Новини

АОП с информация за Плана за възстановяване и устойчивост, оповестени са и данни за дела на договарянията без обявление и договорите на база една оферта

Агенцията по обществени поръчки (АОП) публикува информация за Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ, Плана). За целта на Портала за обществени поръчки в секция „Стратегически документи“ бе създаден нов раздел, посветен на НПВУ.

Към настоящия момент информацията в раздела е обособена в четири страници, съдържащи съответно обща информация за Плана, методически указания, обучителни материали и резултати от текущото наблюдение на пазара.

В общата информация се посочва, че АОП е водещо ведомство за изпълнението на мерките, свързани с реформа „C10.R10 Обществени поръчки“, включена в компонент 10 „Бизнес среда“ на НПВУ. Изяснява се, че целта на тази реформа е да се подобри прозрачността и увеличи конкуренцията в процеса на възлагане на обществени поръчки.

В тази връзка се припомня, че основен резултат от изпълнението на дейностите и мерките, предвидени в реформата, е намаляване на дела на процедурите на договаряне и договорите, сключени въз основа на една оферта, съответно за:

  • процедури на договаряне без обявлениеот 23% към 2020 г. до 7% към 2025 г.;
  • договори, сключени въз основа на една офертаот 26% към 2020 г. до 23% към края на 2024 г.

От АОП уточняват, че постигането на целите на реформата е обвързано с осъществяването на мерки в приложимата област, свързани със законодателни изменения; осигуряване на засилен предварителен и последващ контрол, в т.ч. с актуализиране на методиката за отчитане на риска; налагане на ефективни и възпиращи санкции в случай на нарушения на правилата; законосъобразно прилагане на т.нар. „вътрешни“ (in-house) процедури, както и въвеждане на нови стандартни електронни формуляри за обществените поръчки.

Както става ясно, отделните ключови етапи, цели и дейности са посочени в План-графика за изпълнение на реформата. Реализирането на дейностите по НПВУ е предвидено да приключи до 31.12. 2025 г.

В страницата за методически указания, към днешна дата са представени две такива указания, вече издадени на по-ранни етапи – за възлагане на обществени поръчки за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти в системата на предучилищното и училищното образование, както и за възлагане на обществени поръчки с процедури на договаряне без предварително обявление, на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

В страницата относно обучителните материали по НПВУ са представени осъществяваните от Агенцията мерки за повишаване на почтеността и прозрачността на възлагателния процес в изпълнение на Плана. Заявява се, че популяризирането на електронните техники и инструменти за възлагане и повишаване на квалификацията и капацитета на възложителите за тяхното прилагане са сред предвидените стъпки за постигане на целите, тъй като те се считат за средство за повишаване на конкуренцията, публичността и прозрачността, подобряване на достъпа до пазара на обществените поръчки, включително за малките и средните предприятия, и за постигане на икономическа ефективност.

Като пример за предприетите мерки за насърчаване използването на електронни техники и инструменти се дава изготвеното през февруари видео указание за използването на електронен търг, за което ви информирахме. Като припомнят най-важните акценти от това указание, от Агенцията обръщат внимание, че този инструмент спомага за намаляване на времето и административната тежест, постигане на по-добри търговски условия и повишаване на прозрачността, което, от своя страна, води до рационализиране на процедурите. Електронните търгове поставят участниците директно един срещу друг, при наддаване в реално време, което се отразява положително на конкуренцията, допълват от АОП.

В страницата “Текущо наблюдение на пазара” към днешна дата са публикувани два списъка. Първият съдържа договори, сключени след получена само една оферта, публикувани през 2022 г. В него са включени с данни за 1607 възложители, като за всеки един от тях са посочени общият брой договори, сключени въз основа на една оферта, общият брой на всички сключени договори и делът на договорите, сключени въз основа на една подадена оферта.

Във втория списък, който е за договори, сключени след договаряне без обявление, публикувани през 2022 г., са включени данни за 969 възложители, като отново за всеки един от тях са представени броят на всички договори, броят на тези от тях, сключени след договаряне без обялвние и делът на договорите след такова договаряне в общия брой договори за периода.

Под данните е пояснено, че списъците са изготвена само въз основа на данни, публикувани в ЦАИС ЕОП (не се включват договори, публикувани в т. нар. „стар“ РОП). Същите съдържат информация за всички относими договори, вкл. рамкови споразумения и договори след провеждане на Вътрешен конкурентен избор (ВКИ), но не включват информация за договори, които са изключение от приложното поле на ЗОП. Уточнено е също, че договорите са отчетени за възложителя, в чийто профил е публикувана поръчката.

Към момента не е обявено какви са целите и предназначението на изготвените списъци за 2022 г. и изведените в тях показатели за дял на договорите, сключени след само една оферта, респективно след провеждане на договаряне без обявление, които както бе посочено по-горе се цели да бъдат намалени. Не става ясно и това как самото оповестяване на въпросните данни би следвало да доведе до намаляване на тези два индикатора.

На база на публикуваните данни може да се предположи, че АОП ще продължи да оповестява информация за динамиката за тези два показателя. В тази връзка се очаква, че ще бъдат изготвени и съпоставими данни за 2023 г., които да позволят да се види какви са тенденциите на годишна база – както за съответния възложител, така и като цяло. Вероятно въз основа на тези данни ще се проследи и отчита постигането на заложените две цели на реформата в областта на обществените поръчки, заложена в НПВУ – намаляване на дела на процедурите на договаряне и на договорите, сключени въз основа на една оферта.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker