Актуални обучения

Блиц уебинар: “АКТУАЛНИ НАСОКИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА САНКЦИИТЕ ПО РЕГЛАМЕНТ 2022/576, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ВЪЗЛАГAНЕТО И УЧАСТИЕТО В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧKИ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС“ (20 септември, 2022 Г.)

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е CertLogo.png

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗОП ПЛЮС®
СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО СУК ISO 9001:2015

Уебинар в zoom.us
20 СЕПТЕМВРИ, 2022 г.

 
 

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

За да могат възложители, участници и изпълнители на обществени поръчки, както и публични и частни бенефициенти, разходващи средства от ЕС, респ. техните участници и изпълнители, успешно да се справят с всички актуални предизвикателства в областта на разходване на публични средства, ще проведем пореден специален ЗОП ПЛЮС БЛИЦ УЕБИНАР®, изцяло посветен на забраните, задълженията, ограниченията и санкциите по Регламент (ЕС) 2022/576 в сила от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Уебинарът, който включва два модула, с презентация от лекторите и сесия с въпроси и отговори, ще се състои на 20 СЕПТЕМВРИ 2022 г.

Блиц форматът и продължителността от 4 учебни часа целят постигане на максимален ефект, както за служебно ангажирани експерти, така и за колеги, които в момента са в отпуск, но от всяко устройство могат за кратко да научат най-важното за спазване на най-актуалните правила в областта на обществените поръчки.

Благодарение на опита и експертизата на нашите лектори, участниците в онлайн обучението ще получат подробна информация за този нов директно приложим регламент и актуални насоки за разрешаване на различни казуси при спазване на задължителните изисквания относно възлагането и изпълнението на обществени поръчки и дейности, финансирани от ЕС, произтичащи от този акт.

Всички участници ще получат указания за прилагане на Регламент (ЕС) 2022/576, примерни образци на декларации за отсъствие на обстоятелства и друга полезна информация, както и актуализираната версия на нашата Притурка „ВъзложителѢ”, посветена изцяло на Регламентa за санкциите.

Присъединете се и вие, бъдете винаги в крак с всички ЗОП ПЛЮС новости!

Очакваме Ви!


* Регламент 2022/576 в В СИЛА и е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ПРИЛАГАНЕ ОТ ВСИЧКИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ, УЧАСТНИЦИ, ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, както и от ПУБЛИЧНИ И ЧАСТНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ НА СРЕДСТВА ОТ ЕС, УЧАСТНИЦИ И ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ПО ЧЛ. 50 от ЗУСЕФСУ и други

 

 

КОМБИНИРАНА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП, ЗУСЕФСУ, ЗАНН
И ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ – УСПЕШНИ И ОТ ДИСТАНЦИЯ!

СВАЛИ ПОКАНА С ПРОГРАМА

УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В УЕБИНАР

ЛЕКТОРИ – ЮРИСТИ И ТОП ЕКСПЕРТИ
ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е StoyanovWebinar.png
 
 • Ивайло Стоянов, юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“ с дългогодишен опит като експерт, лектор, процесуален представител и с над 100 публикации в областта на обществените поръчки.
 • Д-р Полина Цокова, юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“ с дългогодишен опит в държавната администрация и с множество публикации в областта на обществените поръчки.
 

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО И ЦЕЛЕВИ ГРУПИ,
КЪМ КОИТО Е НАСОЧЕН УЕБИНАРЪТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/576 – ЗАБРАНИ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ И САНКЦИИ

 • Основания по Член 215 и Член 288 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
 • Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна – приемане и влизане в сила;
 • Регламент на Съвета (ЕС) №833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна;
 • Субектен обхват – възложители, участници и изпълнители на обществени поръчки, задължени да прилагат регламента, бенефициенти на средства от ЕС (които не са възложители по смисъла на чл. 5 от ЗОП), участници и изпълнители, избрани директно или по реда на Глава четвърта от Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление (Загл. изм. – ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.);
 • Обектен обхват – обществени поръчки и дейности/разходи по ЗУСЕФСУ, попадащи в обхвата на регламента.

НАСОКИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО РЕГЛАМЕНТА

 • Прилагане на изискванията по отношение на текущи и бъдещи обществени поръчки и дейности по ЗУСЕСИФ, приложимост спрямо действащи договори за обществени поръчки и договори, сключени по реда на ПМС № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти;
 • Дерогации от санкциите по чл. 5к от Регламент 2022/576;
 • Изключения от приложното поле на чл. 5л от Регламент 2022/576;
 • Изисквания към документацията по ЗОП, в т.ч. образци на декларации по чл. 5к от Регламент 2022/576, примерни указания по чл. 31, ал. 1, т. 4 от ЗОП за подготовка на офертата, деклариране в ЕЕДОП;
 • Изисквания към документацията по чл. 51 от ЗУСЕФСУ;
 • Наличието на обстоятелствата по чл. 5к и чл 5л от Регламент 2022/576 като основание за отстраняване от обществени поръчки, публични покани по чл. 50 от ЗУСЕФСУ и директни възлагания със средства от ЕС;
 • Отражение върху работата на оценителната комисия (проверка в публични източници на информация, искане на разяснения в хода на възлагането, проверка от трети лица и др.);
 • Способи на доказване на липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 5к от Регламент 2022/576;
 • Обжалване пред КЗК и ВАС във връзка с наличие на обстоятелства по чл. 5к о чл. 5л от Регламент (ЕС) 2022/576;
 • Специфики – например при участници обединения, вътрешен конкурентен подбор въз основа на рамкови споразумения, централизирано възлагане и др.
 • Прекратяване или спиране на договори за обществени поръчки и договори по ЗУСЕФСУ – способи за оспорване от засегнатата страна;
 • Въпроси и отговори на Европейската комисия;
 • Казуси и дискусия – въпроси и отговори с марка ЗОП ПЛЮС®.
 

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ

СТОЙНОСТТА за участие е в размер на 240 лева с ДДС за един участник. 

Всеки участник ще получи актуализираната версия на нашата Притурка „ВъзложителѢ”, посветена изцяло на Регламент (ЕС) 2022/576, както и удостоверение за преминатото обучение.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура, или използвайте електронната ни форма за записване.

Технически изисквания за участие в обучението:
– Персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон
– Работеща аудио система на устройството.

Всеки участник може да зададе предварително въпроси, като отговор ще получи на самото обучение. По време на уебинара въпроси се задават преимуществено чрез чат функцията!

По технически съображения броят на участниците за всяко онлайн обучение е ограничен до 50, като регистрацията ще се извършва по реда на получаване на заявките. Местата се изчерпват бързо, заявете участие сега!

ИЗВЕСТИЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е EULawThemis.jpg
 

Необходимата информация как да посетите уебинара може да видите по-долу.

УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В УЕБИНАР

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

tel: 0882 653 036, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

ПРОГРАМА

ДЕН ПЪРВИ – 20 СЕПТЕМВРИ /ВТОРНИК/

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 Встъпителни думи. Разпоредби на Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) №833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, приложими при разходване на публични средства, в т.ч. и със средства от фондовете на ЕС. Приемане и влизане в сила, субектен и обектен обхват. Задължени лица. Изключения. Компетентни органи. Въпроси и отговори на ЕК.

11:00 – 11.30 Почивка

11.30 – 12.30 Насоки за прилагане на изискванията по Регламент (ЕС) 2022/576. Прилагане по отношение на действащи договори, текущи и бъдещи възлагателни действия по ЗОП и по ЗУСЕФСУ (ПМС 160/2016). Наличието на обстоятелствата по чл. 5к и чл. 5л от Регламент 2022/576 като възможно основание за отстраняване, основание за неподписване на договор с избрания изпълнител или прекратяване на вече сключен договор. Отражение върху работата на оценителната комисия (проверка в публични източници на информация, искане на разяснения в хода на процедурата и др.). Оспорване и обжалване на действията на възложители и бенефициенти. Способи на доказване на липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 5к и чл. 5л от Регламент 2022/576. Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл. 5к и чл. 5л от Регламент (ЕС) 2022/576. Специфики при участници обединения. Особености в хода на изпълнението на вече сключени рамкови споразумения. Специфики и изисквания при централизирано възлагане на обществени поръчки. Други особености и приложими правила.

12.30 – 13.00 Казуси и дискусия – въпроси и отговори.

13.00 Закриване на събитието

Лектори: Ивайло Стоянов и Полина Цокова

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

 

ИЗВЕСТИЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗОП ПЛЮС®
СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО СУК ISO 9001:2015


 
 

 

 

Show More
Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker