с високата динамика на всички приложими правила и постоянно навлизащите нови технологични решения.

В подобни моменти от решаващо значение е възможността да се използват услугите на квалифицирани юристи – експерти по обществени поръчки, които могат да окажат компетентна подкрепа и да Ви помогнат за разрешаването на конкретно възникнала ситуация или казус. Именно такава експертна подкрепа получават нашите клиенти. 

 

“ЗОП+ АСИСТЕНТ”

ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

КОМПЛЕКСНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА УСЛУГА по цялостна подкрепа
при работата по планиране, възлагане и контрол на обществените поръчки
чрез Платформата ЦАИС ЕОП, включващи отделни нива на обслужване съобразно Вашите конкретни потребности и нужди

Услугата “ЗОП+ Асистент по обществени поръчки” може да включва следните дейности:

 • Предоставяне на правни съвети и експертна помощ при управлението на цикъла на обществените поръчки – прогнозиране, планиране, изпълнение, недопускане на разделяне, изготвяне на годишен график по чл. 26, ал. 1 от ППЗОП, поддръжка на профила на купувача и досиетата на обществените поръчки и други;
 • Консултации по казуси, свързани с обществените поръчки;
 • Актуализиране на вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки, действащи в организацията;
 • Организиране и провеждане на специализирани вътрешноведомствени и корпоративни обучения по обществени поръчки – съобразно конкретните потребности на клиента;
 • Правна помощ при подготовката, обявяването и възлагането на електронни обществени поръчки в ЦАИС ЕОП;
 • Изготвяне и проверка на електронни преписки за обществени поръчки в ЦАИС ЕОП, предвидени за възлагане;
 • Проверка за законосъобразност на проекти на документации, обявления, решения, обяви и покани, както и на разяснения по условията на обществената поръчка, и писмени указания на възложителя в т.ч. на обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или с друго външно финансиране, както и при прилагане на изключенията от приложното поле на ЗОП;
 • Изготвяне на проекти на документации за възлагане на обществени поръчки, разяснения по условията на обществената поръчка и указания на възложителя, включително и по изключенията от ЗОП;
 • Консултиране и правна помощ във връзка с реализацията на обществени поръчки, финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, очертаващ помощта от Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз (одобрен с РМС № 203 от 2022 г., съответно – с Решение за изпълнение на Съвета на ЕС за одобряване на оценката на Плана за възстановяване и устойчивост на България);
 • Предоставяне на нашия специализиран образец на „УКАЗАНИЯ ЗОП ПЛЮС®“ за подаване на оферти;
 • Изготвяне на становища, възражения и писмени отговори, жалби, искания за предварително изпълнение, както и осъществяване на процесуално представителство в производства по ЗОП и Административнопроцесуалния кодекс (АПК), пред КЗК и ВАС във връзка със спорове в областта на обществените поръчки;
 • Изготвяне на възражения и жалби срещу сигнали и решения за нередности, свързани с възлагането и/или изпълнението на обществени поръчки, както и осъществяване на процесуално представителство в съдебни производства по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ);
 • Изготвяне на възражения и жалби срещу актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления, свързани с нарушения в областта на обществените поръчки, както и осъществяване на процесуално представителство в съдебни производства по ЗАНН;
 • Предоставяне на правни становища с оглед минимизиране на риска от налагане на финансови корекции и глоби по реда на ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП и Закона за административните нарушения и наказания, при съобразяване с методическите указания на Агенцията по обществени поръчки;
 • Специализирани одити по отношение функционирането на системата за управление и контрол на обществените поръчки съгласно приложимите законови изисквания на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

ЗАЩО НИЕ СМЕ ПОДХОДЯЩИЯТ ИЗБОР ЗА ВАС?

Списание „ЗОП ПЛЮС“ е професионална медия и консултантска организация, която вече ЕДИНАДЕСЕТ ГОДИНИ предоставя на своите клиенти и абонати широк спектър от услуги по подпомагане на управлението на процесите по възлагане на обществени поръчки.

Също така, нашите клиенти, сключили едногодишен договор за “ЗОП+ Асистент по обществени поръчки”, получават специални бонуси, като допълнителни отстъпки на организираните от нас обучения и семинари, безплатен едногодишен абонамент за Списание „ЗОП ПЛЮС“, както и много други ПЛЮСОВЕ.

За да получите Вашата персонална оферта за услугата “ЗОП+ Асистент по обществени поръчки”, моля отправете запитване по електронна поща на нашия имейл адрес: zopplus@gmail.com!

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ по всички въпроси, свързани с настоящото предложение, може да получите на тел. 0897 921232, на редакционната ни поща zopplus@gmail.com, както и на сайта zopplus.com.

Ангажирайте услугите на Вашия “ЗОП+ Асистент по обществени поръчки”, осигурете си персонална експертна подкрепа за справяне с множеството предизвикателствата на електронните обществени поръчки!

В очакване на ползотворно сътрудничество помежду ни, оставаме на Ваше разположение!

ЕКИПЪТ НА СПИСАНИЕ “ЗОП ПЛЮС”

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker