Анонси

Приеха част от предложенията на Списание ЗОП ПЛЮС по проекта за промени в закона

Част от експертните предложения, които Списание ЗОП ПЛЮС представи във връзка с проекта на ЗИДЗОП, обявен за обществено обсъждане на 9.6.2023 г., бяха приети. Това е видно от публикуваната в края на м. юли на Портала за обществени консултации справка за отразяване на предложенията и становищата по въпросния акт.

Ще припомним, че екипът ни първо предостави своето становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП), внесен в Народно събрание от служебното правителство на 27.04. С това си становище лансирахме предложения за промени по различни разпоредби на закона. Впоследствие официална позиция бе изразена от нас и по втория проект – този обявен за обществено обсъждане дни след сформиране на настоящото правителство. С тази втора позиция, изпратена до Министерство на финансите и Агенцията по обществени поръчки, направихме допълнителни коментари и отправихме предложения конкретно относно предложените промени в правилата относно т.нар. “необичайно благоприятни оферти”, разписани в чл. 72 от ЗОП.

Видно от публикуваната справка, прието е предложението ни срокът за призоваване на страните по чл. 210, ал. 1 от ЗОП да бъде определен в работни дни. Ще припомним, че според мотивите ни, възприетият в закона подход е да се определят процесуални срокове в работни дни с оглед осигуряване възможността на лицата за правна защита и във връзка с Директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 година с оглед повишаване на ефективността на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки.

Принципно се приемат и предложенията на Списание ЗОП ПЛЮС относно чл. 72. Както ви уведомихме, от Списание ЗОП ПЛЮС категорично заявихме пред отговорните институции, че макар първоначално предложените редакции на ЗОП формално-технически да преодоляват констатиран в практиката проблем, изразяващ се в невъзможност за прилагане на досегашното правило на чл. 72, ал. 1 от ЗОП в случаите на една или две оферти, това законодателно решение не постига декларираното съответствие с относимите към тази материя европейско законодателство и практика на Съда на ЕС. По-конкретно, ние аргументирахме тезата, че предложеният нов текст на чл. 72, ал. 1 от ЗОП директно противоречи на Решение на Съда на Европейския съюз (четвърти състав) от 15 септември 2022 г. „Веридос” (решение на СЕС по дело С-669/20), както и че не е в съответствие със Съображение 103 и член 69 от Директива 2014/24/ЕС и член 84 и Съображение 108 от Директива 2014/25/ЕС. Според нас, основният съществен пропуск на законопроекта беше това, че със същия не се предвиждаше възможност проверката за необичайно благоприятна оферта по чл. 72 от ЗОП да се извършва и извън тясната хипотеза на чл. 72, ал. 1 от ЗОП – нещо, което изрично е указано в решението на СЕС по дело С-669/20 „Веридос”.

Във връзка с предложенията ни по чл. 72, в таблицата се прави уточнението, че текстовете са редактирани във връзка с постъпили предложения от ведомствата по време на съгласувателната процедура. В каква посока са редакциите вероятно ще стане ясно след приемането на проекта от Министерския съвет, или най-късно при внасянето му в деловодството на Парламента (което според приетата наскоро Програма за управление на Република България юни 2023 г. – декември 2024 г., следва да се случи през м. септември).

Със справката за отразяване на предложенията и становищата по проекта може да се запознаете в страницата на обществената консултация ТУК.

Източник: Strategy.bg

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker