Новини

Конституционния съд отхвърли искането на ВАС относно необжалваемостта на одитните доклади на Сметна палата

Конституционният съд се е произнесъл с решение по конституционно дело №8/2023 г., с което отхвърля искането на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 55, ал. 2 от Закона за Сметната палата (обн. ДВ, бр. 12 от 2015 г.; посл. изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 06.10.2023 г.). Това съобщиха от одитната институция на своя Интернет сайт, уточнявайки, че съгласно посочената разпоредба, окончателните одитни доклади не подлежат на оспорване по съдебен ред.

Както Ви  уведомихме преди време, във връзка с конкретно административно дело по жалба срещу одитен доклад на Палатата, през м. април 2023 г. Върховният административен съд внесe в КС искане за тълкуване на въпроса дали е налице несъответствие на разпоредбата на чл. 55, ал. 2 от ЗСмП с разпоредбите на чл. 120, ал. 1 и ал. 2, и чл. 4, ал. 1 от Конституцията на Република България. Тогава от ВАС изложиха аргументи за наличие на такова противоречие, защото необжалваемостта на одитните доклади лишава техните адресатите от осъществяване на съдебен контрол върху административен акт, който засяга техни права и интереси. Бяха наведени и мотиви, че забраната за оспорване на този вид административни актове не дава възможност да се извърши проверка от съдебен орган за спазване на административното производство по тяхното издаване, съответно препятства и проверката за материална законосъобразност на доклада.

В съобщението относно произнасянето на КС, от Сметната палата отбелязват, че в своето решение, прието единодушно от присъствалите 12 конституционни съдии, Конституционният съд заявява, че „по своето естество окончателните одитни доклади на Сметната палата не са административни актове, поради което разпоредбата на чл. 120, ал. 2 от Конституцията е неотносима към предмета на настоящото дело и от нея не следва да се черпят аргументи за противоконституционност на чл. 55, ал. 2 Закона за Сметната палата. Специфичната правна същност на окончателните одитни доклади е предопределена от конституционно установената функция на Сметната палата да осъществява контрол за изпълнението на бюджета, като по този начин подпомага осъществяването на конституционните правомощия на Народното събрание.“

С пълния текст на решението на КС може да се запознаете ТУК.

Източник: Сметна палата

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker