Актуални обученияНовини

Експертна кръгла маса: ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2024 С АКЦЕНТ ВЪРХУ НОВИТЕ МОМЕНТИ В ППЗОП И КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА АОП (25-27 СЕПТЕМВРИ)

Sol Nessebar Palace
All Inclusive
★★★

гр. Несебър

25-27 СЕПТЕМВРИ 2024 г.

 

 

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

За да продължим с усилията си по подпомагане на експертната общност в адаптацията към влезлите в сила през настоящата година МАЩАБНИ ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, в рамките на обучителната ни програма организираме ТРИДНЕВНА КРЪГЛА МАСА, която ще се проведе в периода 25-27 СЕПТЕМВРИ 2024 г. в освежаващата морска атмосфера и 5-звездния комфорт на хотел СОЛ НЕСЕБЪР ПАЛАС, разположен в слънчевото бижу на родното Черноморско крайбрежие.

На това НАЦИОНАЛНО СЪБИТИЕ, възнамеряваме отново да съберем представители на експертната общност от цялата страна, за да обсъдим и обменим опит по отношение на НОВИТЕ МОМЕНТИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО със СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ върху КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА АОП. По този начин не само ще споделим ноу-хау за задълбоченото разбиране и ефективното прилагане на най-значимите промени в законодателството в областта на обществените поръчки от последните седем години, но ще обърнем внимание на ПРАКТИЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ НА ВСИЧКИ КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ, осъществявани от Националния орган по методология по ЗОП.

По време на обучението ще направим ЦЯЛОСТЕН АНАЛИЗ НА РАЗЛИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА АОП и ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ДРУГИТЕ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ ПО ЗОП – АДФИ и Сметната палата. Ще коментираме най-важните моменти в методическите указания на АОП, ще разгледаме всички видове контрол, осъществявани от Агенцията, вкл. НОВИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ НА ПОРЪЧКИ НА ГОЛЯМА СТОЙНОСТ и всички важни моменти относно „ЧЕРНИТЕ СПИСЪЦИ” НА АОП. Ще обсъдим и как можем да усъвършенстваме възлагателната си практика на база на заключенията в становищата от осъществен предварителен контрол.

През втория ден от събитието, във фокуса на нашето внимание ще бъдат и РЕЗУЛТАТИТЕ И ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ КОНТРОЛА ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ, вкл. установяването на административни нарушения и налагането на глоби в резултат на сътрудничеството на АОП с другите контролни органи. Ще Ви запознаем и с РЕЛЕВАНТНАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ОСПОРВАНЕ НА ГЛОБИТЕ. В рамките на предвидения практически модул ще споделим ОТГОВОРИТЕ ПО ВСИЧКИ ГОРЕЩИ ВЪПРОСИ ПО КОНТРОЛА, в т.ч. как да изпълним законовите си задължения, свързани с контрола на АОП, как да мотивираме становищата си по повод осъществения предварителен, респективно последващ контрол, така че да не допуснем глоби, обжалване и финансови корекции, както и да осигурим съответствие на дейността ни спрямо приложимата нормативна уредба.

СПЕЦИАЛНО ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП, ще коментираме тънкостите при определяне на изискванията по обществените поръчки, методиките за оценки, кои условия се определят от АОП за ограничителни и т.н., така, че да могат да са максимално подготвени при защита на правните си интереси.

През третия ден от събитието сме приготвили и специален ДИСКУСИОНЕН МОДУЛ ЗА РАБОТА В ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП. На който ще обсъждаме практическите аспекти при изготвяне на НОВИТЕ ЕЛЕКТРОННИ ФОРМУЛЯРИ, вкл. и по отношение препоръките и несъответствията, констатирани от АОП.

Събитието е подходящо както за възложители и експерти по обществени поръчки, така и за юристи, финансисти, икономисти, контрольори, одитори, заявители и други, така и участници в обществени поръчки, и ще да бъде полезно за всички!

Очакваме ви!

 

СВАЛИ ПОКАНА С ПРОГРАМА

 

ЛЕКТОРИ – ЕКСПЕРТИ по ЗОП и ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП

 • Ивайло Стоянов, юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“ с дългогодишен опит като експерт, лектор и процесуален представител. Опит по темата на лектора в качеството му на държавен експерт и началник на отдели „Предварителен контрол“ и „Предварителен контрол на процедури на договаряне“ в АОП;
 • Йордан Халаджов, главен редактор на Списание ЗОП ПЛЮС, експерт електронни поръчки в ЦАИС ЕОП. Опит по темата на лектора в качеството му на главен експерт в отдел „Предварителен контрол“ и на „Предварителен контрол на процедури на договаряне“ в АОП;
 • Полина Цокова, юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“, експерт по ЗОП с дългогодишен опит;
 • Антони Нешев, юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“, експерт по ЗОП с дългогодишен опит;


АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО


НОВИ МОМЕНТИ В ЗОП И ППЗОП 2024

 • НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ;
 • Изменения при ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ОТ ЗАКОНА, включително за т.нар. INHOUSE ПОРЪЧКИ;
 • Промени относно ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПУБЛИЧНОСТ;
 • Промени в СТОЙНОСТНТИЕ ПРАГОВЕ, приложимост, промени в план графика за 2024 г.;
 • Ключови промени относно ОПРАВОМОЩАВАНЕ на длъжностните лица;
 • НОВИТЕ Е-ОБРАЗЦИ за оповестяване на информация в РОП и ОВ на ЕС;
 • Задължителни ЕКО ИЗИСКВАНИЯ при доставките и услугите;
 • Нови изисквания при ПОРЪЧКИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, вкл. услугите на обществения пътен транспорт и превоза на пътници, услуги по събиране на битови отпадъци и други;
 • Съществени изменения в правилата за ОБОСНОВКА ПРИ НИСКИ ОФЕРТИ по чл. 72 от ЗОП, национална и европейска съдебна практика (ключови решения на Съда на ЕС и ВАС), изисквания в указанията и действия на комисията;
 • Нови моменти по отношение УЧАСТИЕТО В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ;
 • НОВИЯТ ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ по чл. 237б от ЗОП УКАЗАНИЯ НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ;
 • НОВ КОНТРОЛ НА АОП и КОНТРОЛ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ;
 • Промени в ПРОИЗВОДСТВОТО ПРЕД КЗК;
 • Нови административно-наказателните състави по ЗОП и УВЕЛИЧАВАНЕ НА ГЛОБИТЕ;
 • Отразяване на промените в документациите и договорите за обществени поръчки, промени и публикуване на вътрешните правила;
 • Нови моменти при правилата на ЗОП за изменение на договори за обществени поръчки и промени в МЕТОДИКАТА ЗА ИНДЕКСАЦИЯ съгласно ПМС № 275 от 13 декември 2023 г.;
 • Нови задължения по ДОПК за УВЕДОМЯВАНЕ НА НАП и Агенция „Митници”, в сила от 3.5.2024 г.

КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА АОП

 • Нови МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ НА АОП;
 • КОНТРОЛЪТ НА АОП
  • НОВИЯТ КОНТРОЛ на процедури за обществени поръчки на стойност над 5 000 000 лв. (в сила от 22.07.2024 г.);
  • КОНТРОЛ ЧРЕЗ СЛУЧАЕН ИЗБОР на процедури за възлагане на обществени поръчки;
  • КОНТРОЛ НА ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ;
  • КОНТРОЛ НА ИЗМЕНЕНИЯ НА ДОГОВОРИ за обществени поръчки на основание чл. 116, ал. 1, т. 2;
  • Анализ за заключения на АОП от извършен предварителен контрол;
 • Нови моменти при СТАНДАРТИЗИРАНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ДОКУМЕНТИ;
 • Промени при СЕЗИРАНЕТО НА ОРГАНИТЕ ЗА ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ по спазването на закона, включително на поръчки, за които са изпратени становища от контрола по чл. 229, ал. 1, т. 2, букви „г”, „д” и „ж” от ЗОП;
 • Новости в ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ В ЦАИС ЕОП;
 • Промени при осъществяване на МОНИТОРИНГ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ и иницииране на проверки по чл. 229а от ЗОП от АДФИ и Сметна Палата за нарушения при процедури на договаряне, вкл. при поръчки, финансирани със средства от ЕС и по повод финансови корекции, констатирани от ИА ОСЕС;
 • СЕЗИРАНЕ НА КЗК за нарушения на конкуренцията;
 • „ЧЕРНИТЕ СПИСЪЦИ” НА АОП
  • Предпоставки за ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ СПИСЪЦИТЕ, поддържани от АОП на стопанските субекти, които са отстранени от процедура за възлагане на обществена поръчка поради наличие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а” от ЗОП, както и на тези, за които наличието на обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП е доказано с влязло в сила съдебно или арбитражно решение;
  • ЗАДЪЛЖЕНИЯ А КОМИСИЯТА за проверка в списъците на АОП;
  • ПРАКТИКА НА СЪДА НА ЕС И ВАС по отношение обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а” и чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП (неизпълнение на договор за обществена поръчка);
  • ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ – как ДА НЕ ПОПАДНЕМ в „черните списъци“ на АОП.

Експертна дискусия по повод промените в нормативната уредба  и практическите аспекти от прилагането им!


ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО


СТОЙНОСТТА НА ПЪЛЕН ТРЕНИНГ ПАКЕТ за участие е в размер на 1200 лв. с ДДС за един участник. В цената е включена такса за участие, две нощувки в двойна стая, пълен пансион, кафе-паузи, лекционни материали. Доплащането за 2 нощувки в самостоятелна стая е в размер на 100 лв. с ДДС на вечер.

ОТСТЪПКАТА за АБОНАТИ на Списание “ЗОП ПЛЮС” в размер на 100 лева на организация.

Всеки участник ще получи удостоверение (сертификат*) за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура, или използвайте електронната ни форма за записване по-долу (бутон “Заявка за участие”).

* Сертификатът се издава, съгласно утвърдената ни система за управление на качество на обученията ISO 9001 ÖHMI EuroCert GmbH, Магдебург, Германия.


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


tel: 0882 653 036, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗОП ПЛЮС®

СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО СУК ISO 9001:2015

   

 

 

 
 
 
 
Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker