Актуални обученияАнонси

Тридневен УЕБИНАР ЮРИСПРАКТИК+: НОВИ МОМЕНТИ В ЗОП И ЗАНН * Е-ПОРЪЧКИ В ЦАИС ЕОП * РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/576 * НОВА ЕВРОПЕЙСКА И НАЦИОНАЛНА СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ * АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ (7-9 септември, 2022 г.)

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗОП ПЛЮС®
СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО СУК ISO 9001:2015

 

Уебинар в zoom.us
7-9 СЕПТЕМВРИ, 2022 г.

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

Изпълнявайки мисията си да подкрепяме всички професионално ангажирани с материята на обществените поръчки, в сертифицираната по ISO 9001:2015 Програма за професионални обучения на Списание ЗОП ПЛЮС, сме предвидили и разширени ПРАКТИЧЕСКИ ОБУЧЕНИЯ ЮРИСПРАКТИК+, комбиниращи развитието на практическите умения за електронната работа по ЗОП и повишаване на нивото на юридическа подготовка – именно такова събитие ще се проведе онлайн на 7-9 СЕПТЕМВРИ.

В частта, посветена на практическите умения в електронните поръчки, посредством ПРАКТИКУМ С РЕАЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ЦАИС ЕОП всички участници ще извървят процедурния път през отделните етапи при използването на платформата (от прогнозиране и планиране, през възлагателната процедура и участието, до сключването и оповестяването на договора за обществена поръчка).

За развитие на правната компетентност сме предвидили част, посветена на ПРОМЕНИТЕ В ЗОП, новите моменти в ЗАНН и актуалната съдебна практика. Отделили сме специално място и за последните решения от 2022 г. на Съда на ЕС, които промениха цялостно концепцията за налагане на финансови корекции и съответно практиката и на контролните органи по налагане на административни наказания.

Главен акцент на обучението ще бъде и темата за индексиране на договорите за обществени поръчки.

Допълнително в обучението сме включили и темата за новия Регламент (ЕС) 2022/576 в сила от 8 април 2022 г., като ще Ви запознаем с практически казуси по прилагане на този нов директно приложим акт и насоки за спазване на задължителните изисквания относно възлагането и изпълнението на обществени поръчки и дейности, финансирани от ЕС, произтичащи от него. Всеки участник ще получи актуализираната версия на нашата Притурка „ВъзложителѢ”, посветена изцяло на Регламент (ЕС) 2022/576.

Очакваме Ви!

 

КОМБИНИРАНА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП, ЗУСЕФСУ, ЗАНН
И ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ – УСПЕШНИ И ОТ ДИСТАНЦИЯ!

СВАЛИ ПОКАНА С ПРОГРАМА

УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В УЕБИНАР

По технически съображения броят на участниците за всяко онлайн обучение е ограничен,
като регистрацията ще се извършва по реда на получаване на заявките.
Местата се изчерпват бързо, заявете участие в уебинара сега!

ЛЕКТОРИ – ЕКСПЕРТИ с ОПИТ по ЗОП, ЗАНН
и ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП

  • Ивайло Стоянов, юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“ с дългогодишен опит като експерт, лектор, процесуален представител с над 100 публикации в областта на обществените поръчки.
  • Д-р Полина Цокова, юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“ с дългогодишен опит в държавната администрация и с множество публикации в областта на обществените поръчки.
  • Йордан Халаджов, председател на УС на НСЕОП, експерт по обществени поръчки с практически опит на централно и местно ниво. Работил е като главен експерт в Отдел „Предварителен контрол” на АОП.
  • Любка Петрова, съдия във Върховен административен съд.

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ

СТОЙНОСТТА за участие е в размер на 360 лева с ДДС за един участник. 

Обучителната част е с продължителност от 15 (петнадесет) учебни часа.

Всеки участник ще получи актуализираната версия на нашата Притурка „ВъзложителѢ”, посветена изцяло на Регламент (ЕС) 2022/576, както и удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За заявка и участие, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура, или използвайте електронната ни заявка за участие по-долу.

Технически изисквания за участие в обучението:
– Персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон
– Работеща аудио система на устройството.

Всеки участник може да зададе предварително въпроси,
като отговор ще получи на самото обучение.

По технически съображения броят на участниците за всяко онлайн обучение е ограничен, като регистрацията ще се извършва по реда на получаване на заявките.

Местата се изчерпват бързо, заявете участие сега!

ИЗВЕСТИЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Необходимата информация как да посетите уебинара може да видите по-долу.

УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В УЕБИНАР

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

tel: 0882 653 036, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 

ПРОГРАМА

ДЕН ПЪРВИ – 7 СЕПТЕМВРИ /СРЯДА/

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 МОДУЛ „АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА И СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА”

  • ПРОМЕНИ В ЗОП 2022 г.
  • Изисквания и практическо приложение на Регламент (ЕС) 2022/576. Приемане и влизане в сила, субектен и обектен обхват. Задължени лица. Изключения. Компетентни органи. Въпроси и отговори на ЕК. Прилагане по отношение на действащи договори, текущи и бъдещи възлагателни действия по ЗОП и по ЗУСЕФСУ (ПМС 160/2016). Наличието на обстоятелства по чл. 5к и чл. 5л от Регламент 2022/576 като възможно основание за отстраняване, основание за неподписване на договор с избрания изпълнител или прекратяване на вече сключен договор. Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл. 5к и чл. 5л от Регламент (ЕС) 2022/576.

11.00 – 11.30 Почивка

11.30 – 13.00 Нови решения на СЕС и ВАС, със съществено отражение по отношение националната практика по налагането на финансови корекции и административни наказания по Част осма на ЗОП и Глава шестнадесета от ППЗОП.

Лектори: Ивайло Стоянов и д-р Полина Цокова

ДЕН ВТОРИ – 8 СЕПТЕМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК/

9.30 – 10.30 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ПРОГНОЗИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА В ЦАИС ЕОП”

Възлагателни стъпки за работа с ЦАИС ЕОП. Нормативни изисквания за електронното възлагане и вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки. Планиране и прогнозиране – график на обществените поръчки. Пазарни проучвания и консултации. Определяне на задълженията на длъжностните лица и ролите в Платформата. Досие на обществената поръчка. Изисквания за работа със системата. Регистрация и организация на работата и отговорностите на длъжностните лица и членовете на комисиите в платформата. Модули на Платформата. Определяне и предоставяне на роли.

10.30 – 11.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ИЗГОТВЯНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА В ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП”

Изготвяне и обявяване на публично състезание с обособени позиции в Платформата. Специфика при работа с обособените позиции в ЦАИС ЕОП. Обявяване на процедурата. Промени в процедурите и оповестяване чрез решение и обявление за изменение или допълнителна информация. Обжалване и спиране на обществени поръчки в ЦАИС ЕОП. Законови хипотези, водещи до спиране или прекратяване на процедури – решения за прекратяване – мотиви. Трудности при работа с ЦАИС ЕОП и начини за разрешаването им.

11.00 – 11.30 Почивка

11.30 – 13.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА ЧРЕЗ ЦАИС ЕОП”

Изготвяне, подписване и подаване на заявления и оферти в ЦАИС ЕОП. Действия при непланирано прекъсване на ЦАИС ЕОП. Декриптиране на офертите – периоди на декриптиране. Комуникация с възложителя. Длъжностни лица за контакт – деловодители – възложители/стопански субекти/изпълнители. Подаване на оферти от профил на упълномощено лице. Подаване на оферти от обединения. Възможни начини за упълномощаване и представителна власт на упълномощеното лице. Как да търсим в системата необходимата информация, как да получаваме съобщения за стартирани обществени поръчки – организация на работата по участие. Упълномощаване на лица да изготвят и подават офертата чрез ЦАИС ЕОП. Подаване на оферти чрез платформата ЦАИС ЕОП – искане и предоставяне на разяснение, декриптиране на оферта в работното поле, оттегляне на оферта, действия при изгубване на ключа. Попълване на еЕЕДОП в Платформата, в т.ч. и от обединения. Изисквания за работа с КЕП, подписване на офертата с КЕП. Практическа симулация на работа с ЦАИС ЕОП – преглед на документите по обществената поръчка и подаване на оферта чрез Платформата, повишено внимание по отделни елементи на изискванията и условията по поръчката, искане на разяснения чрез системата, предоставяне на допълнителни документи и разяснения, електронна кореспонденция между страните. Декриптиране на заявлението и офертата, период на отключване и други ключови моменти от процеса.

13.00 – 13:30 Почивка

13.30 – 15.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ЦАИС ЕОП”

Работа на комисията в ЦАИС ЕОП, определяне на членовете на комисията – заповед за работа, декларации по чл. 103 от ЗОП, изготвяне на протоколи и доклад. Заместване и замяна на членове на комисията – резервни членове, действия от председателя. Проверка и оценка на офертите. Мотивиране на констатациите на комисията. Искане за предоставяне на разяснения или обосновка. Принципът за пропорционалност в работата на комисията. Оповестяване на работата на комисията и комуникация с участниците. Приключване работата на комисията. Одобряване или връщане работата на комисията. Обжалване и връщане на работата на комисията. Предоставяне на документи по чл. 112 от ЗОП и сключване на договор в ЦАИС ЕОП, чрез Модул „Договори“. Промяна на договорите за обществени поръчки. Основания за промяна по чл. 116 от ЗОП. Оповестяване на измененията при договори за обществена поръчка.

15.00 – 15.30 Въпроси и отговори.

Лектори: Ивайло Стоянов, Йордан Халаджов и д-р Полина Цокова

ДЕН ТРЕТИ – 9 СЕПТЕМВРИ /ПЕТЪК/

9.30 – 11.00 МОДУЛ “АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЗОП ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИТЕ МОМЕНТИ В ЗАНН” (част първа)
Административно-наказателна отговорност по ЗОП във връзка с новите моменти в ЗАНН. Дефиниция на понятието „маловажен случай“. Състави и нарушения. Актуална съдебна практика.

11.00 – 11.30 Почивка

11.30 – 13.00 МОДУЛ “АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЗОП ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИТЕ МОМЕНТИ В  ЗАНН” (част втора)
Административно-наказателна отговорност по ЗОП във връзка с новите моменти в ЗАНН. Дефиниция на понятието „маловажен случай“. Състави и нарушения. Актуална съдебна практика.

Лектор: Любка Петрова, съдия във ВАС

13.00 Въпроси и отговори

13.30 Закриване на събитието

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

ИЗВЕСТИЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗОП ПЛЮС®
СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО СУК ISO 9001:2015

 

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker