Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Новини

Правителството прие промените в ППЗОП и отпусна още пари за надграждане на ЦАИС ЕОП

Макар и в последните дни от мандата си, Правителството прие очакваните промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), с които подзаконовата нормативна уредба се привежда в съответствие с измененията и допълненията в ЗОП (обн., ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г.). Това стана на заседанието на МС, провело се на 21 април.

Както се отбелязва в съобщението за медиите, основната част от промените са свързани с използването от 01.01.2020 г. на националната платформа за електронно възлагане, поддържана от Агенцията по обществени поръчки (АОП).

С цел предотвратяване на грешки в практиката са прецизирани разпоредбите, уреждащи подписването, криптирането и съхраняването на заявленията за участие и офертите до отварянето им в платформата, включително и броенето на сроковете.

За улеснение на стопанските субекти се приема, че с подписване на заявлението или офертата чрез функционалностите на платформата от лице с представителна власт по закон или по пълномощие, се считат за подписани всички документи, които съдържат волеизявление на това лице и се потвърждава верността на документите, които не са представени в оригинал.

Поради установено в практиката несъответствие е направена и промяна, свързана с публичното оповестяване на подадените единични цени. Уточнено е, че кандидатите и участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на ценовото предложение, както и на единичните цени, които го формират.

Променени са условията и редът за включване в списъка на външни експерти, които възложителите могат да използват при подготовката и възлагането на поръчките, като то ще се извършва и поддържа изцяло чрез функционалностите на платформата. Предвид въвеждане на данните лично от експертите, организациите и сдруженията ще могат да предоставят само препоръки за конкретен експерт от списъка, но не и да отправят предложения за включване в него.

Изменени са и правилата за осъществяване на външен предварителен контрол от АОП – обменът на документи между възложителите и АОП ще се осъществява чрез платформата.

Основната част от промените влизат в сила в 3-дневен срок от обнародването им в Държавен вестник.

Подробен анализ на предложените промени в ППЗОП, голяма част от които станаха факт след решението на правителството, може да прочетете във водещия материал в Бр. 3 / 2021 г. на Списание ЗОП ПЛЮС.

На същото заседание Министерският съвет реши да бъдат отпуснати и допълнителни средства за надграждане на платформата за електронни поръчки ЦАИС ЕОП.

Това стана след като със свое постановление правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г.

Чрез вътрешно преструктуриране се осигурява допълнителен финансов ресурс по бюджета на Агенцията по обществени поръчки за 2021 г. в размер на 5 357 000 лв. Средствата са за надграждане на съществуващата архитектура на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ – за доставка на ново хардуерно (вкл. комуникационно) и софтуерно (вкл. базово) оборудване на ЦАИС ЕОП.

Целта е все по-ефективно протичане на процеса по електронно възлагане на обществени поръчки в страната. Промените са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г.

Поредните средства, отпуснати за ЦАИС ЕОП станаха повод за критични коментари и публикации, в които се подчертава, че досега за платформата са похарчени над 15 млн. лева – в това число влиза стойността на първоначалната поръчка за изграждане на системата и допълнителните разходи за поддръжка, обучения и колцентър за обслужване на потребителите.

Източник: МС, Mediapool

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си