Актуални обученияАнонси

Двудневен семинар: АКТУАЛНА ПРАКТИКА ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП И МЕТОДИКАТА ЗА ИНДЕКСАЦИЯ. Управление, контрол и ефективност на електронните обществени поръчките. Българската следа в юриспруденцията на Съда на ЕС (9-10 МАРТ, 2023 г.)

Хотел “ЦЕНТРАЛ” ★★★★
 гр. София, бул. Христо Ботев” №52

http://central-hotel.com/


9-10 МАРТ, 2023 г.

 

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

В обучителната ни програма по електронни поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП отново се завръщат популярните ДВУДНЕВНИ ПРИСЪСТВЕНИ ОБУЧЕНИЯ. Първото такова събитие, подходящо както за възложители, така и за участници в обществени поръчки, е планирано за 9-10 МАРТ 2023 г. и по традиция ще се проведе в комфортна бизнес среда и спокойна обстановка за работа в самото сърце на София.

Благодарение на възможността за директна и непринудена комуникация с нашите опитни и компетентни лектори, всички участници ще имат на разположение оптимална професионална среда и подкрепа за развитие на всички необходими знания и умения за успешна работа.

Освен ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА КЛЮЧОВИ РАЗПОРЕДБИ на ЗОП и ППЗОП, на това обучение ще се обърне специално внимание и на актуалната практика на КЗК и ВАС с акцент върху електронните поръчки, финансовите корекции, третите лица, мерките за надеждност, методиките за оценка и критериите за подбор.

Същинската част от тренинга ще се осъществи под формата на практикум, чрез който участниците ще могат да навлязат в тънкостите и актуалните новости при реалното възлагане и участие в електронни поръчки.

Посредством нашата сертифицирана ЗОП ПЛЮС МЕТОДИКА® за достъпно и практически ориентирано обучение знанията и уменията за електронните поръчки стават достижима цел за всеки ангажиран с материята на управлението и контрола на обществените поръчки.

На обучението заедно ще работим за усъвършенстване на Вашата професионална компетентност.

Очакваме ви!

СВАЛИ ПОКАНА

ЛЕКТОРИ – ЕКСПЕРТИ по ЗОП и ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП с НАД 100 ПОРЪЧКИ В ТЕСТОВАТА ВЕРСИЯ НА ПЛАТФОРМАТА

 • Ивайло Стоянов (онлайн лектор*), юрист, правен консултант на Списание „ЗОП ПЛЮС“ с дългогодишен опит като експерт, лектор, процесуален представител с над 100 публикации в областта на обществените поръчки.
 • Д-р Полина Цокова, юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“, експерт по ЗОП с дългогодишен опит във възлагането на обществени поръчки в централната администрация.

  * Всеки участник по време на семинара ще може да проведе персонална онлайн консултация (по Zoom) с лектора Ивайло Стоянов!


АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО


АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В ПРАКТИКАТА ПО ЗОП 2023

 • Електронни обществени поръчки и приложима нормативна уредба. 
 • Практика на Съда на европейския съюз – принцип на пропорционалност, процедури на договаряне, обосновки и др.
 • Практика на КЗК и ВАС по важни аспекти на възлагателния процес, участието в обществени поръчки и др.
 • Модул за участници: Подготовка на оферта. Подписване и подаване на оферта, изготвяне на ЕЕДОП, специфики при предоставяне на копия на документи. Доказване на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, мерки за надеждност, попълване на еЕЕДОП в системата, предоставяне на допълнителни документи, доказване на съответствието с критериите за подбор за експерти, електронна кореспонденция между страните чрез ЦАИС ЕОП и други съществени аспекти на процеса, предоставяне на разяснения, предоставяне на обосновки.  Декриптиране на офертата и ценовото предложение. Период на отключване. Предоставяне на документи за сключване на договор за обществена поръчка.
 • Модул за възложители: Важни аспекти от възлагателния процес. Отражение на нормативните изисквания във вътрешните правила, важни аспекти на възлагателния процес, работа на комисията.
 • Проверка на работен ЕЕДОП – задължени лица, деклариране на изискванията за отстраняване и критериите за подбор.
 • Документи по чл. 112 от ЗОП.
 • Контрол и оценка на изпълнението на поръчката. Изменение на договорите за обществени поръчки. Индексация на договорите.


ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО


СТОЙНОСТТА за участие е в размер на 360 лева без ДДС за един участник.

В цената е включена такса за участие, обяд на първия обучителен ден, кафе-паузи, лекционни материали и др.

ОТСТЪПКИ за АБОНАТИ на Списание “ЗОП ПЛЮС” в размер на 20 лева на организация.

Всеки участник ще получи удостоверение (сертификат*) за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване по-долу (бутон „Заявка за участие“).


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


tel: 0882 653 036, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ  

* Сертификатът се издава, съгласно утвърдената ни система за управление на качество на обученията ISO 9001 ÖHMI EuroCert GmbH, Магдебург, Германия.

 


ПРОГРАМА


ДЕН ПЪРВИ – 9 МАРТ /ЧЕТВЪРТЪК/

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 МОДУЛ „АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА И СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА”

Актуални моменти в ЗОП и практиката по неговото прилагане. Нормативна уредба относно електронните обществени поръчки в ЦАИС ЕОП. Отражение на нормативните промени върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и правилата за документооборота. Определяне на задълженията на длъжностните лица и ролите в Платформата. Досие на обществената поръчка. Обмен на информация.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 Модул за възложители: Важни аспекти от възлагателния процес. Отражение на нормативните изисквания във вътрешните правила, важни аспекти на възлагателния процес, работа на комисията. Проверка на работен ЕЕДОП – задължени лица, деклариране на изискванията за отстраняване и критериите за подбор. Документи по чл. 112 от ЗОП. Контрол и оценка на изпълнението на поръчката. Изменение на договорите за обществени поръчки. Индексация на договорите.

13.00 – 14.00   Работен обяд

14.00 – 15.30   Често допускани грешки в ЦАИС ЕОП.

Лектори: Ивайло Стоянов и Полина Цокова

ДЕН ВТОРИ – 10 МАРТ /ПЕТЪК/

09.30 – 11.00 Актуална и важна съдебна практика на СЕС, КЗК и ВАС по отношение на обществени поръчки и финансови корекции.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 Модул за участници: Подготовка на оферта. Подписване и подаване на оферта, изготвяне на ЕЕДОП, трети лица и подизпълнители. специфики при предоставяне на копия на документи. Доказване на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, мерки за надеждност, попълване на еЕЕДОП в системата, предоставяне на допълнителни документи, доказване на съответствието с критериите за подбор за експерти, електронна кореспонденция чрез ЦАИС ЕОП и други съществени аспекти на процеса, предоставяне на разяснения, предоставяне на обосновки. Декриптиране на офертата и ценовото предложение. Период на отключване. Предоставяне на документи за сключване на договор за обществена поръчка. Изисквания към организацията на процеса при участниците. Упълномощаване при изготвяне и подаване на офертите. Подаване на оферти. Деклариране на обстоятелства в ЕЕДОП. Попълване на ЕЕДОП от обединения, документи за доказване на професионалната компетентност. Лица по чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП. Деклариране на обстоятелства по чл. 41 от ППЗОП. Защита на личните данни и търговската тайна. Контрол на качеството на изпълнението и на подизпълнителите.

13.00 Въпроси и отговори. 

13.30 Закриване на събитието.

Лектори: Ивайло Стоянов и Полина Цокова

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗОП ПЛЮС®
СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО СУК ISO 9001:2015

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker