Нека заедно да бъдем по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., поръчайте своя годишен абонамент за Списание ЗОП ПЛЮС още днес!

Новини

Какво се променя в ЦАИС ЕОП след обновяването в края на октомври

След приключване на поредната актуализация на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), реализирана в последните дни на м. октомври, от Агенцията по обществени поръчки публикуваха съобщение, в което на всички потребители се разяснява в какво точно се изразяват извършените оптимизации на продукционната среда на платформата.

Видно от въпросния анонс на АОП, на 30 октомври 2021 г. успешно е обновена продукционната среда на ЦАИС ЕОП. С извършеното обновяване са оптимизирани част от функционалностите на системата, които се отнасят до прилагане на нови валидационни правила относно формата на попълване на телефонните номера в служебните профили на потребителите и в профилите на външните експерти, както и при оповестяване на промени и удължаване на срокове в публикувана обществена поръчка в ЦАИС ЕОП, в контекста на обособена позиция.

Съгласно извършените промени, поле „Телефон“ в картата с информация за контакт на потребителитена системата следва да отговаря на позволения формат: „+359 123456789/+359 123456789-0001/+359 123456789/79/80/81“. Валидационното правило е относимо и при попълване на информацията в профила на външния експерт. Правилното изписване на телефонния номер е обвързано с възможностите за редакция на информация в служебния потребителски профил, например при желание да се смени адрес и/или друго, както и при управление на служителите от администратора на организацията при извършване на действия по блокиране и възстановяване на блокиран служебен профил. В случай на въведен грешен формат на телефонния номер желаната редакция няма да бъде запазена. В тази връзка, Агенцията по обществени поръчки препоръчва на потребителите да проверят и при необходимост да актуализират информацията в профилите си в съответствие с посоченото изискване. Информация за оптимизацията е добавена и в рубриката „ЦАИС ЕОП – Въпроси и отговори“.

По отношение на оповестяването на промени в публикувана обществена поръчка, в контекста на обособена позиция, в ЦАИС ЕОП е приложено ново правило в съответствие с въведеното от страна на Службата за публикации на ОВ на ЕС изискване за публикуване на Обявление за изменение или допълнителна информация (Corrigendum). Така в хипотезата на удължаване на срока за подаване на оферти по конкретна обособена позиция, възложителят следва да отрази промените в Обявлението за поръчка, като попълни новите дати в раздел IV) „Процедура“, а в поле VI.3) „Допълнителна информация“ опише за кои обособени позиции се отнася промяната. В тази връзка е актуализирана и инструкцията за „Оповестяване на промени и удължаване на срокове в публикувана обществена поръчка в ЦАИС ЕОП – обновена на 01.11.2021 г.“, налична в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“ (пълния текст на инструкцията може да видите тук). Ще отбележим, че това уточнение бе направено след констатирани от екипа на Списание „ЗОП ПЛЮС“ проблеми в практиката, за които специално беше сезирана и АОП. Използваме случая да благодарим на колегите за своевременната реакция от тяхна страна.

Оптимизирани са и екранните изгледи свързани с модули „Електронно възлагане и управление на договор“, „Електронна жалба“ и „Външен контрол, осъществяван от АОП“.

От АОП напомнят, че с цел улеснение на потребителите при работа със системата са налични актуализирани ръководствата за възложителите и стопанските субекти.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker