Новини

УО на ОПОС публикува документ с често допускани грешки по ЗОП от бенефициенти по програмата

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ е изготвил указания и препоръки за постигане от бенефициентите на законосъобразен подход при подготовка, провеждане и възлагане на поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ) и подзаконовите им нормативни актове в изпълнение на проекти финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” и Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Това съобщиха от институцията в публикация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове (Eufunds.bg).

В анализа са включени нарушения, констатирани при извършвания от органа последващ контрол за законосъобразност, които са групирани според етапа на възлагане и видовете допускани слабости, в т.ч. такива:

– при подготовката на решението за откриване, обявлението и документацията за участие;

– определяне на ограничителни изисквания, отнасящи се до доказване на годност, правоспособност, икономически, финансови и технически възможности;

– незаконосъобразни условия за допустимост на техническото предложение и критериите за възлагане по чл. 70, ал. 2 от ЗОП;

– незаконосъобразни действия при провеждане на процедура и на етапите на след нейното обявяване;

– съмнения за наличие на конфликт на интереси/свързаност;

– нередности при процедури за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160/2016 г.;

– често допускани грешки при възлагане на поръчки по “in-house” изключенията от ЗОП (по чл. 14, ал. 1, т. 5-7 и чл. 15, ал. 1, т. 5 от ЗОП).

Според авторите на аналитичния документ, като цяло най-голям дял от установените нарушения в практиката на УО на ОПОС до момента е свързан с установяване на пороци в офертата на избран за изпълнител, неправомерно отстранени участници, както и липса или не представяне на изискуеми документи от класирания на първо място участник преди сключване на договор. В резултат на извършените през 2023 г. проверки, са установени и много нарушения, свързани с определянето на условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в процедурите, незаконосъобразна методика за оценка както и нарушения, свързани с незаконосъобразно определяне на предмета на обществената поръчка.

Изрично се подчертава, че включените в документа констатации нямат изчерпателен характер и не съдържат всички възможни отклонения, представляващи нарушения в сферата на обществените поръчки, както и всички възможни начини за избягването им. Целта на анализа е да послужи на всички заинтересовани лица, с цел постигане на максимален праг на превенция на бъдещи нередности, на база на досегашния опит при извършване на проверки на изпълнявани от бенефициенти в рамките на ОПОС 2014-2020 обществени поръчки и възлагания.

С документа на УО на ОПОС може да се запознаете ТУК.

Източник: Eufunds.bg

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker