Нека заедно да бъдем по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., поръчайте своя годишен абонамент за Списание ЗОП ПЛЮС още днес!

Актуални обученияАнонси

Заявете своя “ЗОП+ Асистент“ по обществени поръчки (АКТУАЛНА ОФЕРТА)

=== ОФЕРТА 2022 ===

УВАЖАЕМИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ,

От началото на 2021 г., нормативната уредба в областта на електроните обществени поръчки претърпя поредната промяна. Наред с предизвикателствата пред електронното възлагане чрез обновената платформа ЦАИС ЕОП са налице и множество нови моменти и задължения, които следва да се отразят и във възлагателната практика и във вътрешните правила.

Преодоляването на посочените предизвикателства изисква изграждане на изцяло нови умения за справяне с променените правила и навлизащите технологични решения. В подобни моменти от решаващо значение е възможността да се ангажира високо качествена правна помощ, чрез която да се осигури необходимата законосъобразност и ефективност на възлагателните процеси. Именно такава експертна подкрепа получават нашите клиенти.

“ЗОП+ АСИСТЕНТ“

ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ?

СПЕЦИАЛИЗИРАНА услуга по цялостна подкрепа при работата по планиране, възлагане и контрол на обществените поръчки чрез платформата ЦАИС ЕОП.

ПРОМО ОФЕРТАТА за услугата “ЗОП+ Асистент“ по обществени поръчки включва:

 • Експертна подкрепа при прогнозиране, планиране и изготвяне на технически спецификации. Недопускане разделяне на поръчки.
 • Актуализиране на вътрешните правила за управление на обществените поръчки съобразно новите нормативни изисквания и спрямо новият ред за работа в ЦАИС ЕОП (образци на заповеди, длъжностни характеристики, определяне на роли и права в системата и др.);
 • Подпомагане поддържането на профила на купувача чрез ЦАИС ЕОП;
 • Цялостна подкрепа при подготовката, обявяването и възлагането на електронни обществени поръчки в ЦАИС ЕОП;
 • Изготвяне на документации и създаване и структуриране на е-обществени поръчки, попълване на обявления и решения в платформата, обявяване,предоставяне на разяснения, промяна на условията и т.н.;
 • Провеждане на е-поръчки чрез ЦАИС ЕОП. Изготвяне и публикуване на решенията на възложителя в системата, подпомагане приназначаване и добавяне на комисията в секцията „Екип на възложителя“; 
 • Осигуряване на външни експерти с цел законосъобразно отваряне, проверка и оценка на оферти в ЦАИС ЕОП;
 • Приключване на е-поръчки чрез ЦАИС ЕОП. Попълване на модул „Договори“ приключване на е-поръчката, архивиране в платформата и окомплектоване на досието на обществената поръчка.
 • Проверка на  документите преди сключване на договора чрез ЦАИС ЕОП;
 • Осъществяване на постоянен мониторинг на информацията и спазването на срокове за изпращане на информация до АОП, РОП и ОВ на ЕС и публикуване на Профила на купувача в ЦАИС ЕОП с оглед недопускане на нарушения;
 • Консултации по казуси свързани с обществените поръчки;
 • Процесуално представителство и правни съвети при обжалване на обществени поръчки и финансови корекции; 
 • Осъществяване на одит на обществените поръчки;
 • Периодично обучение на място на служителите за работа с ЦАИС ЕОП и за законосъобразно възлагане на обществени поръчки.

ЗАЩО НИЕ СМЕ ПОДХОДЯЩИЯТ ИЗБОР ЗА ВАС?

Списание „ЗОП ПЛЮС“ е професионална медия и консултантска организация, която вече девет години предоставя на своите клиенти и абонати широк спектър от услуги по подпомагане на управлението на процесите по възлагане на обществени поръчки.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ по всички въпроси, свързани с настоящото предложение, може да получите на тел. 0882 653 036, на редакционната ни поща zopplus@gmail.com, както и на сайтовете ни zopplus.com и seminars.zopplus.com.

Ангажирайте услугите на Вашия “ЗОП+ Асистент по обществени поръчки”, осигурете си един наистина успешен старт на пътуването в неизследваните територии на дигиталните обществени поръчки!

В очакване на ползотворно сътрудничество помежду ни, оставаме на Ваше разположение!

ЕКИПЪТ НА СПИСАНИЕ „ЗОП ПЛЮС“

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker