Представяне на Списание ЗОП ПЛЮС

„Списание ЗОП ПЛЮС” ЕООД е консултантска организация, която вече десет години предоставя на своите клиенти и абонати широк спектър от правни и други специализирани услуги по подпомагане на управлението на процесите по възлагане на обществени поръчки, в т.ч. изготвяне и проверка на документации, правна помощ при обжалване на процедури или налагане на финансови корекции, консултиране при възлагане на обществени поръчки и много други.

Сред основните акценти на дейността ни е и провеждането на специализирани присъствени и онлайн семинари и обучения по ЗОП и електронно възлагане на обществени поръчки чрез платформата ЦАИС ЕОП. Водени от желанието си да сме максимално полезни на възложители, изпълнители, отговорни институции и експерти, ние си сътрудничим с водещи лектори и специалисти по материята. Това, както и амбицията за оптимален избор на локации и организация на събития в съответствие с най-високи критерии за качество, ни утвърди като топ опция за всички, които търсят обучителни услуги по възлагане и изпълнение на поръчки в традиционна и дигитална среда.

Ключово в направление в дейността ни е и издаването на едноименното Списание „ЗОП ПЛЮС” – водещо периодично издание и пазарен лидер в информацията в областта на обществените поръчки, което достига до хиляди възложители и участници в обществени поръчки. Списанието излиза всеки месец (12 броя на година) и се разпространява чрез годишен абонамент. На своите страници то предлага всичко необходимо на специалистите в областта на обществените поръчки – аналитични статии и представяне на актуалните нормативни промени, полезни съвети и практически насоки, решения на казуси, образци на документи, съдебна практика, указания на органа по методология, практика на контролните органи, както и друга полезна информация. В съответствие с тенденциите на все по-голяма навлизане на информационните и комуникационни технологии във всички сфери на общуване и взаимодействие между хората, от началото на 2022 г. Списание „ЗОП ПЛЮС” се предлага само в електронен формат.

Мисията си да предлагаме експертни съвети и решения, основани на знание и ефективна комуникация, ние изпълняваме и чрез другите ни издателски проекти, електронния портал за обществени поръчки ZopPlus.com и Националната телефонна линия за консултации по обществени поръчки. А за да затвърждаваме позицията си на водеща организация в сектора, постоянно развиваме нови услуги като “ЗОП+ Асистент по обществени поръчки”, обучения на място за нуждите на конкретна организация, различни формати на оналйн обучения и консултации, както и много други.

Експертиза по ЗОП със знак ПЛЮС

Нашата дейност е тясно специализирана и се изразява в предоставяне на  експертни консултантски услуги  при изготвянето на правни и финансово-икономически експертизи, предназначени да дават на възложителите разумна увереност, че са спазени изискванията на Закона за обществените поръчки при вземане на решения за:

 • откриване на процедури на договаряне без обявление
 • определяне наличието на систематична свързаност, с цел избягване разделянето на обществената поръчка
 • определяне на критериите за подбор на участниците
 • определяне на показателите за оценка на офертите
 • мотивирани възражения и обжалване на финансови корекции

Сертификати

НАШИТЕ УСЛУГИ ОТБЛИЗО

1. Консултиране - обществени поръчки

 • Консултиране и практическа помощ при планиране, възлагане, контрол на изпълнението и обжалване на обществени поръчки;
 • Участие в работата на комисията за избор на изпълнител;
 • Изготвяне на документации за обществени поръчки;
 • Изготвяне на вътрешни правила за обществени поръчки;
 • Провеждане на специализирани обучения;
 • Обжалване на обществени поръчки;
 • Обжалване на наложени финансови корекции пред съответното междинно звено / управляващ орган или пред съда;
 • Подпомагане контрола на изпълнението на обществените поръчки.

2. Обучения и семинари

Организиране и провеждане на присъствени и онлайн обучения семинари в областта на:

 • възлагането и участието в обществени поръчки;
 • управлението;
 • одита;
 • счетоводството;
 • данъците;
 • обществените поръчки;
 • здравето и безопасността при работа;
 • съдебните и технически експертизи;
 • международните системите за управление.

Обученията се извършват от опитни и компетентни лектори, със съдействието на университетски институции, професионални организации и висококвалифицирани експерти.

3. СФУК

Изграждане, консултиране и мониторинг на Системи за финансово управление и контрол (СФУК) – писмени политики и процедури, имащи за цел осигуряване на разумна увереност, че целите на организациите са постигнати чрез:

 • разработването и прилагането на стратегически планове за действие и програми за достигане на поставените цели;
 • планирането, управлението и отчитането на финансовите средства; съхранението и опазването на активите и информацията от погиване, кражба, непозволен достъп и злоупотреба;
 • документирането на всички операции и действия и осигуряването проследимост на процесите в организацията.

4. Други услуги

 • Комплексно счетоводно и правно обслужване;
 • Експертизи и оценки от вещи лица, специалисти към съдебните органи;
 • Трудови, финансови и икономически експертизи;
 • Строителни и технически експертизи;
 • Изготвяне на икономически и технически проекти, задания и изследвания.

10 години история на съвместни успехи!