Актуални обучения

Национално обучение: АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – Пролет 2024 (17-19 АПРИЛ)

Лъки Банско Спа&Релакс ★★★

гр. БАНСКО

17-19 АПРИЛ 2024 г.

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

За да подпомогнем пълноценното адаптиране към НОВИТЕ ПРАВИЛА В ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, дошли с промените в ЗОП и редица други подзаконови нормативни актове, продължаваме амбициозната си обучителна ни програма като организираме тридневно изнесено обучение, което ще се проведе в периода 17-19 АПРИЛ 2024 г. в уютната атмосфера и 5-звездния комфорт на Лъки Банско Спа&Релакс, разположен в богатия на природни и исторически забележителности гр. Банско.

На това НАЦИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ възнамеряваме отново да съберем представители на експертната общност от цялата страна, за да обсъдим и обменим опит за разбирането и ефективното прилагане на най-значимите промени в законодателството в областта на обществените поръчки от последните седем години – в контекста на работата в електронната среда на платформата „ЦАИС ЕОП” и актуалната европейска и национална съдебна практика.

Освен конкретните изменения в ЗОП и подзаконовата нормативна уредба, както и отражението им върху ключовите аспекти на възлагателния процес, специално внимание ще обърнем и на цялостната картина на правилата при обществените поръчки и новите задължения за възложителите, свързани с поръчките за чисти превозни средства, новите правила при обосновките за необичайно ниски цени по чл. 72 от закона, новият предварителен контрол за законосъобразност и указанията на МФ, промените в правилата за изменение на договори за обществени поръчки и Методиката за индексация, новите задължения по ДОПК за уведомяване на НАП и Агенция “Митници”, и много други.

Обучението е подходящо както за напреднали, така и за начинаещи в електронното възлагане и участие в обществени поръчки, и ще да бъде полезно за всички!

Очакваме ви!

 

СВАЛИ ПОКАНА С ПРОГРАМА

 

ЛЕКТОРИ – ЕКСПЕРТИ по ЗОП и ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП

Водещ обучението и главен лектор:

 • Ивайло Стоянов, юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“ с дългогодишен опит като експерт, лектор, процесуален представител;

Лектори:

 • Йордан Халаджов, председател на УС на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки, експерт по електронни поръчки в ЦАИС ЕОП;
 • Антони Нешев, юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“, експерт по ЗОП с дългогодишен опит.


АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО


НОВИ МОМЕНТИ В ЗОП 2024

 • НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ;
 • Изменения при ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ОТ ЗАКОНА, включително за т.нар. IN-HOUSE ПОРЪЧКИТЕ;
 • Промени относно ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПУБЛИЧНОСТ;
 • Промени в СТОЙНОСТНИТЕ ПРАГОВЕ, приложимост, промени в план графика за 2024 г.;
 • Ключови промени относно ОПРАВОМОЩАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА;
 • НОВИТЕ ЕЛЕКТРОННИ ОБРАЗЦИ за оповестяване на информация в РОП и ОВ на ЕС;
 • Задължителни ЕКО ИЗИСКВАНИЯ при доставките и услугите;
 • Нови изисквания при ПОРЪЧКИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, вкл. услугите на обществения пътен транспорт и превоза на пътници, услуги по събиране на битови отпадъци и други;
 • Съществени изменения в правилата за ОБОСНОВКА ПРИ НИСКИ ОФЕРТИ по чл. 72 от ЗОП, национална и европейска съдебна практика (ключови решения на Съда на ЕС и ВАС), изисквания в указанията и действия на комисията;
 • Нови моменти по отношение УЧАСТИЕТО В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ;
 • НОВИЯТ ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ – УКАЗАНИЯ НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ;
 • НОВ КОНТРОЛ НА АОП и контрол от НАБЛЮДАТЕЛИ;
 • Промени в ПРОИЗВОДСТВОТО ПРЕД КЗК;
 • Нови административно-наказателните състави по ЗОП и УВЕЛИЧЕНИЕ НА ГЛОБИТЕ;
 • Отразяване на промените в документациите и договорите за обществени поръчки, промени и публикуване на вътрешните правила;
 • Нови моменти при правилата на ЗОП за изменение на договори за обществени поръчки и промени в МЕТОДИКАТА ЗА ИНДЕКСАЦИЯ съгласно ПМС № 275 от 13 декември 2023 г.;
 • Нови задължения по ДОПК за УВЕДОМЯВАНЕ НА НАП и Агенция “Митници”, в сила от 3.5.2024 г.

Експертен коментар на промените и практическите аспекти от прилагането им!


ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО


СТОЙНОСТТА НА ПЪЛЕН ТРЕНИНГ ПАКЕТ за участие е в размер на 1440 лв. с ДДС за един участник. В цената е включена такса за участие, две нощувки в двойна стая, пълен пансион, кафе-паузи, лекционни материали. Доплащането за 2 нощувки в самостоятелна стая е в размер на 120 лв. с ДДС на вечер.

ОТСТЪПКАТА за АБОНАТИ на Списание “ЗОП ПЛЮС” в размер на 100 лева на организация.

Всеки участник ще получи удостоверение (сертификат*) за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура, или използвайте електронната ни форма за записване по-долу (бутон “Заявка за участие”).

* Сертификатът се издава, съгласно утвърдената ни система за управление на качество на обученията ISO 9001 ÖHMI EuroCert GmbH, Магдебург, Германия.


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


tel: 0882 653 036, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ


ПРОГРАМА*


ДЕН ПЪРВИ – 17 АПРИЛ /СРЯДА/

12.00 Посрещане на участниците**

13.00 – 14.00 Обяд

14.15 – 15.30 Откриване на обучението

Експертен коментар на промените и практическите аспекти от правоприлагането им
Поетапно ВЛИЗАНЕ В СИЛА и ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ. Нови моменти при ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ОТ ЗАКОНА и правилата за т.нар “IN-HOUSE” ПОРЪЧКИ. Промени в СТОЙНОСТНИТЕ ПРАГОВЕ – приложимост, промени в план графика по чл. 26 от ППЗОП, действия по чл. 27 от ППЗОП с оглед недопускане на разделяне. Ключови промени относно ОПРАВОМОЩАВАНЕТО НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, заместване и управленска отговорност. Задължителни ЕКОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ при поръчки за доставки и услуги. Нови изисквания при обществените поръчки, свързани с ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, вкл. услугите на обществения пътен транспорт и превоза на пътници, услугите по събиране на битови отпадъци и др.

15.30 – 16.00 Кафе пауза

16.00 – 18.00 Нови моменти при ОПОВЕСТЯВАНЕТО на обществените поръчки и договорите по ЗОП, образци на договори, отворени данни. Нови моменти в РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА, отговорности и задължения на председателя и членовете на комисиите. Съществени изменения при правилата за установяване на НЕОБИЧАЙНО БЛАГОПРИЯТНИ ОФЕРТИ по чл. 72 от ЗОП, изготвяне на протокол за необичайно ниска цена и искане на обосновка, съдебна практика и изисквания към комисията – насоки от и за практиката. Отражение на нормативните промени върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки.

Лектори: Ивайло Стоянов и Антони Нешев

19.00 Работна вечеря с програма в ресторанта на хотела

ДЕН ВТОРИ – 18 АПРИЛ /ЧЕТВЪРТЪК/

08.00 – 09.30 Закуска

09.30 – 11.00 Нови моменти по отношение УЧАСТИЕТО В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. Промени по отношение изменението и индексацията на договорите за обществени поръчки за строителство, услуги и доставки. Нови моменти при КОНТРОЛА ПО ЗОП – УКАЗАНИЯ НА МФ и най-важното за новия вътрешен предварителен контрол и новия контрол на АОП. Сътрудничество между контролните органи.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 Нови моменти в ПОДЗАКОНОВАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА – ППЗОП, Методика за индексация, еко наредби. Нови моменти при правилата на ЗОП за изменение на договори за обществени поръчки и промени в МЕТОДИКАТА ЗА ИНДЕКСАЦИЯ съгласно ПМС № 275 от 13 декември 2023 г. Нови задължения по ДОПК за УВЕДОМЯВАНЕ НА НАП и Агенция “Митници”, в сила от 3.5.2024 г.

Лектори: Ивайло Стоянов и Антони Нешев

13.00 – 14.00 Работен обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 16.00 Промени в ПРОИЗВОДСТВОТО ПРЕД КЗК. Новите административно-наказателните състави за нарушения по ЗОП и УВЕЛИЧЕНИ РАЗМЕРИ НА ГЛОБИТЕ. Административнонаказателна отговорност по ЗОП.

Лектор: Антони Нешев

19.00 Работна вечеря с програма

ДЕН ТРЕТИ – 19 АПРИЛ /ПЕТЪК/

08.00 – 09.30 Закуска

09.30 – 11.00 Практическа симулация на работа с ЦАИС ЕОП. Изготвяне и промяна на електронна обществена поръчка. Оповестяване в ЦАИС ЕОП на ДОГОВОРИТЕ, сключени при изключенията от приложното поле. Нови промени относно ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПУБЛИЧНОСТ. НОВИТЕ Е-ОБРАЗЦИ за оповестяване на информация в РОП и ОВ на ЕС. Посочване на задължителни ЕКО ИЗИСКВАНИЯ при доставките и услугите. Нови РЕКВИЗИТИ на обявленията.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 Акцент върху отделни елементи на изискванията и документацията. Подготовка на оферта в ЦАИС ЕОП – подписване и подаване. Предоставяне на копия на документи. Деклариране и доказване на съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор; мерки за надеждност; попълване на еЕЕДОП в системата; предоставяне на допълнителни документи; електронна кореспонденция; предоставяне на обосновки; декриптиране на оферта и ценово предложение. Период на отключване. Проверка на ЕЕДОП – задължени лица, деклариране на съответствие с изискванията за отстраняване и с критериите за подбор. Назначаване на комисия, декриптиране и проверка на оферти в ЦАИС ЕОП.

Лектори: Йордан Халаджов и Ивайло Стоянов

13.00 Закриване на събитието и обяд

 

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

** Съгласно условията на хотела, настаняването става след 15 часа на първия ден, а освобождаването на стаите става до 12:00 часа на последния ден.

*** Участниците в събитието могат да изпратят предварително или да зададат на място своите въпроси и казуси в областта на обществените поръчки.

 

     

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗОП ПЛЮС®

СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО СУК ISO 9001:2015

 

 
 
 
 
Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker