Специализирана услуга за правна защита ЗОП+ ЗАКРИЛА®

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

бихме искали да Ви уведомим, че екипът на Списание ЗОП ПЛЮС предлага на своите клиенти услугата ЗОП+ ЗАКРИЛА® по оказване на висококвалифицирана помощ при правна защита на интересите на възложители на обществени поръчки, стопански субекти, участващи в процедури по ЗОП, бенефициенти по оперативни програми и други инструменти за грантово финансиране (в т.ч. със средства от фондовете на ЕС за споделено управление), експерти по обществени поръчки, юрисконсулти и правни експерти, вътрешни одитори и финансови контрольори, и други заинтересовани лица в областта на обществените поръчки.

Услугата “ЗОП+ ЗАКРИЛА®” може да включва следните дейности:

  • Изготвяне на становища, възражения и писмени отговори, жалби, искания за предварително изпълнение, както и осъществяване на процесуално представителство в производства по ЗОП и Административнопроцесуалния кодекс (АПК) пред КЗК и ВАС във връзка със спорове в областта на обществените поръчки;
  • Изготвяне на възражения и жалби срещу сигнали и решения за нередности, свързани с възлагането и/или изпълнението на обществени поръчки, както и осъществяване на процесуално представителство в съдебни производства по Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ);
  • Изготвяне на възражения и жалби срещу актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления, свързани с нарушения в областта на обществените поръчки, както и осъществяване на процесуално представителство в съдебни производства по ЗАНН;
  • Предоставяне на правни становища с оглед минимизиране на риска от налагане на финансови корекции и глоби по реда на ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП и Закона за административните нарушения и наказания, при съобразяване с методическите указания на Агенцията по обществени поръчки.

За да получите Вашата персонална оферта за услугата “ЗОП+ ЗАКРИЛА®”, моля отправете запитване по електронна поща на нашия имейл адрес: zopplus@gmail.com!

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ по всички въпроси, свързани с услугата, може да получите на тел. 0897 921232, на редакционната ни поща zopplus@gmail.com, както и на сайта zopplus.com.

В очакване на ползотворно сътрудничество помежду ни, оставаме на Ваше разположение!

ЕКИПЪТ НА СПИСАНИЕ “ЗОП ПЛЮС”

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker