Юридически услуги, предлагани от Списание "ЗОП ПЛЮС"

Нашата дейност е тясно специализирана и се изразява в предоставяне на  експертни консултантски услуги  при изготвянето на правни и финансово-икономически експертизи, предназначени да дават на възложителите разумна увереност, че са спазени изискванията на закона за обществените поръчки при вземане на решения за:

 • откриване на процедури на договаряне без обявление
 • определяне наличието на систематична свързаност, с цел избягване разделянето на обществената поръчка
 • определяне на критериите за подбор на участниците
 • определяне на показателите за оценка на офертите
 • мотивирани възражения и обжалване на финансови корекции

Нашите услуги отблизо

1. Консултиране – обществени поръчки

 • Консултиране и практическа помощ при планиране, възлагане, контрол на изпълнението и обжалване на обществени поръчки
 • Участие в работата на комисията за избор на изпълнител
 • Изготвяне на документации за обществени поръчки
 • Изготвяне на вътрешни правила за обществени поръчки
 • Провеждане на специализирани обучения
 • Обжалване на обществени поръчки
 • Обжалване на наложени финансови корекции пред съответното междинно звено / управляващ орган или пред съда
 • Подпомагане контрола на изпълнението на обществените поръчки

2. Обучения и семинари

Организиране и провеждане на семинари в областта на:

 • управлението
 • одита
 • счетоводството
 • данъците
 • обществените поръчки
 • здравето и безопасността при работа
 • съдебните и технически експертизи
 • международните системите за управление.

Обученията се извършват от висококвалифицирани експерти, със съдействието на университетски институции, професионални организации и високо квалифицирани експерти.

3. Системи за финансово управление и контрол (СФУК)

Изграждане, консултиране и мониторинг на системи за управление и контрол – писмени политики и процедури, имащи за цел осигуряване на разумна увереност, че целите на организациите са постигнати чрез:

 • разработването и прилагането на стратегически планове за действие и програми за достигане на поставените цели
 • планирането, управлението и отчитането на финансовите средства; съхранението и опазването на активите и информацията от погиване, кражба, непозволен достъп и злоупотреба
 • документирането на всички операции и действия и осигуряването проследимост на процесите в организацията

4. Други услуги

 • Комплексно счетоводно и правно обслужване
 • Експертизи и оценки от вещи лица, специалисти към съдебните органи
 • Трудови, финансови и икономически експертизи
 • Строителни и технически експертизи
 • Изготвяне на икономически и технически проекти, задания и изследвания