Нашите Автори

Тук ще може да откриете кратка информация за експертите, с които си сътрудничи Списание „ЗОП ПЛЮС“, списък с техните статии, публикувани на страниците на изданието и/или на сайта ни в Интернет, както и достъп до част от тези материали. По този начин ще се уверите, че доверието ни към тях е подплатено с доказани лични и професионални качества, знания и умения, с които Ви срещаме на страниците на нашето Ваше списание. Приятно четене!

ИВАЙЛО СТОЯНОВ

Ивайло Стоянов
Г-н Ивайло Стоянов е един от водещите експерти по обществени поръчки в страната и популярен лектор в рамките на множество семинари, обучения и други събития, посветени на тази проблематика. Професионалният му опит включва заемането на позиции на вътрешен одитор в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ръководител на вътрешния одит на “ВиК” ЕАД – София и други. От 2006 г. до 2014 г. работи в Агенцията по обществени поръчки, където заема различни експертни и ръководни позиции, в това число началник на отдел “Предварителен контрол” и началник на отдел “Предварителен контрол на процедури на договаряне без обявление”. От месец октомври 2014 г. е главен секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки в Република България. Г-н Стоянов е автор на едни от най-четените материали на страниците на списанието и сайта на изданието в Интернет.

Статии на автора:

ПОЛИНА ЦОКОВА

Полина Цокова
Г-жа Полина Цокова е юрист и експерт по ЗОП. Притежава дългогодишен опит в областта на възлагането на обществени поръчки в държавната администрация. Лектор и автор на множество публикации по проблематиката на поръчките.

Статии на автора:

 • „Комисията разследва: Как се установява представянето на документ с невярно съдържание в процедура за обществена поръчка“, бр. 3. 2018 г.
 • „Година на промени: Актуални моменти при правилата за определяне на нереално изгодни оферти съгласно действащото законодателство по обществени поръчки“, бр. 1. 2018 г.
 • „Законна отмяна: Недействителност на договорите за обществена поръчка –
  примери от съдебната практика по Закона за задълженията и договорите“, бр. 11. 2017 г.
 •  „Индустриална сигурност: Необходими документи при кандидатстването за обществени поръчки, свързани с достъп до класифицирана информация“, бр. 10. 2017 г.
 • „Спиране на време: Налагане на временна мярка “спиране на процедурата” поради обжалване на обществената поръчка – правен режим и примери от практика“, бр. 9. 2017 г.
 • „Десет години обжалване: Ефективни ли са процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки в ЕС?“, бр. 8. 2017 г.
 • „(Не)ограничени възможности: Предимства и предизвикателства при подготовката и провеждането на ограничена процедура по ЗОП“, бр. 7. 2017 г.
 • „Обмяна на опит: Примери за критерии за възлагане, използвани в практиката на чуждестранни възложители“, бр. 6. 2017 г.
 • „Договорки в рамки: Стандартизирани проекти на договори и специализирани клаузи към договори за обществени поръчки“, бр. 5. 2017 г.
 • „На везните на експерта: Основни плюсове и минуси на Закона за обществените поръчки, които се идентифицират година след влизането му в сила“, бр. 4. 2017 г.
 • „Градивни поуки за градоначалници: Какви несъответствия със закона допускат кметовете на общини при възлагането на обществени поръчки“, бр. 3. 2017 г.
 • „Промени в движение: Измененията в договорите за обществени поръчки според новите ЗОП и ППЗОП“, бр. 12. 2016 г.
 • „Умението да водиш преговори: Характерни особености и действия по избор на изпълнител при процедурите на договаряне с обявление“, бр. 10 и бр. 11. 2016 г.
 • „На масата на преговорите: Провеждане на договаряне без предварително обявление и договаряне без предварителна покана за участие съгласно ЗОП и ППЗОП“, бр. 8 и бр. 9. 2016 г.
 • „По взаимно съгласие: Същност и особености на процедурата на пряко договаряне, регламентирана в новия Закон за обществените поръчки“, бр. 6 и бр. 7. 2016 г.
 • „Със свои сили: Възлагане на изпълнението на договори на юридически лица, контролирани от възложителя, на свързани и на съвместни предприятия“, бр. 4. 2016 г.
 • „Европейската комисия на помощ: правилата на Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки и настаняването на лица, търсещи убежище“, бр. 11. 2015 г.

ЙОРДАН ХАЛАДЖОВ

Йордан Халаджов
Г-н Йордан Халаджов е заместник-председател на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки. Към момента е директор на дирекция „Специализирана администрация“ в Общинска администрация – Карлово. Има опит в Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, където заема длъжността държавен експерт в сектор „Техническа верификация”, отдел “Верификация”, главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти”. Преди да свърже професионалния си път със системата за управление на средствата от фондовете на ЕС, той работи като главен експерт в отдел “Предварителен контрол”, дирекция “Методология, анализ и контрол на обществените поръчки” на Агенцията по обществени поръчки. Големият му опит на различни позиции в системата и прямият му стил на изразяване са в основата на материали, в които експертите не само срещат назовани предизвикателствата, с които се сблъскват в практиката, но и откриват начините за справяне с тях.

Статии на автора:

 • „Последни промени: Коментар на измененията и допълненията в ЗОП, обнародвани на 13.10.2015 г.“, бр. 10. 2015 г.
 • „Официална позиция на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки относно промените в правилата за преференциално възлагане на предприятия и кооперации на хора с увреждания“, бр. 5, 2015 г.
 • „Новата методология за налагане на финансови корекции“, бр. 5, 2014 г.
 • „Практически указания за използване на Регистъра на обществените поръчки с цел улесняване работата на възложителите и публичността на обществените поръчки“, бр. 6, 2013 г.

ВАЛЕТИН ПАНЧЕВ

Валентин Панчев
Г-н Валентин Панчев работи в системата на държавната администрация и конкретно в областта на обществените поръчки още от 2002 г., като заема експертни и ръководни длъжности в ключови ведомства. През 2011 г. г-н Панчев става служител на Агенцията по обществени поръчки. Започнал на експертна длъжност, безспорните му качества и високи умения бързо биват оценени и той получава шанса да оглави сектора в АОП, отговорен за извършване на предварителен контрол на процедурите, финансирани с европейски средства. Г-н Панчев допринася изключително много за налагането на добри практики, високи стандарти за качество и организация на процесите, които да позволят справянето с големи натоварвания и обеми от работа. След напускането му на АОП, екипът на ЗОП+ гласува доверие на личните и професионални качества на г-н Панчев и той бе привлечен като сътрудник на списанието.

Статии на автора:

 • „Качествена проверка: Важни процедурни акценти и актуални препоръки от предварителния контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки“, бр. 3, 2017 г.
 • „Полезна случайност: Изводи и препоръки от и за контрола чрез случаен избор, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки“, бр. 11, 2016 г.
 • „Текуща проверка: Мониторингът на обществени поръчки, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки – нормативна уредба, практика, препоръки“, бр. 8, 2016 г.
 • „Контролни въпроси: Отговори на често задавани въпроси относно предварителния контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки съгласно новия ЗОП“, бр. 6, 2016 г.
 • „Нов ЗОП, нов контрол: Предварителният контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки, съгласно новото законодателство в сектора“, бр. 4, 2016 г.
 • Поръчки под контрол: Минало, настояще и бъдеще на предварителния контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки, съгласно действащото законодателство и проекта на нов ЗОП“, бр. 1, 2016 г.

ЦВЕТЕЛИНА ПОПОВА

Г-жа Цветелина Попова е юрист и водещ експерт по обществени поръчки. Работи в Комисията за защита на конкуренцията, като от 2003 г. е началник на отдел „Правен” в антимонополния орган, а от 2010 г. до края на 2016 г. оглавява дирекция „Обществени поръчки и концесии” в КЗК. Признат лектор в областта на поръчките като цяло и темите за пропуските, допускани от възложителите и оценителните им комисии при подготовка и провеждане на тръжните процедури, в частност. Участията на г-жа Попова в обучителни събития винаги провокират голям интерес в средите на професионалната общност. Автор е на оценяваните като изключително полезни за всички експерти тематични прегледи на практиката на органите по обжалване. Аналитичните резюмета не само разглеждат теоретичните основи на важни аспекти от материята, но и представят ключови решения на КЗК и ВАС, с които се илюстрира виждането на тези институции по отношение тълкуването и прилагането на съответните разпоредби от националното законодателство по обществени поръчки.

Статии на автора:

 • „Хартия в повече: Разбираме ли правилно същността на предварителния подбор в процедурите за възлагане на обществени поръчки по новите правила“, бр. 11, 2016 г.
 • „С външна помощ: Особености при използване на възможностите на трети лица за доказаване на съответствие с критерии за подбор“, бр. 7, 2016 г.
 • „Изкуството на детайлите: Какво е важно да знаем при преценката за законосъобразност на техническите спецификации в обществени поръчки“, бр. 6, 2016 г.
 • „Добре, по-добре, твърде добре: Как комисиите на възложителя да прилагат Закона за обществените поръчки при наличие на изключително благоприятно предложение“, бр. 5, 2016 г.
 • „Основни акценти в процеса на обжалване на решения, действия и бездействия на възложител, съгласно новия Закон за обществените поръчки“, бр. 3, 2016 г.
 • „Интересни казуси от практиката на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд“, бр. 2, 2016 г.
 • „Практика на Комисията за защита на конкуренцията по повод приложението на чл. 16г от ЗОП и изискванията за липса на свързаност между участниците“, бр. 1, 2016 г.
 • „Анализ на развитието на нормативната уредба в областта на възлагане на обществени поръчки“, бр. 9, 2015 г.
 • „Обжалване на действия и бездействия на възложители в процедура по възлагане на обществена поръчка“бр. 6, 2015 г.
 • „Kак да определяме методика и показатели за оценка на офертите, без да допускаме нарушения на закона“, бр. 3, 2015 г.
 • „Проблеми в хода на процедурата, установими на първото заседание на оценителната комисия – практика на органите по обжалване“, бр. 6, 2014 г.
 • „Последните законодателни промени по отношение на изискванията спрямо съдържанието на документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка“, бр. 5, 2014 г.
 • „Констатиране на дискриминационни условия и определяне на сходност на предмета на изпълнени обществени поръчки“, бр. 5, 2013 г.
 • „Практика на КЗК при нарушения, свързани с окомплектоване на офертата на участник, сформиране на комисия и прилагане на чл. 70 от ЗОП“, бр. 4, 2013 г.[/one_fourth]

ПОЛЯ ПЕТРОВА-ОГНЯНОВА

Г-жа Поля Петрова-Огнянова е юрист и експерт по обществени поръчки. От 2007 г. до 2015 г. работи в Сметната палата на Република България. Във върховната одитна институция тя заема експертни и ръководни позиции, в това число длъжността началник на отдел „Правно-нормативно осигуряване на одитната дейност”. През 2012 г. Съюзът на юрисконсултите избира г-жа Поля Петрова-Огнянова за юрисконсулт на годината сред общо 7500 свои членове. Това идва като признание за работата й в Палатата и големия й принос и съдействие в областта на юрисконсултството у нас. Високо ценен специалист и лектор в сектора, тя участва в множество семинари, обучения и срещи с разяснителна цел по въпроси, свързани с обществените поръчки и по-конкретно с избягване на често допускани нарушения при възлагането и разходването на бюджетни и извънбюджетни средства като цяло. Г-жа Петрова-Огнянова е автор на едни от най-качествените и юридически издържани публикации в специализираната периодика.

Статии на автора:

 • „Времеви рамки: Анализ на правилата относно срока на изпълнение на обществената поръчка“, бр. 1, 2016 г.
 • „Размисли на предела: Какви предизвикателства при възлагането може да създаде проекта на нов Закон за обществените поръчки“, бр. 10 и бр. 11, 2015 г.
 • „Обещания в срок: Какви са действащите правила за определяне на срок за получаване на оферти при открита процедура за възлагане на обществена поръчка“, бр. 7, 2015 г.
 • „Публикуване на информация за изпълнението на договор за възлагане на обществена поръчка с обект строителство“, бр. 4, 2015 г.
 • „Новите правила за съдържание на офертата при провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка“, бр. 3, 2015 г.
 • „Новите предизвикателства при възлагане на обществените поръчки през призмата на Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014-2020 г.“, бр. 5, 2014 г.
 • „Актуални моменти в съдържанието на публичната покана“, бр. 1, 2014 г.
 • „Публична покана: Прилики и разлики между комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка и длъжностните лица при възлагане на обществена поръчка чрез публична покана“, бр. 7, 2013 г.
 • „Оповестяване на информация за възложени и изпълнени обществени поръчки“, бр. 4, 2013 г.

АНТОАНЕТА ПЪРВАНОВА

Г-жа Антоанета Първанова е добре познат в професионалните среди експерт по обществени поръчки. Получава високо признание за участието си като лектор в множество семинари и обучения, с фокус върху тази сфера от обществените отношения. В практически ориентираните й статии традиционно се прави изчерпателен, последователен и целенасочен обзор на съответната тема. Написани с дълбок аналитичен поглед и изказ, представящ по достъпен начин и най-сложните аспекти на поръчките, те винаги са илюстрирани с великолепни примери от практиката по управление на процесите по възлагане. Тези им качества ги нареждат сред материалите, които получават най-високите оценки на читателите на нашето издание.

Статии на автора:

 • „Правила в премерени дози: Особености на субсидиарното прилагане на общите правила при възлагане на поръчки чрез събиране на оферти с обява“, бр. 4, 2017 г.
 • „С мисъл напред: Прогнозиране на потребностите и планиране на обществените поръчки съгласно новите правила“, бр. 11 и бр. 12, 2016 г.
 • „Лице в лице: Прилики и разлики при провеждане на открита процедура и публично състезание съгласно новите правила за възлагане на обществени поръчки“, бр. 5, 2016 г.
 • „Промени за добро: Анализ на основанията за изменение и прекратяване на договор за обществена поръчка според действащия ЗОП и проекта на нов закон“, бр. 12, 2015 г.
 • „Новите моменти в процедурите, сопускащи елемент на договаряне, според проекта на нов ЗОП“, бр. 11, 2015 г.
 • „Време разделно: Анализ на сроковете за получаване на оферти и заявления за участие, предвидени в законопроекта за нов Закон за обществените поръчки“, бр. 9, 2015 г.
 • „За връзката между планирането на обществените поръчки и контрола върху стойността при изпълнението им“, бр. 4, 2015 г.
 • „Административно-наказателна отговорност при неспазване на законоустановен срок за публикуване на документи и информация в профила на купувача“, бр. 2, 2015 г.
 • „Опцията като правен способ за гарантиране за законосъобразност и целесъобразност“, бр. 1, 2014 г.
 • „Анализ на т. н. опростени правила за възлагане на обществени поръчки“, бр. 6, 2013 г.
 • „Вътрешните правила и финансовата инспекция“, бр. 3, 2013 г.

ЕЛЕНА ДИМОВА

Г-жа Елена Димова е юрист, уважаван експерт и популярен лектор в областта на обществените поръчки. Дълги години работи в Комисията за защита на конкуренцията, включително като директор на дирекция “Обществени поръчки и концесии”, а след това за известен период е и член на антимонополния орган. Съавтор на едни от най-търсените издания с анализ на законодателството в тази област на обществените отношения.

Статии на автора:

 • „Решения под въпрос: Актуални въпроси от обжалването на решенията, действията и бездействията на възложителите“ (в съавторство с Александър Александров), бр. 5, 2017 г.
 • „Белите полета на закона: Преглед на някои дискусионни въпроси в Закона за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане“ (в съавторство с Александър Александров), бр. 4, 2017 г.
 • „Въпрос на преценка: Какво е разбирането на КЗК за наличието на субективни елементи в методиката за оценка на офертите и забраната за оценяване на планове и графици“, бр. 3, 2017 г.
 • „Критични точки: Кои са най-често допусканите нарушения на възложителите при определяне на изискванията към кандидатите и участниците според практиката на КЗК по действащия ЗОП“ (в съавторство с Александър Александров), бр. 2, 2017 г.
 • „Тръжни контрапункти: Практически изводи от решението на КЗК по поръчката за създаване на централизирана система за електронно възлагане“, бр. 1, 2017 г.
 • „Старите нови правила: Кои са разпоредбите на новия ЗОП, за които може да бъде използвана старта практика на КЗК и ВАС“, бр. 10, 2016 г.

ДОРА БУРОВА

Г-жа Дора Бурова е директор на дирекция “Правно осигуряване на одитната дейност ” в ИА “Одит на средствата от ЕС” (ОСЕС) и водещ експерт по управление на средствата от фондовете на ЕС. Статиите й се основават на дългогодишния й опит като одитор и в прагматичен стил разясняват не само основни положения в нормативната уредба при еврофондовете, но и дават и много полезни препоръки, които могат да помогнат на бенефициентите да постигнат желаните от всички законосъобразност и ефективност при възлагането на обществени поръчки и управлението на проекти с европейско финансиране.

Статии на автора:

 • „Научени евроуроци: Какви са актуалните правила при финансовите корекции в областта на обществените поръчки, приложими за програмен период 2014-2020“, бр. 2, 2017 г.
 • „Нарушения и тяхното финансово влияние при определяне срока за получаване на оферти и закупуване на документация съгласно новите правила за финансови корекции на Европейската комисия, приложими при поръчки с европейско финансиране“, бр. 6, 2014 г.

ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА

Г-жа Петя Александрова е финансист и експерт по обществени поръчки в сектора на здравеопазването. Понастоящем е ръководител на финансов отдел в „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД.

Статии на автора:

 • „НОВИ ПЕНКИЛЕРИ: Стартира централизираното възлагане на лекарствени продукти за нуждите на здравните заведения с държавно и общинско участие“, бр. 11, 2016 г.
 • „С един аршин при поръчките за здраве или приложим ли е новият ЗОП за всички лечебни заведения“, бр. 7, 2015 г.
 • „Предизвикателства при възлагане на обществени поръчки за лекарствени продукти и нови моменти при закупуване на медицински изделия в здравните заведения с държавно и общинско участие“, бр. 6, 2014 г.

ПЕТЯ НИКОЛОВА

Г-ца Петя Николова е юрист и експерт по обществени поръчки.

Статии на автора:

 • „Наказан за сметосъбиране: Преглед на съдебна практика по случай на нарушение на правилата за възлагане на обществени поръчки“, бр. 6, 2016 г.
 • „Да изгориш в търг за гориво: Още за случаите на длъжностни престъпления при възлагането на обществени поръчки“, бр. 6, 2015 г.
 • „Длъжностни престъпления и възлагане на обществени поръчки“, бр. 5, 2015 г.

ЖЕНИ ЧОВАЛИНОВА

Г-жа Жени Човалинова е специалист по обществени поръчки с дългогодишен опит на различни позиции в системата. Работила е като експерт по обществени поръчки в лечебно заведение и като главен юрисконсулт в правен отдел, дирекция „ПОИД“, в Агенцията за държавна финансова инспекция.

Статии на автора:

 • „Продължение на темата за новите моменти в работата на комисиите, назначени от възложителя при провеждане на процедурите и при възлагане на обществени поръчки чрез публична покана“, бр. 1, 2015 г.
 • „Нови моменти в работата на комисиите, назначени от възложителя при провеждане на процедурите и при възлагане на обществени поръчки чрез публична покана“, бр. 6, 2014 г.

ДИАНА ДОДОВА

Г-жа Диана Додова е експерт по управление на средствата от европейските фондове.

Статии на автора:

 • „Коментари върху установяването на нередности при обявлението и документацията за участие в процедури с европейско финансиране след промените в Метофологията за финансови корекции“, бр. 1, 2015 г.

ТОДОР ТОДОРОВ

Г-н Тодор Тодоров е експерт по обществени поръчки. Понастоящем е директор на дирекция „Обществени поръчки“в община Пловдив.

Статии на автора:

 • „Публикуват ли се на профила на купувача информацията и документите във връзка с договори за обществени поръчки по процедури, открити преди 01.10.2014 г.“, бр. 5, 2014 г.
 • „Планиране на обществените поръчки от гледна точка на общинската администрация“, бр. 1, 2014 г.

ИВАН ВЕЛЧЕВ

Г-н Иван Велчев е експерт по въпросите на защитата на класифицираната информация и възлагането на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността (т.н. специални обществени поръчки).

Статии на автора:

 • „За някои елементи на индустриалната сигурност при обществени поръчки в областта а отбраната и сигурността“, бр. 5, 2014 г.

АНТОАНЕТА БАРЕС

Г-жа Антоанета Барес е юрист и експерт по обществени поръчки.

Статии на автора:

 • „Критерии за възлагане в европейското законодателство и съгласно действащия Закон за обществените поръчки – изводи и практика“, бр. 3, 2014 г.

ИВАЙЛО ИВАНОВ

Г-н Ивайло Иванов е специалист по обществени поръчки в областта на строителството на пътища и пътни съоръжения. Заема длъжността директор на Дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“ в Агенция „Пътна инфраструктура.

Статии на автора:

 • „Специфични проблеми при възлаането и изпълнението на договори за обществени поръчки за линейни обекти с обществено значение“, бр. 2, 2014 г.

ТОДОР БОРИСОВ

Г-н Тодор Борисов е адвокат и експерт по обществени поръчки.

Статии на автора:

 • „Върховният съд фалира изпълнителите на обществени поръчки и заплаши банковата система с огромни загуби“, бр. 2, 2014 г.

ИЛОНКА ГОРАНОВА

Г-жа Илонка Горанова е доктор на науките по право, преподавател по Административно право и главен асистент в катедра „Публичноправни науки“, Юридически факултет на Университета за национално и световно стопанство, гр. София.

Статии на автора:

 • „Нарушаване на забраната за изменение на договор за обществена поръчка“, бр. 2, 2014 г.
Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker