Новини

Обнародваха промените в Закона за АДФИ, докладите на инспекцията стават публични

В бр. 11 на Държавен вестник от 6.2.2024 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция.

Актът, окончателно приет от Народното събрание на 24.1.2024 г., предвижда три основни групи промени:

  • завишаване на санкциите по предвидените в него общи административнонаказателни състави (в чл. 32, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗДФИ) – напр. за неосигуряване на достъп на финансовите инспектори,  за непредставяне в срок на изисканите документи, за представяне на неточни сведения и документи, и други действия или бездействия, възпрепятстващи финансовите инспектори;
  • въвеждане на възможности за създаване, изпращане, връчване и получаване по електронен път на документите по закона (документите по чл. 16 и чл. 17 от ЗДФИ) – в т.ч. заповедите за възлагане на инспекции, докладите от финансови инспекции, становищата на проверяваните лица и мотивираните писмени заключения на инспекторите по тези становища);
  • въвеждане на задължение за публикуване на докладите за резултатите от финансовите инспекции и мотивираните писмени становища на инспекторите по становищата на проверените лица (документите по чл. 17, ал. 1 и ал. 4 от ЗДФИ);

Една от основните промени в закона цели осигуряване на публичност на резултатите от финансовите инспекции. За целта се създават нови чл. 6-8 в чл. 17 от ЗДФИ, които предвиждат, че АДФИ е длъжна да публикува на своята Интернет страница докладите от финансовите инспекции и мотивираните писмени заключения на инспекторите по становищата на проверените лица. При настъпила промяна след приключване на финансовата инспекция, включително свързана с административнонаказателно и/или начетно производство, информацията следва да се актуализира в 7-дневен срок от настъпването на новите обстоятелства.

С оглед новото задължение за оповестяване на докладите се прави и изменение в Закона за обществените поръчки. След промяната чл. 241, ал. 6 от ЗОП вече предвижда, че докладите с резултатите от проверките на контролните органи от АДФИ се публикуват на Интернет страницата на Агенцията за държавна финансова инспекция в срока и при условията на ЗДФИ.

Промените в ЗДФИ влизат в сила от тяхното обнародване, т.е. от 6.2.2024 г.

Източник: ДВ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker