Новини

АОП с разяснения за новите задължения за уведомяване по Регламента за чуждестранните субсидии

Агенцията по обществени поръчки (АОП) е публикувала информация за прилагането на Регламента за чуждестранните субсидии (Регламент (ЕС) 2022/2560 на Европейския парламент и на Съвета за чуждестранните субсидии, които нарушават вътрешния пазар). Това обявиха от институцията в анонс на своя Интернет сайт.

В съобщението се сочи, че с този регламент следва да се гарантират равни условия на конкуренция, като се коригират изкривяванията, създадени от субсидиите, предоставени от държави извън Европейския съюз на стопански субекти, опериращи на единния пазар.

От АОП обясняват, че с общностния акт се създава всеобхватна рамка, чрез която Европейската комисия (ЕК) ще може да разследва чуждестранните субсидии във всяка икономическа дейност. Акцент е поставен на концентрации и процедури за възлагане на обществени поръчки.

Експертите на Агенцията обръщат специално внимание, че с регламента се въвежда задължение за стопанските субекти да уведомяват ЕК относно получени чуждестранни субсидии при процедури за възлагане на обществени поръчки с прогнозна стойност по-голяма или равна на 250 млн. евро. Когато субсидиите не подлежат на уведомяване или не са получени такива, стопанските субекти декларират тези обстоятелства пред възложителя на конкретна поръчка.

Допълнително, ЕК може по собствена инициатива да извършва проверки ex officio във връзка с договори за обществени поръчки, включително с прогнозна стойност под посочения праг.

Видно от обясненията на органа по методология по ЗОП, формулярът за уведомяване или декларация за чуждестранна финансова помощ в контекста на процедури за възлагане на обществени поръчки (формуляр FS-PP) е приет с Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1441 на Комисията*.

Възложителите изпращат посочените документи до ЕК чрез специализираната електронна система EU Send.

От АОП обясняват, че получаването на документите от ЕК бележи началото на 20-дневeн предварителен преглед. В този период възложителите могат да пристъпят към оценка на офертите и други необходими действия по процедурата за възлагане на обществена поръчка. Независимо от това договор не може да бъде сключен преди изтичане на срока.

В анонса се пропомня, че регламентът се прилага в неговата цялост от 12 юли 2023 г., като чрез дерогация задълженията за уведомяване във връзка с участие в обществени поръчки са приложими от 12 октомври 2023 г.

С пълния текст на информацията относно Регламент (ЕС) 2022/2560, която е достъпна в секция „Стратегически документи“, раздел „Политики на ЕС“, рубрика „Регламент (ЕС) 2022/2560 относно чуждестранните субсидии, които нарушават вътрешния пазар“, може да се запознаете ТУК.

* Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1441 на Комисията от 10 юли 2023 година относно подробните условия за водене на производства от Комисията съгласно Регламент (ЕС) 2022/2560 на Европейския парламент и на Съвета относно чуждестранните субсидии, които нарушават вътрешния пазар

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker