Новини

Депутати предлагат отпадане на „ин-хаус“ възлагането и рамковите споразумения по ЗОП

Отпадане на възможностите за директно вътрешно възлагане (т.нар. „ин-хаус“ договори) и за сключване на рамкови споразумения по ЗОП, предлагат група народни представители. Предложението се прави чрез законопроект за промени в Закона за обществените поръчки, който е бил внесен в деловодството на Парламентa на 19.01.2022 г., видно от информацията за законодателната дейност, налична на официалната страница на институцията в Интернет.

Законопроектът предвижда отпадане на изключенията за публични възложители по чл. 14, ал. 5, 6 и 7 от ЗОП. Ще припомним, че разпоредбата на чл. 14, ал. 5 допуска ЗОП да не се прилага при обществени поръчки, които се възлагат от публичен възложител, включително когато извършва секторна дейност, на юридическо лице, ако са изпълнени едновременно три условия: възложителят упражнява върху изпълнителя контрол като този върху свои структурни звена, дейността на изпълнителя е преимуществено (над 80%) от изпълнение на дейности, възложени от този възложител, и в юридическото лице – изпълнител няма частно капиталово участие. Подобни хипотези в момента са разписани и в другите изключения, които новият законопроект предлага да отпаднат – тези по чл. 14, ал. 6 и 7 от ЗОП.

Отпадане се предлага и на аналогичните изключения, приложими за секторните възложители – чл. 15, ал. 1, т. 5 и 6 от ЗОП. Това са хипотезите на директно възлагане от секторен възложител на свързано (т. 5) или съвместно предприятие (т. 6).

Сред другите предложения, включени в законопроекта има и още едно свързано с отпадане на изключение от приложното поле на закона – общата дерогация по чл. 13, ал.  1, т. 18 от ЗОП. В момента нормата предвижда, че законът не се прилага за договори за услуги, доставки или строителство, сключвани от възложител по чл. 5, ал. 2, т. 1 – 13 и ал. 4, т. 1 от закона, свързани с изграждане и поддръжка на инженерни съоръжения от възпрепятстващ тип с цел опазване на държавната граница.

По все още не напълно уточнени причини, вносителите на законопроекта лансират и една още по-драстична промяна – пълна отмяна на наличната в момента уредба относно възлагане на рамкови споразумения по ЗОП. В тази връзка в проекта се предлага отпадане на всички разпоредби, които имат отношение към този инструмент за възлагане, предвиден и в европейските директиви.

Според сравнително лаконичните мотиви към законопроекта, лансираните промени се обосновават с широко дискутираните в общественото пространство през последната година въпроси за заобикаляне на процедурите за възлагане на обществени поръчки най-вече чрез т.нар. „ин-хаус“ възлагане.

Според мотивите, сред обществото се била наложила тезата, че наличието на инструменти като „ин хаус възлагането“ и рамковото споразумение създават възможности за корупционни практики и заобикалят възлагането на обществени поръчки като по никакъв начин не оправдават регламентирането им в закона.

Добавя се също, че в редица доклади на различни европейски институции се били съдържали все по-остри критики за корупционни практики при разходване на публичен ресурс. В този контекст се споменават някои широко дискутирани директни възлагания в областта на пътната инфраструктура, определени като скандални. Авторите на законопроекта изразяват позиция, че се било създало обществено очакване тези механизми за възлагане на обществени поръчки веднъж завинаги да бъдат премахнати от закона. Предвид това, а и декларирайки важността на борбата срещу всички корупционни практики, депутатите предлагат отпадането на директното вътрешно възлагане и на рамковите споразумения.

В контекста на горното, ще припомним, че идеи за по-строги правила относно „ин-хаус“ възлагането бяха предложени и обсъждани и от представители на предишния служебен кабинет. Тогава обаче не бяха коментирани такива крайни мерки като пълно отпадане на всички форми на директно вътрешно възлагане, а още по-малко на рамковите споразумения, които отдавна са се наложили като основен инструмент за възлагане на обществени поръчки както на европейско, така и на национално ниво.

Източник: НС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker