Специализирана юридическа услуга ЗОП ПЛЮС ЗАЩИТА®

НА ВНИМАНИЕТО НА ПУБЛИЧНИ И СЕКТОРНИ

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ!

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Отправяме към Вас предложение за изпълнение на специализирана юридическа услуга ЗОП ПЛЮС ЗАЩИТА® относно изготвяне и функциониране на процедури за сигнали или публично оповестяване на информация за нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към закона актове на Европейския съюз в областта на обществените поръчки.

ЗОП ПЛЮС ЗАЩИТА® е професионална консултантска услуга по новия Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 4.05.2023 г., чрез която за всеки от Вас, като наши ключови клиенти, и съобразно конкретните Ви нужди, ще се постараем да улесним работата Ви чрез извършването на детайлен анализ и разработването на практически набор от проектодокументи и процедури относно регламентирането на вътрешното подаване на сигнали и на последващите подаването на сигнала действия.

За целта ще бъдат анализирани обемът и предметният обхват на възлаганите обществени поръчки, с цел да се гарантира съответствие с принципите и разпоредбите на действащото законодателство за Вашата организация, както и за да се гарантира, че публичните средства се управляват по законосъобразен, икономичен, ефикасен и ефективен начин и при отразяване на спецификите по чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗЗЛПСПОИН и чл. 244 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 7, ал. 1, т. 13 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС).

СВАЛИ ФАЙЛ С ОФЕРТА

 

Услугата ЗОП ПЛЮС ЗАЩИТА® включва:

  • Осъществяване на преглед на всички правнозначими обстоятелства относно организационните етапи на възлагането на обществени поръчки, за които може да бъде подаден сигнал (съобразно данните в обменената помежду ни изходна информация);
  • Насоки за изграждане и поддържане за вътрешен канал за подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН, вкл. изготвяне на правила и процедури и интегрирането им с Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки по чл. 244 от ЗОП и антикорупционните процедури по чл.7, ал. 1, т. 13 от ЗФУКПС ;
  • Консултиране относно получаването на уникален идентификационен номер (УИН) от КЗЛД (съобразно особеностите на сферата на дейност на конкретната организация);
  • Подпомагане на функцията по разглеждане на конкретни сигнали в областта на обществените поръчки и изготвяне на правни становища в тази връзка;  
  • Консултиране относно създаване и функциониране на специализирано звено от служители за разглеждане на сигналите по ЗЗЛПСПОИН.

 

ЗАЩО НИЕ СМЕ ПРАВИЛНИЯТ ИЗБОР ЗА ВАС

 

„СПИСАНИЕ ЗОП ПЛЮС“ ЕООД е правно издание и консултантска организация, която вече единадесета година предоставя на своите клиенти и абонати широк спектър от услуги по подпомагане управлението на процесите по финансово управление и контрол на обществените поръчки.

Информация по всички въпроси, свързани с настоящото предложение, включително и договарянето на преференциални цени, може да получите на office@zopplus.com, www.zopplus.com и на тел. (+359)897921232.

 

В очакване на ползотворно сътрудничество помежду ни, оставаме на Ваше разположение! 

 

ЕКИПЪТ НА СПИСАНИЕ „ЗОП ПЛЮС”

 

 

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker