Актуални обучения

Еднодневен ЗОП+ Уебинар: НОВИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИ УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ФИРМИ (26 април 2024 г.)

Уебинар в Zoom

26 АПРИЛ 2024 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗОП ПОРАЖДАТ И МНОЖЕСТВО НОВИ МОМЕНТИ ПРИ УЧАСТИЕТО В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ!

 • В какво се изразяват ПРОМЕНИТЕ В ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ в поръчки по ЗОП?
 • Как да прилагаме максимално ефективно ИЗМЕНЕНИЯТА НА ПРАКТИКА?
 • Как да обосновем ЦЕНОВОТО СИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ и как да обявим офертата си за КОНФИДЕНЦИАЛНА?
 • Как да изготвим МЕРКИ ЗА НАДЕЖДНОСТ?
 • Как да УЧАСТВАМЕ и да ИЗПЪЛНЯВАМЕ УСПЕШНО обществени поръчки?
 • Как да поискаме ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА за обществена поръчка при увеличение на цените?
 • Как да ЗАЩИТИМ ПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСИ на нашето дружество при обжалване на поръчки?

Отговорите на тези и други въпроси ще научите на нашия ЕДНОДНЕВЕН ЗОП+ УЕБИНАР, който ще се проведе на 26 АПРИЛ 2024 г. чрез платформата ZOOM.

Обучението ще бъде проведено изцяло онлайн и директно от експерти, анализирали и участвали пряко в приемането на измененията.

Единствено на нашето обучение чрез нашата ЗОП+ МЕТОДИКА ще получите практически знания и умения относно прилагането на закона през призмата на реалното участие в обществени поръчки.

Единствено Ние ще Ви разясним как най-ефективно да внедрите МАЩАБНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ във Вашата фирма и практика по ЗОП – бързо, безпроблемно и резултатно!

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

 

Местата се изчерпват бързо, заявете участие в уебинара сега!

УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В УЕБИНАР

 

ЛЕКТОРИ – ЕКСПЕРТИ по ЗОП и ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП с НАД 100 ПОРЪЧКИ В ТЕСТОВАТА ВЕРСИЯ НА ПЛАТФОРМАТА

 • Ивайло Стоянов, юрист, правен консултант на Списание „ЗОП ПЛЮС“ с дългогодишен опит като експерт, лектор, процесуален представител. Лекторът има над 100 електронни поръчки в ЦАИС ЕОП и над 100 публикации в областта на обществените поръчки.
 • Йордан Халаджов, главен редактор на Списание ЗОП ПЛЮС, експерт по електронни поръчки в ЦАИС ЕОП с над 100 електронни поръчки в ЦАИС ЕОП.

 


ТЕМИ НА СЪБИТИЕТО


НОВИ МОМЕНТИ В ЗОП 2024 – УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 • Основни ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА, в сила от 2024 г.;
 • Промени в СТОЙНОСТНИТЕ ПРАГОВЕ;
 • Специфични изменения по отношение УЧАСТИЕТО В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – нови задължителни критерии за подбор, деклариране на обстоятелства и др.;
 • Съществени изменения в правилата за ОБОСНОВКА ПРИ НИСКИ ОФЕРТИ по чл. 72 от ЗОП (ключово решение на Съда на ЕС), ценообразуване на офертата, изисквания при предоставяне на обосновки, конфиденциалност на обосновката;
 • Задължителни ЕКО ИЗИСКВАНИЯ при доставките и услугите;
 • Нови моменти, свързани с ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА, вкл. услугите на обществения пътен транспорт и превоза на пътници, услуги по събиране на битови отпадъци и други;
 • Искане на ПРОМЕНИ И РАЗЯСНЕНИЯ в условията на поръчката;
 • Предоставяне на разяснения и допълнителни документи;
 • Нови моменти при правилата на ЗОП за ИЗМЕНЕНИЯ НА ДОГОВОРИ за обществени поръчки и промени в МЕТОДИКАТА ЗА ИНДЕКСАЦИЯ съгласно ПМС № 275 от 13 декември 2023 г.;
 • Промени в ПРОИЗВОДСТВОТО ПРЕД КЗК.

Експертен коментар на промените и практическите аспекти от прилагането им!


ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО


СТОЙНОСТТА на таксата за участие е в размер на 240 лева с ДДС за един участник.

Всеки участник ще получи удостоверение (сертификат*) за преминато обучение по актуалните изменения в ЗОП.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура, или използвайте електронната ни форма за записване по-долу (бутон „Заявка за участие“).

Участниците следва да разполагат с персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. По-долу може да намерите и необходимата информация как да посетите уебинара. 

Всеки участник може да зададе предварително въпроси, като отговор ще получи на самото обучение! 

Местата се изчерпват бързо, заявете участие сега!

 
 

* Сертификатът се издава, съгласно утвърдената ни система за управление на качество на обученията ISO 9001 ÖHMI EuroCert GmbH, Магдебург, Германия.


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


tel: 0882 653 036, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

 


ПРОГРАМА


26 АПРИЛ /ПЕТЪК/

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 ПРОМЕНИ В ЗОП от ОКТОМВРИ 2023 г. – Експертен коментар на промените и практическите аспекти на прилагането им.

Специфични изменения по отношение УЧАСТИЕТО В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – доказване на съответствието с критерии за подбор, нови задължителни критерии за подбор и др. Съществени изменения относно установяването на НЕОБИЧАЙНО БЛАГОПРИЯТНИ ОФЕРТИ по чл. 72 от ЗОП, практика на СЕС, изисквания в указанията и действията на комисията по чл. 103 от ЗОП.

11.00 – 11.30 Почивка

11.30 – 13.00 Задължителни ЕКО ИЗИСКВАНИЯ при доставките и услугите. Нови изисквания при ПОРЪЧКИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, вкл. услугите на обществения пътен транспорт и превоза на пътници, услугите по събиране на битови отпадъци и други. Промени в приложимите изисквания относно ФОРМАТА НА ГАРАНЦИИТЕ и обезпечаване на аванса. Възлагане на договора и предоставяне на гаранцията за изпълнение в случаите по чл. 114 от ЗОП. Нови моменти при правилата на ЗОП за изменение на договори за обществени поръчки и промени в МЕТОДИКАТА ЗА ИНДЕКСАЦИЯ съгласно ПМС № 275 от 13 декември 2023 г.

13.00 – 14.00 Почивка

14.00 – 15.30 Изготвяне, подписване и подаване на заявления и оферти в ЦАИС ЕОП. Изготвяне на ЕЕДОП, специфики при предоставяне на копия на документи. Доказване на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, мерки за надеждност, попълване на еЕЕДОП в платформата (в т.ч. и от обединения), предоставяне на допълнителни документи, доказване на съответствието с критериите за подбор за експерти, електронна кореспонденция между страните чрез ЦАИС ЕОП и други съществени аспекти на процеса, предоставяне на разяснения, предоставяне на обосновки. Подаване на оферти от профил на упълномощено лице. Подаване на оферти от обединения. Упълномощаване на лица да изготвят и подават офертата чрез ЦАИС ЕОП – възможни начини за упълномощаване и представителна власт на упълномощеното лице. Изисквания за работа с КЕП, подписване на офертата с КЕП. Производството пред КЗК и подаване на жалби през платформата ЦАИС ЕОП.

15.30 – 16.00 Почивка

16.00 – 17.00 Практическа симулация на работа с ЦАИС ЕОП – преглед на документите по обществената поръчка и подаване на оферта чрез Платформата, повишено внимание по отделни елементи на изискванията и условията по поръчката, искане на разяснения чрез системата, предоставяне на допълнителни документи и разяснения, електронна кореспонденция между страните. Как да търсим в системата необходимата информация и обществени поръчки, как да получаваме съобщения за стартирани обществени поръчки – организация на работата по участие. Декриптиране на заявлението и офертата, периоди на декриптиране, период на отключване, оттегляне на оферта, действия при изгубване на ключа и други важни моменти от процеса. Комуникация с възложителя. Длъжностни лица за контакт. Предоставяне на документи за сключване на договор за обществена поръчка в ЦАИС ЕОП.

17.00 – 17.30 ЗОП+ СЕСИЯ С ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Практически модул, в който на участниците в обучението се задават въпроси и се обсъждат практическите аспекти на отговорите.

Лектори: Ивайло Стоянов и Йордан Халаджов

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗОП ПЛЮС®

СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО СУК ISO 9001:2015

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker