Новини

От началото на 2023 г. без оферти по номенклатури в поръчките за лекарства, ново предложение до НС настоява за запазване на тази възможност

Считано от началото на календарната година публичните възложители вече нямат право да допускат подаване на оферти по номенклатури за обществени поръчки за лекарства в ЦАИС ЕОП.

Както е известно, в съответствие с разпоредбата на пар. 47 от преходните и заключителни разпоредби към ПМС № 167 от 22 април 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с ПМС №73 от 2016 г. (обн. ДВ, бр. 35 ОТ 2021 г.), до 1 януари 2023 г. публичните възложители можеха да допускат представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина или на медицински изделия по Закона за медицинските изделия, чрез използване на платформата по чл. 39а от ЗОП.

Ще припомним, че в рамките на няколко обществени консултации по проекти за промени в ЗОП и ППЗОП, от страна на експертната общност и екипа на Списание ЗОП ПЛЮС нееднократно бяха отправяни предложения да бъде осъществена подходяща като форма и правна техника нормативна промяна, въвеждаща в ЗОП правилото на чл. 30, ал. 1 от ППЗОП, в редакцията към 30.03.2020 г., с което за всички обществени поръчки за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия да се допусне представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции.

През 2021 г. тези предложения за промяна в ЗОП бяха отхвърлени с мотивите, че в директивата, и съответно в ЗОП не се предвиждали възможност за подаване на оферти по номенклатури в рамките на обособена позиция. Тогава бе направен опит да се обясни, че именно по посочената причина Платформата ЦАИС ЕОП била разработена в съответствие с правилата на закона, поради което не била предвидена такава функционалност. От отговорните институции бе обявено, че подобна практика не била известна и в останалите държави членки. От АОП и другите ведомства бе подчертано, че доколкото законът бил рамков, а проблемът засягал само поръчки със специфичен предмет на определени възложители, би било непропорционално ангажиране на ресурси за разработване на специални технически решения за възлагането на тези поръчки, поради което било необходимо да се търси друго решение.

Експертите по ЗОП, в т.ч. правните експерти на Списание ЗОП ПЛЮС, категорично се противопоставиха на тези мотиви, включително с изпращане на официална позиция до правната комисия в НС. Тогава отбелязахме, че в изпълнение на указания на ресорната агенция в лицето на АОП и в съответствие с националната практиката на контролните органи, възложителите по ЗОП – лечебни заведения, понастоящем възлагат обществени поръчки за закупуване на лекарства по един много тежък ред, нещо което не се наблюдава като практика при другите страни членки, които намират по облекчени подходи за реализиране на подобни доставки. И макар да липсва изрична уредба на тази материя на общностно ниво, в частност в директивите за обществени поръчки, последните категорично не препятстват приемането на национална уредба по тази материя.

Нещо повече в периода от 15.04.2016 г. до 01.04.2020 г. в ППЗОП, беше предвидена подобна възможност (чл. 30 от ППЗОП). В този смисъл считаме за консенсусно, че не е налице правна пречка подобна разпоредба да се приеме и сега, дори на ниво закон. Категорично бе заявено, че след като е безспорно, че подобна правна пречка няма, за нас няма основания да се пренебрегне същественото обстоятелство, че както в условията на глобалната пандемия, така и по принцип, една подобна възможност е много важна за всички пациенти на болнични заведения, и би била в полза на всички български граждани.

Тогава експертите по ЗОП се противопоставихме и на аргумента за неефективност на евентуално  разработване на специални технически решения за възлагането на тези поръчки и необходимостда се търси друго решение. Като определихме тези мотиви като неистинно, ние изразихме дълбоката си убеденост, че действащите функционалности на ЦАИС ЕОП и в момента позволяват на участниците да подадат ценовото и техническото си предложение като оферират лекарствата по номенклатури без да се налагат каквито и да е допълнителни плащания и софтуерни преработки на Платформата. Подчертахме и това, че техническото възлагане на обществени поръчки за доставка на лекарства по номенклатури чрез Платформата, е възможно без по никакъв начин да се нарушават функционалности на ЦАИС ЕОП и принципи регламентирани в чл. 2, ал. 1 от ЗОП.

Няколко месеца след отхвърляне на предложението за промени в ЗОП, с които за възложителите от сектор “Здравеопазване” да се въведе възможността за подаване на оферти и по отделни номенклатури от обособени позиции, вече в рамките на обществената консултация по проекта на ПМС за промени в ППЗОП, вносителите предложиха възможността за използване на номенклатури при възлагане на поръчки за доставка на лекарствени продукти или на медицински изделия, поддържана от Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ (ЦОПСЗ), регламентирана в чл. 30 от ППЗОП, да се прилага до края на 2022 г.

Както посочихме по-горе, конкретният текст на пар. 47 от ПЗР на към ПМС № 167 от 22 април 2021 г. за изменение и допълнение на ППЗОП, за поръчки за лекарствени продукти и медицински изделия, възлагани от публични възложители по ЗОП, представяне на оферти по номенклатури чрез ЦАИС ЕОП се допуска само до 1 януари 2023 г.

Авторите на този текст обясниха тогава, че до началото на 2023 г. се очаквало въвеждането на нови формуляри на европейски образци при възлагане на обществени поръчки, в които нямало да може да се изпраща и публикува информация за сключени договори по номенклатури, включително по различни обособени позиции. Така стана ясно и защо е било отхвърлено предложението за връщане на възможността за подаване на оферти по номенклатури, което дойде от експертните среди и бе подкрепено и от екипа на Списание ЗОП ПЛЮС.

Както стана ясно тогава, явно отчитайки съществуващата неоптималност при поръчките в здравеопазването, вносителите на проекта предложиха в ПЗР на постановлението за промени в ППЗОП да се предвиди въпросния срок (до 1 януари 2023 г.), до който публичните възложители (в т.ч. лечебните заведения) могат да използват възможността за представяне на оферти по отделни номенклатури в рамките на обособени позиции чрез Платформата ЦАИС ЕОП. Още тогава обяснихме, че тази идея безспорно е само частичен компромис и временен изход от ситуацията, който не преодолява напълно посочените по-горе проблеми при поръчките в този критично важен сектор.

Валидността на този довод не се отменя от обяснението на внеслите предложението за крайния срок институции, че доколкото европейската практика при възлагането на такива поръчки била да се прилагат основно динамични системи за покупки и рамкови споразумения, се предлагало след тази дата лечебните заведения, които са възложители, както и ЦОПСЗ да се адаптират към прилагането на тези способи при възлагане на договори за лекарствени продукти и медицински изделия. Промяна по същество не бе постигната и с конкретното предложение в ПЗР на ППЗОП да се предвиди срок, до който лечебните заведения могат да използват възможността за представяне на оферти по отделни номенклатури в рамките на обособени позиции чрез Платформата ЦАИС ЕОП.

Предвид горното, още през 2021 г. ние предложихме механизъм за техническо облекчаване на възлагателната дейност по ЗОП на лечебните заведения, които в момента възлагат чрез множество обособени позиции, а не чрез използване на възможност за офериране по номенклатури. Конкретното ни предложение бе нормативно – чрез нормативни текстове да се въведе възможността да се възлага чрез номенклатури, като технически горепосочената ситуация с информацията за сключени договори, определена като проблематична и в мотивите към проекта на ПМС за промени в ППЗОП, да се реши като се предостави правна възможност договорите да се обособят по номенклатури със съответни изпълнители и така същата информация да се изпраща за оповестяване в Регистъра на обществените поръчки (РОП), съответно в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС).

Тогава подчертахме, че подобна техническа възможност в ЦАИС ЕОП е налице и информацията за сключените договори по номенклатури може да се посочва като допълнителна информация в обявлението за възложена поръчка. Това предложение също не бе взето предвид, макар да обяснихме, че ако същото бъде възприето от една страна ще се подпомогне възлагателната дейност на болничните заведения, а от друга няма да е необходимо да се разходват допълнителни публични средства за нови технически функционалности на платформата ЦАИС ЕОП.

Водени от силната си убеденост, че с посочената промяна и запазването на възможността за офериране по номенклатури ще се повиши ефективността на възлагателната дейност в сектор “Здравеопазване”, в рамките на обсъжданията, които протичат в момента по проекта за промени в ЗОП, от Списание ЗОП ПЛЮС изпратихме ново писмено становище до правна комисия в Парламента за необходимостта от реализиране на посочените нормативни промени в закона.

В становището си отправихме няколко предложения за оптимизиране на възлагателната дейност в сектор “Здравеопазване”, в т.ч. оставането в сила на възможността за подаване на оферти по номенклатури и след 1 януари 2023 г. Освен това предложихме и други промени, целящи въвеждане на нови облекчени режими за възлагане на поръчки за лекарства и медицински изделия, включително чрез вече съществуващите функционалности на ЦАИС ЕОП.

Макар настоящата усложнена политическа обстановка да не прави много вероятно разглеждането и приемането на повторното предложение за връщане на възможността за подаване на оферти по номенклатури, ние все пак се надяваме, че здравият разум ще надделее и макар и със закъснение ще бъдат предприети необходимите мерки за решаване на едно от големите предизвикателства пред обществените поръчки в здравния сектор.

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker