Новини

От АОП актуализираха инструкцията относно обобщената информация за поръчки на ниска стойност

Агенцията по обществени поръчки (АОП) е актуализирала публикуваната Инструкция относно предоставяне на обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Това съобщиха от институцията в анонс на своя Интернет сайт.

Както е известно, в съответствие с разпоредбата на чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП, възложителите са длъжни да уведомяват АОП относно всички разходвани средства за обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 4, 6 и 8 от закона. Съгласно чл. 230, ал. 4 от ЗОП, информацията по ал. 1, т. 7 се изготвя по образец и се изпраща в срок до 31 март всяка година, следваща отчетната. След 2021 г. подаването на информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП става само чрез платформата ЦАИС ЕОП.

От Агенцията уточняват, че реализираните промени в помощния документ са свързани с необходимостта от актуализиране на информацията в профилите на организациите.

Видно от направените допълнения относно актуализирането на профилната информация в ЦАИС ЕОП, преди изпращане на обобщените данни за поръчките на ниска стойност възложителите следва да посочат конкретна и точна информация в секция „Информация за организацията“ (където се налага промяна напр. ако понастоящем за „Вид на възлагащия орган“ и/или „Основна дейност“ е посочено „Друг вид“/“Друга дейност“), в секция „NUTS код“ (където следва да е избран NUTS код до трето ниво /град/) и в секция „Адрес за контакт“ (където е необходимо да е въведен телефонен номер във формат +359 ххххххх).

Що се отнася до подаването на обобщената информация, остава в сила правилото, че след вход в ЦАИС ЕОП, от меню „Поръчки“ или „Начало“ чрез бутон „Създай“ се избира „Обобщена информация по чл. 230 ал. 1 т. 7 от ЗОП“. След това, в секция „Обявления и решения“ чрез бутон „Добави“ се избира и попълва образеца „Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП“.

В инструкцията се припомня и все още валидното положение, че за подаване на информацията по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП не се изисква прилагане на електронен подпис.

Вниманието на отговорните служители е насочено и върху важното обстоятелство, че веднъж публикувана обобщената информация не подлежи на коригиране.

С актуализираната инструкция, достъпна на Портала за обществени поръчки в секция Актуални инструкции и видеоматериали, може да се запознаете ТУК.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker