Актуални обученияАнонси

Двудневен ЗОП ПЛЮС УЕБИНАР: ДОСТЪПНО ЗА Е-ПОРЪЧКИТЕ В ЦАИС ЕОП И ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРОМЕНИ В ЗОП И ППЗОП (26-27 май, 2022 г.)

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПО ЕЛЕКТРОННО ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП В ЦАИС ЕОП

* КОГАТО ПРАВНАТА ЕКСПЕРТИЗА ПО ЗОП ВЪРВИ РЪКА ЗА РЪКА
С ТЕХНИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С „ЦАИС ЕОП“ *

Уебинар в zoom.us
26 и 27 МАЙ, 2022 г.

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

За да подпомогнем дигиталната трансформация в работата по ЗОП, обучителната ни програма за 2022 година продължава с доказалите своята ефективност и радващи се на отлични отзиви ДВУДНЕВНИ УЕБИНАРИ, подходящи както за възложители, така и за участници в обществени поръчки, следващият от които ще се проведе на 26-27 май.

Благодарение на опита и експертизата на нашите лектори г-н Ивайло Стоянов и д-р Полина Цокова, всички участници в онлайн обученията получават уникална възможност да повишат своята експертиза за успешно дигитално възлагане и участие в процедури по ЗОП и то при максимални нива на личен комфорт и сигурност. Посредством достъпно и практически ориентирано представяне на работата в ЦАИС ЕОП знанията и уменията за електронните поръчки стават достижима цел за всеки професионално ангажиран с материята на обществените поръчки.

Освен ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА КЛЮЧОВИ РАЗПОРЕДБИ на ЗОП и ППЗОП, сред главните фокуси на това обучение ще бъдат и ОЧАКВАНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗОП и ППЗОП 2022 г. Специално внимание ще се обърне и на актуалната практика на КЗК и ВАС с акцент върху електронните обществени поръчки, финансовите корекции, третите лица, методиките за оценка и критериите за подбор.

Същинската част от тренинга ще се осъществи под формата на практикум по осъществяване на реални действия в ЦАИС ЕОП, чрез който участниците ще могат да навлязат в тънкостите на реалното използване на НАЙ-НОВИТЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ на ПЛАТФОРМАТА.

Онлайн обученията са подходящи както за напреднали, така и за начинаещи в електронното възлагане и участие в обществени поръчки, и могат да бъдат полезни за всички, без значение от техния опит и квалификация.

Очакваме Ви!

СВАЛИ ПОКАНА С ПРОГРАМА

По технически съображения броят на участниците за всяко онлайн обучение е ограничен,
като регистрацията ще се извършва по реда на получаване на заявките.
Местата се изчерпват бързо, заявете участие в уебинара сега!

УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В УЕБИНАР

ЛЕКТОРИ – ЕКСПЕРТИ по ЗОП и ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП
с НАД 100 ПОРЪЧКИ В ТЕСТОВАТА ВЕРСИЯ НА ПЛАТФОРМАТА

  • Ивайло Стоянов, юрист, правен консултант на Списание „ЗОП ПЛЮС“ и процесуален представител на СУ „Св. Климент Охридски“. Лекторът има над 100 електронни поръчки в тестовата версия на ЦАИС и над 100 публикации в областта на обществените поръчки.
  • Полина Цокова, юрист и експерт по ЗОП с дългогодишен опит в областта на възлагането на обществени поръчки в държавната администрация, понастоящем юрисконсулт на Списание „ЗОП ПЛЮС“

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ

СТОЙНОСТТА за участие е в размер на 200 лева без ДДС за един участник. 

Всеки участник ще получи удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За заявка и участие, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура, или използвайте електронната ни форма за записване.

Технически изисквания за участие в обучението:
– Персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон
– Работеща аудио система на устройството.

Всеки участник може да зададе предварително въпроси,
като отговор ще получи на самото обучение.
По време на уебинара въпроси се задават преимуществено чрез чат функцията!

По технически съображения броят на участниците за всяко онлайн обучение е ограничен до 50, като регистрацията ще се извършва по реда на получаване на заявките. Местата се изчерпват бързо, заявете участие сега!

ИЗВЕСТИЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Необходимата информация как да посетите уебинара може да видите по-долу.

УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В УЕБИНАР

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

tel: 0882 653 036, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ  

ПРОГРАМА

ДЕН ПЪРВИ – 26 МАЙ /ЧЕТВЪРТЪК/

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 МОДУЛ „АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА И СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА”

Промени в ЗОП и ППЗОП в сила от 2021 г. – нови моменти при обявите, удължаване сроковете за подаване на оферти и други. Нормативна уредба относно електронните обществени поръчки в ЦАИС ЕОП. Задължителни и незадължителни модули на Платформата. Издаване и връчване на решения чрез ЦАИС ЕОП.

ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ В ЗОП и ППЗОП 2022 г.

11.00 – 11.30 Почивка

11.30 – 13.00 Отражение на нормативните промени за електронното възлагане върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и правилата за документооборота. Определяне на задълженията на длъжностните лица и ролите в Платформата. Досие на обществената поръчка. Обмен на информация в ЦАИС ЕОП – изключения. Изисквания към организацията на процеса при участниците. Упълномощаване при изготвяне и подаване на офертите. Подаване на оферти. Деклариране на обстоятелства в ЕЕДОП. Попълване на ЕЕДОП от обединения, нови документи за доказване на професионалната компетентност. Лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП. Деклариране на обстоятелства съгласно чл. 41 от ППЗОП. Посочване на мерки за надеждност. Защита на личните данни и търговската тайна. Нови моменти в работа на комисията, отговорности и задължения на председателя и членовете на комисиите.

13.00 – 13.30 Често допускани грешки в ЦАИС ЕОП. Практика на КЗК и ВАС по отношение на обществени поръчки в ЦАИС ЕОП.

Лектор: Ивайло Стоянов

ДЕН ВТОРИ – 27 МАЙ /ПЕТЪК/

9.30 – 10.30 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ИЗГОТВЯНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА В ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП”

Изисквания за работа със системата. Регистрация и организация на работата и отговорностите на длъжностните лица и членовете на комисиите в платформата. Модули на Платформата. Присъединяване на служители и външни експерти към профила на възложителя. Определяне и предоставяне на роли. Изготвяне и обявяване на публично състезание с обособени позиции в Платформата. Специфика при работа с обособените позиции в ЦАИС ЕОП. Обявяване на процедурата. Промени в процедурите, съгласно чл. 100 от ЗОП и оповестяване чрез решение и обявление за изменение или допълнителна информация. Спиране и прекратяване на обществени поръчки в ЦАИС ЕОП. Законови хипотези, водещи до спиране или прекратяване на процедури – решения за прекратяване. Трудности при работа с ЦАИС ЕОП и начина за решаването им. Терминология на ЦАИС ЕОП. Искане и предоставяне на разяснения. Възлагателни стъпки за работа с ЦАИС ЕОП.
Сключване на договори за обществени поръчки. Промяна на договорите за обществени поръчки. Основания за промяна по чл. 116 от ЗОП. Оповестяване на измененията при договори за обществена поръчка.

10.30 – 11.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП”

Изготвяне, подписване и подаване на заявления и оферти в ЦАИС ЕОП. Действия при непланирано прекъсване на ЦАИС ЕОП. Декриптиране на офертите – периоди на декриптиране. Комуникация с възложителя. Длъжностни лица за контакт. Подаване на оферти от профил на упълномощено лице. Подаване на оферти от обединения. Възможни начини за упълномощаване и представителна власт на упълномощеното лице. Как да търсим в системата необходимата информация и обществени поръчки, как да получаваме съобщения за стартирани обществени поръчки – организация на работата по участие. Упълномощаване на лица да изготвят и подават офертата чрез ЦАИС ЕОП. Подаване на оферти чрез платформата ЦАИС ЕОП – искане на разяснение, декриптиране на оферта в работното поле, оттегляне на оферта, действия при изгубване на ключа. Попълване на еЕЕДОП в Платформата, в т.ч. и от обединения. Изисквания за работа с КЕП, подписване на офертата с КЕП. Практическа симулация на работа с ЦАИС ЕОП – преглед на документите по обществената поръчка и подаване на оферта чрез Платформата, повишено внимание по отделни елементи на изискванията и условията по поръчката, искане на разяснения чрез системата, предоставяне на допълнителни документи и разяснения, електронна кореспонденция между страните. Декриптиране на заявлението и офертата, период на отключване и други ключови моменти от процеса.

11.00 – 11.30 Почивка

11.30 – 13.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „РАБОТА НА КОМИСИЯТА И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ВЪЗЛАГАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС”

Работа на комисията в ЦАИС ЕОП, определяне на членовете на комисията, прикачване на заповед за работа на комисията, декларации по чл. 103 от ЗОП, изготвяне на протоколи и доклад. Определяне на комисията. Заместване и замяна на членове на комисията. Резервни членове, заповед за замяна и декларации от новите членове на комисията. Декриптиране на офертата от председателя. Проверка и оценка на офертите. Мотивиране на констатациите на комисията. Искане за предоставяне на обосновка по чл. 72 от ЗОП. Оповестяване на работата на комисията. Комуникация с участниците и кандидатите. Одобряване или връщане работата на комисията. Приключване работата на комисията. Предоставяне на документи по чл. 112 от ЗОП и сключване на договор в ЦАИС ЕОП, чрез Модул „Договори“.

13.00 Въпроси и отговори.

13.30 Закриване на събитието.

Лектор: Полина Цокова

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

ИЗВЕСТИЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker