Актуални обученияАнонси

Двудневен семинар: АКТУАЛНИ ПРАВИЛА И ПРАКТИКА ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП. Управление, контрол и ефективност на електронните обществени поръчките. Прилагане на Регламента за санкциите. Ключова юриспруденция на ВАС и Съда на ЕС (1-2 ЮНИ, 2023 г.)

Хотел “ЦЕНТРАЛ” ★★★★
 гр. София, бул. Христо Ботев” №52

http://central-hotel.com/


1-2 ЮНИ, 2023 г.

 

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

Обучителната ни програма по ефективно възлагане и участие в електронни поръчки в платформата ЦАИС ЕОП, продължава с ДВУДНЕВНО ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ, което ще се проведе на 1-2 ЮНИ 2023 г. в предлагащия удобна локация и отличен бизнес комфорт хотел “Централ” в центъра на София.

На това обучение, с помощта на нашите опитни и компетентни лектори, всички участници ще имат на разположение оптимална професионална среда за комуникация, обмен на най-актуална информация, споделяне на полезен опит и трансфер на ключови знания и умения, чрез която да получат всичко необходимо за успешната работа по ЗОП.

Освен на ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА КЛЮЧОВИ РАЗПОРЕДБИ на ЗОП и ППЗОП, на това обучение ще се обърне специално внимание и на актуалната практика на СЕС, КЗК и ВАС с акцент върху електронните поръчки, финансовите корекции, третите лица, мерките за надеждност, методиките за оценка и критериите за подбор. Специално внимание ще се обърне и на особеностите при прилагане на правилата на Регламента за санкциите.

В същинската част за пръв път ще се коментира през призмата на цикъла на обществените поръчки и новия Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 4.05.2023 г. Чрез този модул на обучението, физическите лица, ангажирани във възлагателния процес – председатели и членове на оценителни комисии, включително и външни експерти, ще могат да навлязат в тънкостите и актуалните моменти при регламентирането на вътрешното подаване на сигнали и на последващите подаването на сигнала действия, ще се научат как да извършват анализ на практиката по прилагането на новия закон и при необходимост, как да актуализират правилата в приложимите случаи.

Посредством нашата сертифицирана ЗОП ПЛЮС МЕТОДИКА® за достъпно и практически ориентирано обучение знанията и уменията за електронните поръчки стават достижима цел за всеки ангажиран с материята на управлението и контрола на обществените поръчки.

На обучението заедно ще работим за усъвършенстване на Вашата професионална компетентност.

Очакваме ви!

СВАЛИ ПОКАНА

ЛЕКТОРИ – ЕКСПЕРТИ по ЗОП и ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП с НАД 100 ПОРЪЧКИ В ТЕСТОВАТА ВЕРСИЯ НА ПЛАТФОРМАТА

 • Ивайло Стоянов (онлайн лектор*), юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“ с дългогодишен опит като експерт, лектор, процесуален представител и с над 100 публикации в областта на обществените поръчки. Автор (в колектив) на Сборник „Практика на съда на Европейския съюз в областта на обществените поръчки и финансовите корекции”, 2015 година.
 • Антони Нешев (помощник лектор и модератор), юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“, експерт по ЗОП с дългогодишен опит във възлагането на обществени поръчки.

  * Всеки участник по време на семинара ще може да проведе персонална онлайн консултация (по Zoom) с лектора Ивайло Стоянов!


АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО


АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В ПРАКТИКАТА ПО ЗОП 2023

 • Електронни обществени поръчки и приложима нормативна уредба. Прилагане на Регламента за санкциите /Регламент (ЕС) №833/2014/;
 • Практика на Съда на европейския съюз – принцип на пропорционалност, процедури на договаряне, обосновки и др.;
 • Практика на КЗК и ВАС по важни аспекти на възлагателния процес, участието в обществени поръчки и др.;
 • Модул за възложители: Важни аспекти от възлагателния процес. Отражение на нормативните изисквания във вътрешните правила, важни аспекти на възлагателния процес, работа на комисията.
 • Проверка на работен ЕЕДОП – задължени лица, деклариране на изискванията за отстраняване и критериите за подбор;
 • Документи по чл. 112 от ЗОП;
 • Контрол и оценка на изпълнението на поръчката. Изменение на договорите за обществени поръчки. Индексация на договорите.
 • Контрол на обществените поръчки през призмата на ЗЗЛПСПОИН.


ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО


СТОЙНОСТТА за участие е в размер на 360 лева без ДДС за един участник.

В цената е включена такса за участие, обяд на първия обучителен ден, кафе-паузи, лекционни материали и др.

ОТСТЪПКИ за АБОНАТИ на Списание “ЗОП ПЛЮС” в размер на 20 лева на организация.

НОВО!!! Списание „ЗОП ПЛЮС“ допуска плащане на таксата и СЛЕД провеждане на обучението – важи за бюджетни организации, с цел ефективното разходване на публичните средства от възложителите.

Всеки участник ще получи удостоверение (сертификат*) за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура, или използвайте електронната ни форма за записване по-долу (бутон “Заявка за участие”).


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


tel: 0882 653 036, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ  

* Сертификатът се издава, съгласно утвърдената ни система за управление на качество на обученията ISO 9001 ÖHMI EuroCert GmbH, Магдебург, Германия.

 


ПРОГРАМА


ДЕН ПЪРВИ – 1 ЮНИ /ЧЕТВЪРТЪК/

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 МОДУЛ „АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА И СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА”

Умни обществени поръчки и често допускани грешки. Актуални моменти в ЗОП и практиката по неговото прилагане. Нормативна уредба относно електронните обществени поръчки в ЦАИС ЕОП. Актуална и важна съдебна практика на СЕС, КЗК и ВАС по отношение на обществени поръчки и финансови корекции. Отражение на нормативните промени върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и правилата за документооборота. Определяне на задълженията на длъжностните лица и ролите в Платформата. Досие на обществената поръчка. Обмен на информация. Особености при прилагане на Регламент (ЕС) №833/2014.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 Етапи на прогнозиране и планиране на поръчките. Възможни сигнали по ЗЗЛПСПОИН.

13.00 – 14.00   Работен обяд

14.00 – 15.30   Eтапи на обявяване и възлагане на поръчките. Работа на комисията. Проверка на работен ЕЕДОП – задължени лица, деклариране на изискванията за отстраняване и критериите за подбор. Възможни сигнали по ЗЗЛПСПОИН.

Лектори: Ивайло Стоянов (онлайн) и Антони Нешев

ДЕН ВТОРИ – 2 ЮНИ /ПЕТЪК/

09.30 – 11.00 Преддоговорни отношения. Документи по чл. 112 от ЗОП. Мерки за надеждност на този етап. Отказ от сключване на договор. Договор с класирания на второ място. Възможни сигнали по ЗЗЛПСПОИН, споделено от практиката.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 Етапи на контрол и оценка на изпълнението. Изменение на договорите за обществени поръчки. Индексация на договорите. Сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

13.00 Въпроси и отговори. 

13.30 Закриване на събитието.

Лектори: Ивайло Стоянов (онлайн) и Антони Нешев

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

== СВАЛИ ФАЙЛ С ПРОГРАМАТА ==

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗОП ПЛЮС®
СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО СУК ISO 9001:2015

Show More

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker