Новини

Решаването на ключови казуси с финансови корекции по поръчки на български общини зависи от очаквани решения на Съда на ЕС по дела от 2022 г.

Справка на страницата на Върховният административен съд (ВАС) в Интернет показва, че произнасянето на Съда на ЕС (СЕС) по образуваните въз основа на преюдициални запитвания от България дело С-441/22 г. и дело С-443/22 г. е необходимо условие за приключването на редица случаи на оспорени от кметовете на общини у нас финансови корекции.

Така например, през м. април т. г. ВАС – Седмо отделение, е разгледал дело № 10576/2022 г във връзка с констатацията за нередност, която е била мотивирана от административния орган със съображения за допуснато нарушение на чл. 116, ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки.

По-конкретно, от страна на органа се твърди незаконосъобразно изменение на договор за обществена поръчка с възложител Община Добрич в частта за срока на изпълнение. Финансирането на процесната обществена поръчка е било предвидено да се осъществи по Програма “Интеррег V-A Румъния-България” 2014-2020 г.

Във връзка с този казус в съдебното определение от 10.04.2023 г. се припомня, че по аналогични случаи по адм. дело № 817/2022 г. по описа на ВАС и адм. дело № 12279/2021 г. по описа на ВАС са отправени преюдициални запитвания до СЕС с оглед необходимостта от еднакво прилагане на правото в държавите-членки, по които са образувани дело № С-441/22 г. и дело С-443/22 г.

Поради това съдебният състав спира производството по делото до произнасяне на СЕС с решения по отправените преюдициални запитвания по делата от 2022 г. Определението не подлежи на обжалване.

Публично оповестените данни от проведени съдебни заседания и по други дела, образувани пред ВАС през 2022 г. и 2023 г., позволяват да се установи аналогична практика на върховните магистрати по идентични казуси, предимно за наложени финансови корекции от ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“. Касае се за обществени поръчки с възложители кметовете на общини като например Община Враца, Община Русе, Община Златоград, Община Смолян, Община Варна.  

В тези случаи спирането на делото се приема за единствената към момента процесуална възможност пред националния съд, за да се гарантира, че при решаването на спора ще се приложи точно правото на Европейския съюз, предвид характера на поставените преюдициални запитвания по двете знакови за България дела пред СЕС.

Очакването е, че делата у нас ще бъдат приключени, когато стане ясно какво е задължителното тълкуване по поставените въпроси, предоставено от авторитетната съдебна институция.     

Източник: ВАС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker