Новини

КЗК оповести най-важните си цели за 2024 г., разследването на картелни споразумения и тръжни манипулации остава приоритет

Комисия за защита на конкуренцията (КЗК, Комисията) в приела годишни приоритети при образуване на производства по антитръст, нелоялна конкуренция и нелоялни търговски практики. Това съобщиха от институцията в публикация на своя Интернет сайт.

От КЗК се заявява, че основна задача на колективния орган е да гарантира прилагане на правилата, които насърчават и налагат конкуренцията в публичния и частния сектор, в светлината на принципите на функциониране на пазарна икономика и свободна конкуренция. Изпълнявайки тази задача, действията на Комисията подкрепят нивото на конкуренция в българската икономика, което се отразява в подобряване на качеството и цената на наличните стоки и услуги и укрепването на вътрешния пазар, като най-висша ценност на европейската интеграция. По този начин се постига и основната мисия на националния орган по конкуренция, а именно да осигури условия, в които пазарите да доставят повече ползи за потребителите, бизнеса и обществото като цяло.

В съобщението се припомня, че в изпълнение на правомощията си по Закона за защита на конкуренцията, Комисията определя ежегодно своите приоритети при правоприлагането, отчитайки актуалната икономическа обстановка, необходимостта от разширяване и стимулиране на конкуренцията на определени пазари или подобряване на условията, при които функционират пазарите. С оглед на това са били набелязани годишни приоритети в дейността на Комисията за 2024 година при образуване на производствата по Глава девета и Глава дванадесета от ЗЗК. Целта на определянето им е да се осигури ефективно използване на ресурсите на КЗК и насочване на усилията ѝ към разкриване, предотвратяване и прекратяване на най-съществените нарушения на конкуренцията.

Специално се подчертава, че през последните години усилията на Комисията са били съсредоточени върху основни сектори със съществено социално-икономическо значение за българската икономика, като например фармация, горива, енергетика, храни и др. Успоредно с тях, КЗК е фокусирала усилията си както върху нови и динамично развиващи се пазарни явления (електронна търговия, устойчивост, трудови пазари), така и върху традиционни конкурентни проблеми (тръжни манипулации и забранени споразумения). Предвид това в областта на антитръста, през 2024 г. Комисията ще продължи да се фокусира върху разследването и санкционирането на картелни споразумения и тръжни манипулации, които са с изключително висока степен на увреждане на пазарните отношения, структурата на пазара и конкурентния процес между предприятията. в тази връзка от органа обръщат внимание, че тръжните манипулации причиняват значителни вреди на възложителите и засягат правилното разходване на публичните средства. Предвид това ще бъдат продължени и предприетите от КЗК инициативи за обучения на възложители по отношение тръжни манипулации при провеждане на процедурите за обществени поръчки с цел превенция и ефективно и бързо разкриване на тези нарушения.

Конкретните сектори, които Комисия за защита на конкуренцията ще продължава да наблюдава с особено внимание през настоящата година и ще образува приоритетно производства за разследване на наличието на забранени споразумения или злоупотреби с господстващо положение, включват: сектор фармация, енергетика, горива, производство и търговия с храни. КЗК счита тези сектори за приоритетни в дейността си по правоприлагане, тъй като те имат структуроопределящо значение за икономиката на страната, влияят значително на конкурентния процес и в други икономически сектори и засягат пряко благосъстоянието на гражданите като потребители.

От анонса на сайта на КЗК става ясно, че сред другите приоритети на институцията за 2024 г. са и:

  • съблюдаване спазването на антитръстовите правила по отношение на динамично развиващата се цифрова икономика;
  • мониторинга и правоприлагането в областта на антитръста на пазара за финансови услуги;
  • мониторингът на поведението на предприятията, свързани с етикетирането, определянето на цените на хранителни продукти (особено от първа необходимост), хранителни добавки и лекарствени средства;
  • наблюдението върху практиките на търговските вериги и други големи предприятия – купувачи на хранителни и селскостопански продукти, с оглед спазването на забраните за нелоялни търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти, и др.

Пълният текст на Приоритетите на КЗК през 2024 година при образуване на производства по Глава девета и Глава дванадесета от ЗЗК, който е достъпен в публичния електронен регистър на КЗК, може да видите ТУК.

Източник: КЗК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker