Нашите Експерти и Автори

НАШИТЕ ЕКСПЕРТИ И АВТОРИ ОТБЛИЗО

Тук ще може да откриете кратка информация за експертите и авторите, с които си сътрудничи Списание „ЗОП ПЛЮС“, списък с някои от техните статии, публикувани на страниците на изданието и/или на сайта ни в Интернет, както и достъп до част от тези материали. По този начин ще се уверите, че доверието ни към тях е подплатено с доказани лични и професионални качества, знания и умения, с които Ви срещаме на страниците на нашето Ваше топ издание в областта на обществените поръчки. Приятно четене!

ИВАЙЛО СТОЯНОВ

Ивайло Стоянов
Ивайло Стоянов, главен юрисконсулт, експерт по обществени поръчки и прилагане на Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 година. Опит в областта на обществените поръчки 17 г., в т.ч. и като одитор в АДВФК, началник на Отдел „Предварителен контрол“ и „Контрол на процедури на договаряне“ на Агенцията по обществени поръчки, процесуален представител на СУ „Св. Климент Охридски“ и др. Експертът е с над 100 публикации в областта на обществените поръчки.

Някои от статиите на автора:

Д-Р ПОЛИНА ЦОКОВА

Полина Цокова
Д-р Полина Цокова, юрисконсулт, експерт по обществени поръчки и прилагане на Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 година. Опит в областта на обществените поръчки 18 години в структурни звена, подпомагащи в правно отношение управлението и контрола на обществените поръчки в държавната администрация. Автор на над 100 публикации в областта на обществените поръчки.

Някои от статиите на автора:

 • „Комисията разследва: Как се установява представянето на документ с невярно съдържание в процедура за обществена поръчка“, бр. 3. 2018 г.
 • „Година на промени: Актуални моменти при правилата за определяне на нереално изгодни оферти съгласно действащото законодателство по обществени поръчки“, бр. 1. 2018 г.
 • „Законна отмяна: Недействителност на договорите за обществена поръчка –
  примери от съдебната практика по Закона за задълженията и договорите“, бр. 11. 2017 г.
 •  „Индустриална сигурност: Необходими документи при кандидатстването за обществени поръчки, свързани с достъп до класифицирана информация“, бр. 10. 2017 г.
 • „Спиране на време: Налагане на временна мярка “спиране на процедурата” поради обжалване на обществената поръчка – правен режим и примери от практика“, бр. 9. 2017 г.
 • „Десет години обжалване: Ефективни ли са процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки в ЕС?“, бр. 8. 2017 г.
 • „(Не)ограничени възможности: Предимства и предизвикателства при подготовката и провеждането на ограничена процедура по ЗОП“, бр. 7. 2017 г.
 • „Обмяна на опит: Примери за критерии за възлагане, използвани в практиката на чуждестранни възложители“, бр. 6. 2017 г.
 • „Договорки в рамки: Стандартизирани проекти на договори и специализирани клаузи към договори за обществени поръчки“, бр. 5. 2017 г.
 • „На везните на експерта: Основни плюсове и минуси на Закона за обществените поръчки, които се идентифицират година след влизането му в сила“, бр. 4. 2017 г.
 • „Градивни поуки за градоначалници: Какви несъответствия със закона допускат кметовете на общини при възлагането на обществени поръчки“, бр. 3. 2017 г.
 • „Промени в движение: Измененията в договорите за обществени поръчки според новите ЗОП и ППЗОП“, бр. 12. 2016 г.
 • „Умението да водиш преговори: Характерни особености и действия по избор на изпълнител при процедурите на договаряне с обявление“, бр. 10 и бр. 11. 2016 г.
 • „На масата на преговорите: Провеждане на договаряне без предварително обявление и договаряне без предварителна покана за участие съгласно ЗОП и ППЗОП“, бр. 8 и бр. 9. 2016 г.

ЙОРДАН ХАЛАДЖОВ

Йордан Халаджов
Йордан Халаджов, председател на УС на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки. Понастоящем е директор на дирекция „Специализирана администрация“ в Общинска администрация – Карлово. Има опит в Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, където заема длъжността държавен експерт в сектор „Техническа верификация”, отдел “Верификация”, главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти”. Преди да свърже професионалния си път със системата за управление на средствата от фондовете на ЕС, той работи като главен експерт в отдел “Предварителен контрол”, дирекция “Методология, анализ и контрол на обществените поръчки” на Агенцията по обществени поръчки. Големият му опит на различни позиции в системата и прямият му стил на изразяване са в основата на материали, в които експертите не само срещат назовани предизвикателствата, с които се сблъскват в практиката, но и откриват начините за справяне с тях.

Някои от статиите на автора:

 • „Последни промени: Коментар на измененията и допълненията в ЗОП, обнародвани на 13.10.2015 г.“, бр. 10. 2015 г.
 • „Официална позиция на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки относно промените в правилата за преференциално възлагане на предприятия и кооперации на хора с увреждания“, бр. 5, 2015 г.
 • „Новата методология за налагане на финансови корекции“, бр. 5, 2014 г.
 • „Практически указания за използване на Регистъра на обществените поръчки с цел улесняване работата на възложителите и публичността на обществените поръчки“, бр. 6, 2013 г.
Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker