Новини

Обществените поръчки основен източник на неефективност за публичните финанси на България според нов доклад на Световната банка

Неконкурентните практики в областта на обществените поръчки са главен източник на неефективност за финансите в България. Това е едно от заключенията в нов доклад на Световната банка, посветен на публичните финанси в страната ни. Резултатите от изследването бяха представени на 22.2.2024 г. на събитие в Министерство на финансите.

Аналитичният документ “Преглед на публичните финанси в България” е изготвен от водещи икономисти на Световната банка. В него се изследват въпросите за фискалната позиция на България след множеството шокове и кризи, приходите, ефективността и ефикасността на държавните разходи, демографските тенденции и тяхното отражение в ключови сектори.

Самият документ е анонсиран и на страницата на Световната банка в България като в публикацията се отбелязва, че на обществените поръчки е посветен отделен анализ, наименован “Оптимизиране на разходите при обществените поръчки в България: Анализ на стратегическото снабдяване” (същият анализ е обособен в отделно приложение към доклада на СБ).

По повод на поръчките, в резюмето на доклада се казва следното:

“Успоредно с потенциалните мерки за повишаване на събираемостта на данъчните приходи, управлението на публичните финанси в България би могло да извлече ползи и от подобряване на ефикасността и ефективността на разходите. Един от значимите източници на неефективност и разхищение на публични ресурси са неконкурентните практики в областта на обществените поръчки. Нов анализ на Световната банка сочи потенциални икономии в размер на 5,3 процента от общата стойност на договорите за обществени поръчки (2007-2022 г.) при засилване на конкуренцията при обществените поръчки и оптимизиране на тръжните процедури. Най-голямо въздействие по отношение на потенциалните икономии може да се постигне чрез увеличаване на броя на кандидатите, участващи в тръжния процес. Други политически интервенции, които биха могли да спомогнат за увеличаване на конкуренцията и постигане на по-ниски цени при обществените поръчки, са увеличаване на участието на малки и средни предприятия (МСП), премахване на кратките срокове на обявяване, оптимизиране на сроковете за вземане на решения и разширяване пула от потенциални доставчици чрез разбиване на пазарната концентрация”.

В частта “Общи фискални тенденции” от доклада авторите отбелязват, че процесът на възлагане на обществени поръчки може да бъде подобрен чрез редовно публикуване на плановете за възлагане на обществени поръчки, въвеждане на санкции за неоснователни обжалвания и гарантиране на пълното спазване на всички правила за възлагане на обществени поръчки. Укрепването на управленската отчетност в областта на обществените поръчки би могло да спомогне и за намаляване на корупционната уязвимост допълват анализаторите на СБ.

Според изследователите, анализът на фискалната цена на неконкурентните обществени поръчки показва, че най-големият нетен ефект ще дойде от насърчаването на повече потенциални оференти, включително МСП, да участват в тръжните процедури. Предложени са и някои потенциалните стратегии, които могат да допринесат за това, като разработване на програми за обучение, насочени към определени групи доставчици, улесняване на достъпа до документацията и процесите на кандидатстване, улесняване участието на МСП в обществените поръчки, и др.

Пълният текст на доклада (на български) е наличен ТУК.

Източник: Световна банка, Министерство на финансите

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker